Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento produkt slúži na evidenciu príjmu, výdaja, výkupu a predaja odpadových položiek v schválených zariadeniach, určených na zber, triedenie, likvidáciu, dopravu odpadov a pod. Príjmy a výdaje skladových položiek, naviazané na Katalóg odpadov, sú prenášané do ENVITA Odpady, kde je z nich tvorená povinná evidencia a ohlásenia.

Hlavnou výhodou programu je výrazné zjednodušenie evidencie zhodnocovania odpadov, ktorú zabezpečuje funkcia Predruhovanie. Samozrejmosťou je tlač výdajok, príjemiek, účtovných dokladov, inventúrnych zoznamov a ďalších zostáv, vrátane ich samostatnej evidencie v moduloch Fakturácia alebo Pokladňa.