Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah
 Click here to expand...

Prehľad Skladové položky umožňuje zadávať nové skladové položky a zároveň umožňuje ich správu.

Skladovú položku je možné vybrať z Katalógu skladových položiek alebo vytvoriť novú (ktorá sa zároveň založí automaticky do Katalógu skladových položiek).

Skladové položky môžu byť typu:

 • odpadová položka
 • materiál a výrobok zo zhodnotenia odpadu
 • neodpadová položka

Upozornenie

Typy skladových položiek je možné definovať a rozlišovať iba v prípade, že je registrovaný modul Sklad a Obchod - Prepojenie s modulom ODPADY

 

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu skladové položky

ikona

klávesová skratka

funkcia

Ctrl + N / Insert

nový záznam

Ctrl + U / F4

editácia / zmena vybranej položky

Delete

zmazať vybraný záznam

Ctrl + K / F2

kópia vybraného záznamu

F5

obnova zobrazeného prehľadu

bez klávesovej skratky

tlačové menu

bez klávesovej skratky

akcia - špecifické možnosti prehľadu skladových položiek

bez klávesovej skratky

 

Zadanie novej skladovej položky

Odpadová skladová položka

Skladová položka je odpadom a je prepojená s katalógom odpadov. Vyhláška č. 366/2015 Z. z.

 

 

Skladová položka výrobok a materiál zo zhodnotenia odpadu

§ 17 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - znenie účinné od 19.01.2021

Plniť evidenčnú povinnosť a ohlasovaciu povinnosť a povinnosť uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu a ohlasovať údaje príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Tlačový výstup "Výrobky a materiály zo Zhodnotenie odpadu" je dostupný len pre Sklady s nastavenou činnosťou R1 - R12. Tlačový výstup k nájdeniu tu.


Neodpadová skladová položka

Skladová položka nie je ani odpadom ani materiálom/výrobkom (zo zhodnotenia odpadu) podliehajúcim vykazovaniu podľa § 17 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Vyplňuje se

 • Kód - Vlastné skrátené označenie skladovej položky (je možné vybrať z číselníka Katalógu skladových položiek).
 • Názov - Vlastný názov skladovej položky.
  • Evidencia odpadov - Odpady

   • Katalogové číslo - Katalogové číslo odpadu
   • Upřesnění - Interní upřesění z číselníku Upresnenie
  • Evidencia odpadov - Materiál/Výrobok zo zhotovenia odpadov

   • Číslo certifikátu alebo iného dokladu - Oficiální doložení pravosti
 • Režim - Výber režimu. Viac nižšie.
 • Jednotka - Výber jednotky položky medzi hmotnostnou, objemovou, kusovou ai.
 • Sadzba DPH - Určenie sadzby DPH pre skladovú položku v režime výkup a predaj. Viac nižšie.
 • Prenesenie daňovej povinnosti - Označiť, ak je položka v prenesenej daňovej povinnosti.
 • Uplatnenie zrážkovej dane pri výkupe od občanov - Označiť, ak sa uplatňuje k danej položke zrážková daň pri výkupe od občanov
 • Certifikovaný výrobok - Výber či je skladová položka certifikovaným výrobkom.
 • Číslo certifikátu CE - Priestor pre vyplnenie CE certifikátu výrobku. Na tlačových zostavách je následne doplnená informácia o certifikácii výrobku.
 • Základný cenník - Cena za výkup/prej za vyplněnou jendotku. Dosazuje se z čísleníku Katalógu skladových položiek. Ruční úprava změní i Katalóg skladových položiek
 • Cenník pre sklad/stredisko - Cena pro vybraný Sklad/Stredisko. Zapisuje se ručně. Ak je vyplnená, bunka sa podfarbí. Může se lišit od Základního ceníku a nemá vliv na Katalóg skladových položiek
 • Kód v externom systéme - slúži na "spárovanie" pri prevode dát do iného IS.
 • Poznámka - Textové pole pre poznámku.
  • Činnost a ďalšie atribúty dle legislativy (jen pro Odpady)

   • Činnosti - Výběr činností dle Skladu.
   • Stav konca skladu - Možnosť pridania čísla certifikátu o zhode pri zhodnocovaní odpadov.
   • Povoliť odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti - Povolenie odovzdania odpadov do domácnosti a pridania čísla súhlasu.
 • Povolené prevzatie od občanov - Povolenie prevzatia odpadov od občanov
 • Povolené prevzaie od ostatných subjektov - Povolenie prevzatia odpadov od ostatných subjektov.

 

Pokiaľ je využívaná skladová položka vo viacerých Skladoch, je pri editácii horná spoločná časť je deaktivovaná a nie je možné meniť. Tieto údaje je možné meniť/upraviť v Katalógu skladových položiek.


 

Podrobnosti

Režim

Výkup a predaj znamená, že je položka tovar (napríklad kovy a ďalšie druhotné suroviny). Pre výkup (prevzatie) týchto položiek sa použije skladový doklad typu Výkup a pre predaj (odovzdanie) skladový doklad typu Predaj.

Príjem a výdaj sa použije v prípade, že sa jedná o odpad v zmysle záťaž, kedy dodávateľ platí odberateľovi za službu prevzatie a likvidácia odpadu (napríklad komunálne alebo stavebné odpady). Pre prevzatie týchto položiek sa použije skladový doklad typu Príjem a pre odovzdanie Výdaj.

Režim skladovej položky sa dá v priebehu času podľa situácie meniť, ale nie je to doporučené.

Sadzba DPH

Určenie sadzby DPH pre skladovú položku v režime výkup a predaj.

Na dokladoch v režime prenesenej daňovej povinnosti sa DPH nepripočítava, ale i tak je treba sadzbu DPH určiť. Zaradenie položiek do sadzieb je stanovené v Zákone 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.