Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad výkup a príjem umožňuje zadávať a zobrazovať všetky skladové pohyby typu výkup a príjem vybraného skladu.

 

Prehľad Výkup a príjem

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu výkup a príjem

ikonaklávesová skratkafunkcia

Ctrl + Evýber skladu

bez klávesovej skratkynový skladový pohyb typu výkup

bez klávesovej skratkynový skladový pohyb typu príjem

Ctrl + U / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + K / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlačové menu, tlač vybraného záznamu v detailnom prehľade

bez klávesovej skratkyuzávierka skladu - všetky skladové pohyby do dňa uzávierky (vrátane) budú zablokované pre úpravy či zmazanie

bez klávesovej skratkyvytvorenie faktúry pre vybraný skladový pohyb so spôsobom faktúrou

bez klávesovej skratkyrýchle filtrovanie podľa typu skladového dokladu

 

Účel / spôsob nakladania

Na základe Vyhlášky 371/2015 Z.z., § 9, bola do programu pridaná informácia o účele / spôsobe nakladania s odpadom. Táto informácia sa zobrazuje pri tlači skladových dokladov typu Príjem a Výkup. Zároveň partnerom nesmie byť fyzická osoba a položky na skladovom doklade majú väzbu na katalógové číslo odpadu.

Ak je u skladovej položky priradená i činnost R, tak sa na tlači zobrazí i príslušný kód nakladania (napríklad R12). V ostatných prípadoch sa zobrazí zber. Ak je na skladovom doklade viac položiek s rovnakým kódom nakladania, zobrazí sa tento kód len raz. Ak sú na skladovom doklade položky s viacerými kódmi nakladania, tak sa vždy zobrazí kód nakladania a k nemu sa uvedú príslušné položky.

Vyhláška 371/2015 Z.z., § 9

"(3) Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením ...... b) účelu, na ktorý bol odpad prevzatý, c) ďalšieho spôsobu nakladania s týmto odpadom; ak ide o zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, uvedie sa kód činnosti podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 zákona, ak ide o prípravu na opätovné použitie, uvedie sa slovne, že ide o prípravu na opätovné použitie, a ak ide o zber odpadov, uvedie sa slovne, že ide o zber.

(4) Odseky 1 a 3 sa nevzťahujú na výkup odpadov a zber odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi."

 Ukážka tlače skladového dokladu s informáciami účel / spôsob nakladania.

Vlastný text na výkupkách a príjemkách

V nastavení programu je možné zadať vlastný text, ktorý sa bude tlačiť na výkupkách. Tento text je možné rozlíšiť podľa typu dodávateľa na výkupky od občanov a výkupky od ostatných typov subjektov.

Vlastný text sa zobrazí v päte tlačeného dokumentu.

Nastavenie vlastných textov

Ukážka tlače

Odovzdávajúca osoba

V parametroch programu je možné zapnúť zadávanie a tlač odovzdávajúcej osoby u skladových dokladov typu výkup a príjem.

Ak je táto voľba aktívna zobrazí sa na príslušnom skladovom doklade pole pre zadanie odovzdávajúcej osoby. Odovzdávajúcu osobu je možné uložiť do kontaktov a pri ďalšom použití je možné tento záznam ľahko vybrať a dosadiť do skladového dokladu.

Pri vyplnení odovzdávajúcej osoby a prevodu dát do modulu Odpady dochádza k zachovaniu tejto informácie a následnému zobrazeniu v evidenčnom liste odpadu.

Zadanie nádob u skladového dokladu

Zadávanie nádob sa aktivuje v parametroch programu. Viac informácií nájdete  tu (bod 7).

Ukážku umiestnenia nádob v zadávacích formulároch jednotlivých skladových dokladov je možné nájsť tu.

Zadanie nového skladového dokladu