Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul Fakturácia umožňuje vytvárať jednotlivé alebo súhrnné faktúry zo skladových dokladov typu predaj a príjem. 

Pokiaľ je potreba upraviť skladový doklad, tak je najskôr nutné zmazať už vytvorenú faktúru, následne opraviť skladový doklad a vystaviť novú faktúru.

Ako vytvoriť faktúru

Pri skladových pohyboch typu predaj a príjem s nastaveným spôsobom úhrady faktúrou, je možné použiť funkciu "vytvoriť faktúru", ktorá zobrazí možnosti fakturácie.

Je možné zvoliť vytvorenie len jednej faktúry pre práve vybraný doklad. Alebo vytvorenie súhrnnej faktúry za viac skladových dokladov pre vybraného odberateľa.

 

 

Fakturačné parametre

Číslo faktúry

Pokiaľ sa vytvára faktúra pre vybraný skladový doklad, v detaile skladových pohybov pre fakturáciu sa zobrazuje práve tento jeden vybraný skladový doklad.

Poradové číslo vytváranej faktúry.

Odberateľ

Výber odberateľa určuje, ktoré skladové pohyby sa zobrazia vo výbere pre tvorbu faktúry.

IBAN

Výber bankového účtu dodávateľa. Pomocou tlačidla Nastavit jako výchozí ,je možné zapamätať číslo účtu, ktoré sa následne bude pri fakturácii používať ako predvolené nastavenie

Dátum vystavenia

Dátum vystavenia faktúry.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti faktúry.

Splatnosť

Splatnosť faktúry v dňoch.

Kopírovanie údajov z inej faktúry

Táto voľba umožňuje vybrať už vytvorenú faktúru a použiť použité údaje pre fakturáciu ďalšieho skladového pohybu. Pri kopírovaní údajov z inej faktúry je možné vybrať, ktoré údaje sa majú použiť.

Užívateľský text 1

Textové pole pre doplnenie informácií na faktúru. Umiestnenie pred zoznamom položiek faktúry.

Užívateľský text 2

Textové pole pre doplnenie informácií na faktúru. Umiestnenie za zoznamom položiek faktúry.

Referenčný údaj

Referenčný údaj umožňuje zapísať do faktúry napríklad číslo objednávky alebo zákazky. Referenčný údaj sa následne tlačí na faktúru. Po vytvorení a uložení faktúry s referenčným údajom je pri ďalšej fakturácii možné vybrať zo zoznamu použitých referenčných údajov.

Po uložení vytlačiť

Pokiaľ je táto voľba vybraná, dochádza k automatickému odoslaniu faktúry na predvolenú tlačiareň Windows.

Fakturované obdobie

Pomocou voľby fakturované doklady v období je možné obmedziť výber skladových dokladov, ktoré sa majú ponúkať pre fakturáciu

Obchodný prípad

Tento riadok sa zobrazí len, ak máte zakúpený modul Obchodné prípady .

Program Vám umožní podľa Vami vytvoreného Obchodného prípadu typu zmluva vyplniť fakturačné položky automaticky.

V kolónke Obchodný prípad stačí pomocou číselníka alebo našepkávača vložiť Vami zvolenú možnosť.

Výber skladových dokladov

Prehľad skladových dokladov umožňuje výber skladových dokladov, ktoré majú byť zahrnuté do fakturácie. Výber skladových dokladov je obmedzený podľa vybraného Odberateľa a vybraného obdobia pre fakturáciu, zároveň sa zobrazují len nevyfakturované skladové pohyby.

Ukážka fakturačných parametrov

 

Ukážka výberu fakturačných údajov z inej faktúry


 

Ukážka vyplnenia referenčných údajov


 

 

Vlastné logo na faktúre

Program umožňuje pridať vlastné logo na tlač faktúry. Toto logo môže byť spoločné pre všetky strediská alebo sa dá nastaviť pre každé stredisko samostatne.

 

Do nastavenia tlače sa dostaneme z prehľadu vydané faktúry. V tomto nastavení môžeme priložiť logo, ktoré má byť použité a zároveň definovať, či sa má použiť na všetkých ostatných skladových strediskách


Veľkosť loga nie je obmedzená, avšak veľkosť vloženého obrázku sa premietne do výslednej tlače. Na ukážke tlače faktúry je použité logo vo veľkosti 600 pixelov na 211 pixelov.

Nastavenie tlače

 

Výber loga


Ukážka tlače loga na faktúre


Tlač faktúry v inom jazyku

Modul fakturácia umožňuje vytlačiť faktúru v inom jazyku ako je jazyk programu. Po výbere sa budú všetky faktúry tlačiť podľa vybranej jazykovej verzie. Zároveň je možné zvoliť výber jazykovej verzie pred vlastnou tlačou faktúry.

Dostupné jazyky sú:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk

Nastavenie tlače

Výber predvolené jazykové varianty a tlače v inom jazyku

Zmena číselné rady

 

Ak si zmeníte číselný rad Vašich faktúr, a máte už doklady vytvorené, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka. Táto zmena nie je povinná.