Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Založenie Subjektu - evidenta/ prevádzkarne

Prvým krokom je vytvorenie Subjektu, čiže evidenta, za ktorého sa vedie daná skladová evidencia.

Po otvorení programu je potrebné prejsť na sekciu Sklad a Obchod, časť Subjekty. Pomocou ikony Nový zadefinujeme informácie o danom Subjekte (evidentovi).

Postup pre správne založenie Subjektu nájdete popísané aj v Užívateľskej príručke v časti Subjekty.

Vstup do Subjektov:

Založenie Subjektu:


Založenie skladu 

Druhým krokom je založenie Skladu.

Sklad založíme v časti Sklady/Prevádzkareň skladu, kliknutím na ....  je potrebné z číselníka Subjektov vybrať vytvorený Subjekt (evidenta), ktorý bol založený v prvom kroku.

Viac informácií o možnostiach pri založení skladu nájdete tu.

 

Založenie skladu na činnosť V, R

Po potvrdení výberu je možné cez ikonu Nový, založiť Sklad pre danú Prevádzkareň - Subjekt.

Pri založení Skladu je okrem vyplnenia žltých povinných políčok dôležité aj správne zadanie kódov činnosti, ktoré sa budú na tomto Sklade evidovať.

 

Poznámka

V prípade, že sa na Sklade bude evidovať kombinácia činností V, P a R - (teda ide o prevádzkareň, ktorá ma na danej adrese povolené spomenuté činnosti), je nutné vytvoriť kópiou Subjekt (prevádzkareň skladu) - novú prevádzkareň s rovnakými údajmi ako pôvodný založený Subjekt, ale so zmeneným názvom a prevádzkou. Nevyhnutné je to kvôli povinnosti vedenia evidencie odpadov za každú činnosť samostatne.

 


Chybný výber evidentov

Ak by sa Subjekt - evident na činnosť R zhodoval so Subjektom pôvodným, softvér Vám vyhlási nasledujúcu chybu:

Viac informácií k číselníku Skladu je uvedené aj v časti Sklady.

Založenie skladových položiek

Tretím krokom (po založení Skladu) je prejdenie na časť Skladové položky, kde je opäť potrebné vybrať z číselníka ... na ktorom Sklade sa majú vytvoriť požadované Skladové položky.

Pomocou ikony Nový sa nám ponúkne okno pre zadefinovanie Skladovej položky, ktorá slúži k evidencii pohybov na danej prevádzkarni.

Podrobnejšie popísané skladové položky nájdete aj v časti Skladové položky.

Ak sa danej Skladovej položke určí aj katalógové číslo - táto položka sa potom bude prenášať aj do legislatívnej evidencie. Správne zadanie kódov činností v Sklade (a na Skladových položkách) je dôležité a slúži pre neskoršiu legislatívnu evidenciu vytvorenú práve z evidencie prevádzkovej t.j na základe evidencie príjmov a výdajov odpadov v Sklade, sa súčasne tvorí na pozadí evidencia potrebná k správnemu vyplneniu evidenčných listov a ohlásenia v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z.z..