Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V užívateľskej príručke k nastaveniu skladov nájdete  informácie tu Sklady - nastavenie číselných radov.

Zmenu číselných radov podľa potrieb napr. pri prechode rokov je možné vykonať ideálne pred prvým vytvorením dokladu za nové obdobie, teda po ukončení a vystavení všetkých dokladov v starom období.

 

Ako funguje číslovanie dokladov v Sklade?

Číslovanie (a prípadná zmena) sa týka iba konkrétneho skladu -nie za celú firmu  - je potrebné zmeniť nastavanie na každom Sklade zvlášť.

Predvolené nastavenie číselných radov

Prefix v doklade FAV"S" je "S" myslené ako číslo skladu. PRÍKLAD: pri dvoch skladoch  je to:

 • FAV 1 pre Sklad 1
 • FAV 2 pre Sklad 2

Nasledujúce číslo za pomlčkou je číslo dokladu - poradové číslo, ktoré sa zvyšuje postupne pri nových dokladoch

 • FAV 1- 1 pre Sklad 1
 • FAV 2-1 - pre Sklad 2

Vlastné nastavenie číselných radov - použitie prefixu

V prípade záujmu o zmenu číslovania dokladov napr. v novom roku resp. záujmu uvádzania aktuálneho roku do dokladov je to možné viacerými spôsobmi:

Do prefixu zadať označenie aktuálneho roku. Napr. FAV"S"/RR - kde "S" je Sklad a "RR" aktuálny rok

 • prvá faktúra v nastavenej číselnej rade pre Sklad 1 bude FAV1/21-1
 • druhá faktúra v nastavenej číselnej rade pre Sklad 1 bude FAV1/21-2

 

Vlastné nastavenie číselných radov - iba číslo

Prípadne označenie FAV vymazať a použiť svoju číselnú kombináciu napr. RR ako číslo

 • číselná kombinácia sa nastavuje pri vytváraní faktúry za nové obdobie 
 • číslo faktúry sa prepíše na Vami zvolený formát, napríklad 2100001
 • každá ďalšia faktúra bude mať formát čísla podľa poslednej vystavenej faktúry +1

 

 

Vlastné nastavenie číselných radov - kombinácia prefixu a čísla

Možné je aj kombinácia zmeny prefixu a zároveň čísla vo vystavenej faktúre.

 • výsledná vystavená faktúra bude v tvare: FAV1-2100001
 • každá ďalšia faktúra bude mať formát čísla podľa poslednej vystavenej faktúry +1

 

Príklady sú uvedené pri zmene vystavených FA - tieto zmeny je možné ale vykonať na všetkých číselných dokladoch a zároveň je možné ponechanie číslovania skladových dokladov bez evidencie zmeny napr. prechodu roka a túto zmenu vykonať len pre vystavené FA.