Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah
 

Modul Obchodné prípady rozširuje prehľad o Vašich aktivitách tým, že vybrané skladové pohyby spojíte s konkrétnym obchodným prípadom a to ako s partnerom ako celkom alebo jeho vybranými prevádzkarńami.

Do agendy sa dostanete tlačidlom Obchodné prípady v module Sklad a Obchod.


Nový obchodný prípad

Pomocou tlačidla Nový založíte Obchodný prípad. 

Obchodná spoločnosť

Vyberiete IČO evidenčnej spoločnosti.

Kód

Interné označenie Obchodného prípadu, v našom príklade je to číslo zmluvy. 

Typ

Obchodné prípady sa delia na 2 typy. Vyberte aspoň jednu možnosť alebo je možné skombinovať.
Ak nemáte zakúpený modul Zmluvy k obchodnému prípadu, zobrazí sa vám iba možnosť Vyhodnotenie.

Vyhodnotenie
  • je všeobecný typ OP, ktorý slúži primárne k tzv. "označovaniu" skladových dokladov a následne k súhrnnému sledovaniu / vyhodnocovaniu sledovaných atribútov na "označených" skladových dokladoch daného OP
  • nevyžaduje určenie partnera (partner je nepovinný) 
  • je možné ním "označiť" všetky typy skladových dokladov 
Zmluva
  • špecifický typ OP, ktorý definuje zmluvný obchodný vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a partnerom (zmluva, zákazka a pod.) 
  • vyžaduje určenie partnera
  • jeho použitie je možné len na "partnerských" skladových dokladoch (výkup, príjem, predaj, výdaj) 
  • fakturácia umožňuje fakturovať podklady (skladové doklady) súhrnne za vybraný Obchodný prípad typu zmluva
  • je možné definovať cenník položiek a na skladových dokladoch s vybranou zmluvou bude dochádzať k automatickému dosadzovaniu cien položiek podľa daného zmluvného cenníka

Partner

Vyberte IČO partnera.

Platnosť Od - Do

Tu môžete vložiť interval platnosti zmluvy. Program bude pri zadávaní skladových pohybov tento interval brať do úvahy a v prípade iného dátumu vás upozorní. 

Stav

Vyberte stav obchodného prípadu.

Upozornění

 Do polí Obchodná spoločnosť a Partner sa uvádzajú konkrétne IČO spoločnosti. Tu sa ešte nevyberajú prevádzkarne.

 

Správa cenníka

Cenník ponúka prehľad položiek a služieb jednotlivých obchodných prípadov a upresnenie ceny oproti katalógovým cenám.

Tlačidlá Nový (Položka) a Nový (Služba) otvárajú formulár pre tvorbu nových záznamov.


Tvorba položky sa skladá katalógových údajov, ktoré sa načítajú z Katalógu skladových položiek a ceny, ktorá zobrazuje cenu z katalógu, ale je možné nastaviť inú cenu pre konkrétny obchodný prípad.

Tvorba služby sa skladá katalógových údajov, ktoré sa načítajú z Katalógu služieb a ceny, ktorá zobrazuje cenu z katalógu, ale je možné nastaviť inú cenu pre konkrétny obchodný prípad.

Správa stredísk a prevádzkarní

Rozsah ponúka ďalej konkretizovať vzťahy medzi vybranými prevádzkarňami ako u vašej spoločnosti (spoločnosti evidenta) pomocou tlačidla Spravovať strediská, tak u partnera pomocou tlačidla Spravovať prevádzkarne.

Pokiaľ nie je vybrané žiadne stredisko (prevádzkareň evidenta) alebo prevádzkareň partnera, platí Obchodný prípad na všetky prevádzkarne daného IČO.

Stredísk aj prevádzkarní partnerov môžete vybrať ľubovoľné množstvo pomocou zaškrtávacieho poľa.

Príklad použitia obchodného prípadu v skladových pohyboch

Ak budete vytvárať skladový doklad, pomocou tlačidiel číselníkov môžete vložiť obchodný prípad typu Zmluva a ľubovoľný počet obchodných prípadov typu Vyhodnotenie.

Tip

Pre bežné používanie skladových pohybov s priradením Obchodného prípadu ako je uvedený v našom príklade, nie je nutné mať registrovaný modul na všetky klientske počítače. Postačí registrácia licencie .
Registrácia klienta je potrebná pre správcov agendy Obchodných prípadov - teda ich tvorba, editácia či zmazanie záznamov a ich vyhodnotenie.

Vyhodnotenie obchodných prípadov

Ak priradíte k vašim skladovým pohybom aspoň jeden Obchodný prípad, môžete tieto hodnoty filtrovať v Prehľade skladových pohybov a služieb.