Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad Sklady umožňuje založiť a spravovať všetky miesta, kde sa povedie skladová evidencia. Zároveň je sklad previazaný so subjektom (prevádzkarňou), vďaka tomuto prepojeniu sa nasledovne tlačí napríklad IČO, názov a adresa prevádzkarne na tlačových zostavách. Pod touto  prevádzkarňou je zároveň vedená súvisiaca evidencia odpadov. Jednu prevádzkareň je možné previazať s viacerými skladmi.

Zadanie nového Skladu

Zadanie nového Skladu je možné kliknutím na ikonu "Nový" alebo stlačením klávesovej skratky Ctrl + N. Týmto sa otvorí okno pre zadanie informácií o sklade.

Pri výbere kódu činnosti D1 je nutné vybrať pod akým kódom nakladania sa príjem odpadu na skládku odpadov bude evidovať.

 

 

Popis jednotlivých polí

Prevádzkareň skladu

 • výber z číselníku subjektov

Platca DPH

 • automaticky doplňovaná hodnota podľa vybranej prevádzkarne
 • Rozlíšenie či je subjekt v úlohe prevádzkarne platcom DPH je dôležité pre správne vyhodnotenie daňového režimu pri výkupe materiálov, najmä  kovových odpadov, na ktoré sa uplatňuje prenesená daňová povinnosť podľa § 69 ods. 12a) Zákona o DPH.

Kód

 • vlastné skrátené označenie skladu

Názov

 • vlastné neskrátené označenie skladu

Základná mena

 • mena, v ktorej sa budú evidovať všetky cenové údaje daného skladu
 • Základná mena je pevne nastavená na euro.

Poznámka

 • textové pole pre vlastnú poznámku k danému záznamu

Režim - 1 schválená činnosť (sklad = zaradenie)

 • Umožňuje viesť evidenciu pre jednu schválenú činnosť V/R/D/O/S a k tomu evidenciu vlastnej produkcie odpadu s kódom činnosti P.
 • U činnosti R je možné zadať dve činnosti s rôznym kódom nakladania. Kedy jeden je vždy kód činnosti R12

 

Podporované kombinace kódů činností v režimu: 1 schválená činnosť (sklad = zaradenie)

 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu
 • R - zhodnocovanie odpadu
 • D - zneškodňovanie odpadu
 • O - obchodník
 • S - sprostredkovateľ
 • P - pôvodca odpadu (kód nakladania sa neudáva)
 • P - pôvodca odpadu (kód nakladania sa neudáva) + V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód  nakladania sa neudáva)
 • P - pôvodca odpadu (kód  nakladania sa neudáva) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12)
 • P - pôvodca odpadu (kód  nakladania sa neudáva) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R12) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R11)
 • P - pôvodca odpadu (kód  nakladania sa neudáva) + D - zneškodňovanie odpadu (výber kódu nakladania D1 až D14)
 • P - pôvodca odpadu (kód  nakladania sa neudáva) + O - obchodník (kód  nakladania sa neudáva)
 • P - pôvodca odpadu (kód  nakladania sa neudáva) + S - sprostredkovateľ (kód  nakladania sa neudáva)

Režim - Kombinácia činností výkup a zhodnotenie (V+R na sklade)

 • Umožňuje na jednom sklade viesť evidenciu pre viac kódov činností V + R. Pre príjem odpadu do evidencie je vždy použitý kód činnosti V. Pre zhodnotenie odpadu je vždy použitý kód činnosti R, je možné použiť viac kódov činností R. Zároveň je umožnená evidencia vlastnej produkcie odpadu s kódom činnosti P.
 • U činnosti R je potrebné vybrať kód nakladania podľa udeleného súhlasu a evidenta, pod ktorým bude táto činnosť v evidencii odpadov vedená. Týmto evidentom nesmie byť priamo samotná prevádzkareň, na ktorú je sklad naviazaný, ale musí mať rovnaké IČO. Pokiaľ má prevádzkovateľ udelených viac súhlasov s rôznymi kódmi nakladania, založí sa v tabuľke pre každý kód nakladania samostatný riadok s kódom R.

Podporované kombinace kódů činností v režimu: kombinácia činností výkup a zhodnotenie (V+R na sklade)

 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód nakladania sa neudáva)
 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód nakladania sa neudáva) + P - pôvodca odpadu (kód nakladania sa neudáva)
 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód nakladania sa neudáva) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12 s výberom evidenta odpadov)
 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód nakladania sa neudáva) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12 s výberom evidenta odpadov) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12 s výberom evidenta odpadov)
 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód nakladania sa neudáva) + P - pôvodca odpadu (kód nakladania sa neudáva) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12 s výberom evidenta odpadov)
 • V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu (kód nakladania sa neudáva) + P - pôvodca odpadu (kód nakladania sa neudáva) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12 s výberom evidenta odpadov) + R - zhodnocovanie odpadu (výber kódu nakladania R1 až R12 s výberom evidenta odpadov)

V prípade kombinácií viacerých činností R, musia byť jednotlivé kódy nakladania jedinečné.

 

Činnosti skladu

 • výber činností pre evidenciu odpadov (len pokiaľ je registrovaný modul Sklad-odpady)
 • Činnosti skladu sa nastavujú podľa udelených súhlasov na prevádzku zariadenia. Pod týmito činnosťami je vedená evidencia odpadov. Podporované sú činnosti V (zber odpadov, vrátane mobilného zberu - povinne), P (pôvodca odpadu), R (zhodnocovanie odpadu), D (zneškodňovanie odpadu), O (obchodník), S (sprostredkovateľ).