Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní funkcionality

Datum vydání: 26. 9. 2022


Přidáno

 • Při spuštění programu dochází ke kontrole, zda při lokální instanci je nainstalován a spuštěn server MS SQL LocalDB. Pokud tomu tak není, pak je uživateli doporučen další postup.
 • Při spuštění programu dochází ke kontrole, zda není spuštěna aktualizace databáze z jiného počítače. V takovém případě dojde k zamezení spuštění, aby nedošlo ke konfliktu. Obdobně funguje i kontrola při spuštění aktualizace databáze, zda není spuštěn na jiném počítači program.
 • Při spuštění programu dochází ke kontrole konfiguračního souboru, zda je validní.
 • Kliknutím na informaci o aktuálnosti verze ve spodní liště se provede kontrola, zda nebyla vydána nová verze bez automatické aktualizace. Jedná se o verzi, kde jsou upraveny drobné funkcionality, které nevyvolávají potřebu aktualizace u všech zákazníků.
 • Upravena práce s dostupnou pamětí počítače a její lepší využití.
 • Došlo k optimalizace rychlosti spouštění programu i jednotlivých agend.
 • Formulář HelpDesk kontroluje při otevření, zda je funkční spojení se serverem HelpDesk (https://helpdesk.inisoft.cz) a dotaz půjde odeslat. 
 • Pokud je v Nastavení zapnuto opakované načítání dat, tak je pod přehledem dat zobrazen ukazatel doby, která uplynula od posledního načtení.

Změněno

 • Subjekty - opravena chyba při souběžném zadávání shodného subjektu ze dvou různých počítačů.
 • Subjekty - u typu Subjekt bez IČO zrušena položka ZÚJ na záložce sídlo. Jelikož se jedná o zahraniční subjekt, tak tato položka u sídla nemá význam.
 • Subjekty - při ukládání subjektu, který má na formuláři zaškrtnutu volbu Činnost za území, probíhá kontrola, zda kód provozovny nemá formát IČZ, IČP, IČOB nebo IČS. Doporučujeme používat vlastní označení místa činnosti.
 • Subjekty - opraveno zadávání hodnot pro typ Občané obce.
 • Evidenti - opraveno chování přehledu při kliknutí do filtrovacího řádku.

 • Evidenti - opravena chyba, která deaktivovala volbu pro označování záznamů při změně období.

 • Evidenti odpady - přidána informace o průběhu funkce Ostatní operace / Mazání evidence.
 • Pokud je v aplikaci registrováno více samostatných licencí, tak se při startu programu zobrazuje okno pro výběr licence (subjektu), pro kterou se má program spustit. Došlo k přeuspořádání prvků v okně.
 • Pokud v okně pro hromadný výběr libovolné agendy není označen ani jeden záznam, je znepřístupněno potvrzení výběru.
 • Pokud aplikace při startu zjistí dostupnost nové licence (došlo k rozšíření programu, ale toto rozšíření není zatím registrované), tak se zobrazí přesnější instrukce, jak má uživatel postupovat.
 • Při spuštění programu dochází ke kontrole na dostatečná oprávnění uživatele na databázovém severu. Tato kontrola byla rozšířena i na právo Execute.
 • Pokud je prováděna záloha databáze do existujícího souboru, je nově vyžadován souhlas uživatele s přepisem zálohy.
 • Upraven instalátor programu pro potřeby instalace na síťové disky.


ODPADY


Přidáno

 • Nové tiskové funkce Potvrzení o převzetí vybraného odpadu (2 na A4)Potvrzení o převzetí označených odpadů (2 na A4), které vytisknou na stránku A4 dvě kopie potvrzení ve velikosti A5.
 • Upřesnění odpadu - zrušení časového omezení (od/do) pro jednotlivá upřesnění.
 • Přidána nová kontrola, která upozorní na neexistenci nebo konec platnosti přijatého ZPO. Kontrola probíhá pouze v případě, že je registrovaný modul Přijaté ZPO. V Nastavení sekce Evidence odpadů / Kontroly je možné tuto kontrolu vypnout.
 • Přidána nová možnost přidat do přehledu odpadů sloupeček Ekokom. Zobrazuje, zda je dávka určena pro výkazy EKO-KOM.
 • Při vygenerování párové dávky, která je určena pro EKO-KOM, je hned zobrazena záložka údajů pro EKO-KOM, aby bylo možné doplnit chybějící údaje.

Změněno

 • Opravena chyba při zobrazení dat v agendách Partneři a Karta odpadů v případě aktivního slučování dat, kdy se nezobrazuje datum a dávky se stejným katalogovým číslem, kategorií a kódem nakládáním se vizuálně sčítají.
 • Upravena funkce ABC korekce v menu Ostatní operace, která nebrala v potaz zvolený řádek s kódem odpadu.
 • Úpravy a opravy validací při ukládání dávek odpadů určených pro výkazy EKO-KOM.
 • Upraveno zobrazení potvrzovacího dotazu a informace o vytvoření dávky při zapnutém generování partnerských nebo párových dávek.
 • Upravena změna textu v číselníku Upřesnění odpadu, kde nešlo změnit text upřesnění, pokud bylo již použito a jednalo se o překategorizovaný odpad (O/N, N/O).
 • Opraveno uložení dávky s vyplněným osvědčením při překategorizaci odpadu N/O.
 • Opraven tisk průběžné evidence v případě subjektu s velmi dlouhým názvem.

 

RES Plus


Přidáno

 • Instalátor RES obsahuje opravenou detekci databázových uživatelů pro upozornění nutnosti vyřešení ze strany správce SQL serveru.

Změněno

 • Změna mechanismu práce s výsledky kontroly subjektů dle RES, které jsou dostupné pouze po dobu běhu programu. Při ukončení aplikace se zavře i záložka s výsledky kontroly.

 • Provedena optimalizace rychlosti využívání databáze RES při kontrolách a opravách subjektů a při kontrole povolených odpadů

 

ZPO / PIO


Přidáno

 • Přidána nová kontrola, která upozorní na neexistenci nebo konec platnosti přijatého ZPO. V Nastavení sekce Evidence odpadů / Kontroly je možné tuto kontrolu vypnout.
 • Přidána možnost zobrazení a kopírování ZPO/PIO pro více evidentů.
 • Přidán tisk ZPO/PIO pro více evidentů.
 • Přidán tisk ZPO/PIO pro více subjektů.

Změněno

 • Oprava na formuláři ZPO: Po změně kategorie odpadu docházelo ke smazání i předchozího upřesnění.


ILNO


Přidáno

Změněno

 • Upraven tisk ILNO na dvě strany a tisk štítků, aby se na sestavu vešlo více grafických symbolů.
 • V tiskové sestavě Přehled katalogových čísel a souvisejících UN kódů se netisknul oficiální název.

 • Úprava tiskových sestav při nastaveném různém DPI

 

OLPNO


Přidáno

 • Do agend OLPNO a Šablony OLPNO přidán nový přehled záznamů - Místa nakládky a odpady, který umožňuje zobrazovat, zadávat a upravovat data o odpadech po jednotlivých místech nakládky.

Změněno

 • Upraveno přihlášení do SEPNO pomocí CRŽP. V případě nedostupnosti odpovídajícího webového prohlížeče, je potřeba provést jeho dodatečnou instalaci.

 • Provedena oprava dosazování údajů o dopravci – při zadávání dopravce na OLPNO se dosazuje název a adresa sídla.


AUTOVRAKY


Přidáno

Změněno

 • Upravena synchronizace záznamů s MA ISOH:
  • po synchronizaci záznamů provedena obnova zobrazených dat. 
  • pokud byl synchronizován nový autovrak, zobrazuje se informace "Typ hmotnosti nebyl synchronizován."
  • v případě storna je zobrazeno pouze datum storna (nezobrazuje se čas).
 • Funkce Upravit poznámku k autovraku byla přesunuta ze sekce MA ISOH do menu Upravit.
 • Upraven výběr předávajícího subjektu a založení nového subjektu dle pravidel v nastavení programu.
 • Před založením bianko potvrzení mimo nastavené období je zobrazeno upozornění.

 

EKO-KOM


Přidáno

 • Možnost přidat do přehledu odpadů sloupeček Ekokom (ve výběru sloupců), který zobrazuje, zda je dávka určena pro výkazy EKO-KOM.
 • Přidány validace při ukládání dávek odpadů určených pro výkazy EKO-KOM. Pokud je v položce chyba, pak se u ní zobrazuje grafický symbol na záložce údajů pro EKO-KOM.
 • Pokud je v evidenci odpadů zapnuto automatické generování párové dávky a zobrazí se před uložením formulář pro doplnění povinných hodnot a zároveň se jedná o dávku označenou "Určeno pro EKO-KOM", zobrazí se rovnou záložka EKO-KOM pro potřeby doplnění údajů.

Změněno

 • Upravena možnost tvorby a tisku výkazů EKO-KOM pro vybranou provozovnu. Pro každou provozovnu přidány položky: Hlášení vyplnil, telefon, fax, email.