Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Přehled Karta odpadů je dostupný v modulu Odpady pod příslušným tlačítkem v horní nabídkové liště nebo v řádku základních funkcí.

Umístění tlačítek

Přehled Karta odpadů

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny záznamy o odpadech vybraného evidenta za vybrané období. Období lze nastavit v programu v levé spodní části.

Přehled karty odpadů pro vybraného evidenta

Pro otevření přehledu pro více evidentů slouží možnost Více evidentů v nabídce tlačítka Karta odpadů. Ve výběru evidenta pak stačí v prvním sloupci zaškrtnout požadované evidenty. Seznam zvolených evidentů pak lze vidět pod tlačítkem , které se nachází před název aktuálně vybraného evidenta. Přehled s více evidenty slouží pouze k prohlížení dat a případnému tisku, není možné v něm se záznamy provádět žádné operace.

Pomocí tlačítka  , které se nachází před názvem aktuálně vybraného evidenta, je možné změnit rozsah přehledu:

  • Subjekt
  • Vykazovací celek
  • IČO

Pokud je rozsah větší než subjekt, jsou neaktivní funkce pro práci se záznamy. V případě tisku se pak tiskne přehled ve zvoleném rozsahu. 

Jednotlivé části přehledu

Přehled Karta odpadů je rozdělen do dvou částí. V horní části jsou zobrazeny všechny odpady obsažené v evidenci dle jednotlivých kódů odpadů. Ve spodní části jsou zobrazeny konkrétní dávky odpadů vztahující se ke kódu odpadu, který je vybrán v horní části přehledu. 

V přehledu se nachází také tlačítka standardních funkcí. Zde je možné založit, editovat, smazat nebo kopírovat vybranou dávku odpadu. Pro tyto operace tedy není nutné se z přehledu Karty odpadů přesunout do přehledu Odpady. K dispozici je také řada tiskových sestav, které jsou k dispozici v nabídce tlačítka  Tisk.

Vzhled Karty odpadů je možné upravit pomocí volby Nastavení. Zde určujete, zda se budou v horní části zobrazovat sloupečky Množství +Množství - a Rozdíl, ve kterých jsou sumární údaje za všechny dávky v nastaveném období daného katalogového čísla odpadu. Dále je možné zobrazit sloupeček ABC, který vyhodnocuje ABC bilanci odpadu, tedy rozdíl v množství dle prvního písmenka v kódu nakládání. Další volbou je ve sloupečku Upřesnění zobrazovat hodnoty pouze pro odpady, které mají katalogové číslo končící 99 (u jiných odpadů by se upřesnění nezobrazovalo, přestože je vyplněno na dávce odpadu). Sloupec Rozdíl ve vrchní části přehledu zobrazuje případný rozdíl v množství plusových a mínusových dávek, tedy případnou nevyrovnanou bilanci daného kódu odpadu. Pokud je rozdíl nula, jedná se o vyrovnanou bilanci odpadu. Pokud je ve sloupci rozdíl nenulové množství, jedná se o nevyrovnanou bilanci odpadu, kterou je třeba pro odeslání ročního hlášení nejdříve vyrovnat. Ve spodní části je možné v Nastavení zapnout slučování záznamů podle kódu nakládání.

Nastavení volitelných sloupečků

Ostatní operace

Přehled Karta odpadů nabízí kromě základních funkcí i další speciální funkce. Tyto funkce jsou k nalezení v nabídce tlačítka  Ostatní operace v horní části přehledu. Pokud je zaregistrovaný modul Odpady s rozšířením hromadných operací, je možné některé z funkcí provádět i hromadně z nabídky tlačítka Hromadné operace v horní části přehledu.

ABC bilance a korekce

Tato funkce zobrazí bilanci ve vztahu k původu odpadu, který je určen prvním písmenem v kódu nakládání. Pro každé písmeno by měla být bilance vyrovnaná. Součástí tabulky je tlačítko  Korekce A, B, C pro automatické vyrovnání ABC bilance, kdy ale musí být vyrovnaná bilance množstevní. Pokud je evidence rozsáhlá nebo složitější, může být před provedením korekce požadován výběr logiky, podle které se má korekce provést.

Tabulka ABC bilance

Hromadné operace

ABC korekce za označené karty odpadů

Program provede za označená katalogová čísla odpadů korekci ABC bilance.

Nový z označených kladných rozdílů a Nový z označených záporných rozdílů

Pro možnost použití těchto funkcí musí být nastaveno počítání rozdílu (viz. výše). Po zvolení funkce dojde k otevření formuláře dávky odpadu, kde je již předvyplněný kód odpadu a množství (= hodnota rozdílu). Musíte k jednotlivým řádků doplnit chybějící hodnoty a formulář uložit.

Hromadné operace v rámci agendy - dolní část přehledu

Modul Odpady nabízí několik hromadných operací, které jsou k nalezení v agendách OdpadyKarta odpadů a Partneři v nabídce tlačítka  Hromadné operace. Tlačítko je k dispozici pouze se zaregistrovaným rozšířením hromadných operací pro modul Odpady.

Hromadné operace jsou vždy prováděny s / nad označenými a zároveň zobrazenými záznamy, je tedy žádoucí zkontrolovat, jaké záznamy se budou měnit. Pokud budete mít označeny záznamy a následně zvolíte filtr, který některé záznamy nezobrazí a poté spustíte hromadnou operaci, pak na označené a nezobrazené nebude aplikována.

Vyjmout označené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii označených záznamů do schránky. Rozdíl oproti funkci kopírovat je v tom, že po vložení dojde ke smazání záznamů v evidenci, ze které byly zkopírovány.

Kopírovat označené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii označených záznamů do schránky.

Zobrazit odpady ve schránce

Tato funkce otevře formulář, ve kterém budou vidět aktuálně zkopírované záznamy ve schránce.

Vložit odpady ze schránky

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Pokud jsou nalezeny skutečnosti, které by mohly způsobit nesprávné vedení průběžné evidence, program na to upozorní a zobrazí všechny chybné záznamy. Po najetí na ikonu  se zobrazí důvod upozornění. V patě formuláře jsou zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Formulář s nalezenými problémy

Vložit ze schránky jinak

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Oproti klasické funkci Vložit je však možné dávky před vložením upravit. Po zvolení této funkce se otevře formulář, který je rozdělený na dvě části. V horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Smazat označené dávky

Tato funkce smaže všechny označené záznamy.

U označených odpadů hromadně změnit - vybrané položky

Tato funkce provede změnu vybraných údajů u označených záznamů. Po zvolení této funkce se otevře formulář jako pro funkci vložit ze schránky jinak. Tedy v horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy, kdy je možné editovat veškeré dostupné položky pro dávku odpadů, včetně štítků, které je možné přepsat, nebo pouze přidat s použitím volby Zachovat exitující štítky. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -.

Před uložením změn je možné kliknout ve spodní části na tlačítko Validace, které zajistí kontrolu dat po provedených změnách.

 

Formulář pro hromadnou editaci dávek odpadů