Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah
 Klikněte pro rozbalení obsahu

Nastavení lze otevřít pomocí příslušného tlačítka na horním panelu na záložce ENVITA. Umožňuje nastavit chování programu pro určité situace tak, aby to více vyhovovalo práci přihlášeného uživatele. 

Umístění tlačítka na hlavním panelu

Oblasti programu jsou umístěny v levé části (stromová struktura), jednotlivé parametry pro dané oblasti pak na pravé straně. Po kliknutí pravým tlačítkem lze sbalit či rozbalit jen zvolenou nebo všechny oblasti. Veškeré změny, které provede, je potřeba uložit, aby došlo k jejich uchování. Pokud chcete ukončit nastavení bez uložení změn, pak použijte tlačítko Zavřít. Pokud by se změna parametru projevila až po restartu aplikace, program na tuto skutečnost upozorní a nabídne i možnost okamžitého restartu.

Obecné parametry

Tato část umožňuje nastavit obecné parametry.

Obecné

Vybraný skin

Umožňuje změnit grafické rozhraní programu na jednu ze tří variant.

Režim modality aplikace

Určuje, podle jakého režimu se bude program chovat. Více o tomto parametru naleznete na stránce Modální a nemodální režim aplikace. Změna tohoto parametru se projeví až po restartu aplikace.

Při otevření nové záložky

Umožňuje přizpůsobit chování kurzoru, který se může nastavit buďto na první záznam nebo do pole ve filtrovacím řádku.

Obnovit zobrazení přehledů do výchozího nastavení

Zruší nastavení zobrazení všech přehledů.

Před ukončením aplikace zobrazit dotaz

Při ukončení programu zobrazí dotaz, zdali chcete program vypnout.

Automatické načítání zobrazovaných dat

V této části si můžete nastavit, zda se budou opakovaně načítat data při přechodech mezi již otevřenými záložkami. Tuto volbu využijete v případě síťového provozu a chcete-li u sebe zajistit maximální možnou aktuálnost dat, která zadává kolega na jiném počítači. Nevýhodou je samozřejmě drobné zdržení při každém opakovaném načítání dat. V patě přehledů lze vidět, kdy naposledy došlo k automatickému obnovení.

Po spuštění

Tyto parametry určují, jak bude nastaven program po jeho zapnutí.

Kontrola fontu

Kontrola, zda je v systému (OS Windows) obsažen správný typ fontu pro zobrazování textů v programu.

Začínat na titulní stránce

Při zaškrtnutí tohoto parametru bude program vždy nejprve zobrazovat titulní stránku, která obsahuje novinky od společnosti INISOFT s.r.o. a odkaz s vyhledáváním v Centru informací.

Zobrazení informací v patě gridu

V této části si můžete nastavit, které informace se budou zobrazovat ve spodní části přehledu.

Tisk - Orientace tiskové sestavy obecného tisku zobrazených dat

Umožňuje nastavit orientaci tiskové sestavy při tisku zobrazených dat v přehledu. Možnosti orientace jsou:

 • Na výšku
 • Na šířku

Sekce Parametry

Subjekty

Tato část umožňuje nastavit parametry pro agendu Subjekty.

Výchozí nastavení na formuláři

Typ nového subjektu

Určuje jaký typ bude přednastaven při zakládání nového subjektu.

Na výběr jsou možnosti:

 • Subjekt s IČO (s výjimkou obcí)
 • Občan
 • Občané obce
 • Obec
 • Zahraniční subjekt
 • Subjekt bez IČO

Pozice kurzoru

Určuje, na jakém poli se bude nacházet kurzor po otevření formuláře subjektu.

Na výběr jsou možnosti:

 • Typ subjektu
 • IČO
 • Název firmy

Sekce Subjekty

Evidenti

Tato část umožňuje nastavit parametry pro Evidenty.

Automatický výběr evidenta

Při zaškrtnutí tohoto parametru použije program posledního použitého evidenta při otevírání agend.


Sekce Evidenti

Evidence odpadů

Tato část umožňuje nastavit parametry modulu Odpady.

Dávka odpadu - předvyplnění hodnot

Předvyplnění data

Možnosti jsou:

 • Aktuální datum a přesunout kurzor na údaj kód odpadu
 • Aktuální datum a nechat kurzor na údaji datum
 • Naposledy použité datum a přesunout kurzor na údaj kód odpadu
 • Naposledy použité datum a nechat kurzor na údaji datum

Předvyplnit kód nakládání

Určení, jaký kód nakládání se předvyplní při pořizování dávky odpadu.

Hromadné zadávání dávek odpadů - předvyplnění hodnot

Předvyplnit aktuální datum

Určení, zdali se předvyplní aktuální datum při pořizování dávek odpadů ze šablony.

Předvyplnit kód nakládání

Určení, jaký kód nakládání se předvyplní při pořizování dávek odpadů ze šablony.

Sekce Evidence odpadů


Konfigurace ohlašování

Konfigurace ISPOP

V této sekci jsou uvedeny webové adresy jednotlivých služeb pro přihlášení přes CRŽP a komunikaci s ISPOP + ID datové schránky.

Přihlašovací údaje do ISPOP

Zde lze nastavit údaje do ISPOP, které se následně předvyplní při každém přihlašování přes CRŽP.

Konfigurace ČSÚ

V této sekci jsou uvedeny e-mail a ID datové schránky ČSÚ.

Konfigurace datových schránek

V této sekci je uvedena adresa webové služby ISDS.

Sekce Konfigurace ohlašování


Kontroly

Kontrola na povolené převzetí odpadu podle RES

V této sekci lze nastavit, zdali má být prováděna kontrola při ukládání dávky odpadu a v jakém rozsahu.

Sekce Kontroly


Párové dávky

Pokud bude některý z parametrů aktivní, objeví se o tom na formuláři dávky odpadu informace .

Po zadání plusové dávky odpadu generovat mínusovou dávku odpadu

Aplikovat pro Axx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem A.

Aplikovat pro Bxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem B.

Aplikovat pro Cxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem C.

Po zadání mínusové dávky odpadu generovat plusovou dávku odpadu

Aplikovat pro Axx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem A.

Aplikovat pro Bxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem B.

Aplikovat pro Cxx

Nastavení kódu nakládání a případného partnera pro párovou dávku k dávce s kódem nakládání začínajícím písmenem C.

Na párovou dávku přenášet cenu za dopravu a zneškodnění

Výdaje a příjmy

Určení, zdali se budou na párovou dávku přenášet údaje o výdajích a příjmech, kdy dojde k logickému prohození hodnot.

Poznámka

Určení, zdali se bude na párovou dávku přenášet poznámka pro dávku odpadu.

Štítky

Určení, zdali se budou na párovou dávku přenášet štítky přiřazené k dávce odpadu.

Sekce Párové dávky


Partnerská evidence

Pokud bude některý z parametrů aktivní, objeví se o tom na formuláři dávky odpadu informace .

Po zadání převzetí dávky odpadu od partnera (kód B00) generovat do partnerské evidence

Dávku produkce - kód nakládání: A00

Určení, zdali se bude do evidence partnera generovat dávka produkce odpadu s kódem nakládání A00.

Dávku předání - kód nakládání: AN3

Určení, zdali se bude do evidence partnera generovat dávka předání odpadu s kódem nakládání AN3.

Po zadání předání dávky odpadu partnerovi (kód xN3) generovat do partnerské evidence

Dávku převzetí - kód nakládání: B00

Určení, zdali se bude do evidence partnera generovat dávka příjmu odpadu s kódem nakládání B00.

Dotazovat se před vygenerováním dávek

Při zaškrtnutí bude program před každým generováním partnerské evidence vyžadovat potvrzení.

Oznámit úspěšné vygenerování dávek

Při zaškrtnutí bude vždy po vygenerování zobrazena informační hláška.

Do partnerské evidence přenášet cenu za dopravu a zneškodnění

Výdaje a příjmy

Určení, zdali se budou do partnerské evidence přenášet údaje o výdajích a příjmech, kdy dojde k logickému prohození hodnot.

Poznámka

Určení, zdali se bude do partnerské evidence přenášet poznámka pro dávku odpadu.

Štítky

Určení, zdali se budou do partnerské evidence přenášet štítky přiřazené k dávce odpadu.

Sekce Partnerská evidence

Autovraky

Tato část umožňuje nastavit parametry modulu Autovraky.

Parametry subjektu

Jako první je zde výběr evidenta, kterého se budou týkat následující parametry

Přihlášení do MA ISOH

Nastavení uživatelského jména a hesla do MA ISOH

Pokud jste ztratili či zapomněli přístupové údaje, stačí zajít na nebližší pobočku CzechPONIT (obvykle např. pošta), kde Vám sdělí Vaše uživatelské jméno a vygenerují nové, jednorázové heslo, pomocí kterého si nastavíte své nové heslo

 

Odesílat do MA ISOH také ostatní autovraky

Zde můžete určit, zdali bude možné do MA ISOH odesílat i autovraky kategorie Ostatní

Souhlas k provozování zařízení ke sběru autovraků

Zde můžete vyplnit tyto informace o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků:

 • Který krajský úřad souhlas vydal
 • Číslo jednací
 • Datum vydání souhlasu
 • Datum platnosti souhlasu

Tyto hodnoty se tisknou na potvrzení o převzetí autovraku.

Osoba přejímající autovrak na provozovně

Informace o tom, kdo autovraky na provozovně (vybraný evident) přejímá. Jméno lze zapsat nebo vybrat z číselníku kontaktů pomocí 

Přejímající osobu přednastavit

Určuje, zdali se osoba přejímající autovrak bude načítat z výše uvedeného parametru evidenta nebo přihlášeného uživatele.

Sekce Autovraky


Konfigurace MA ISOH

Zde je nastavení služby MA ISOH.

Adresa služby MA ISOH

Pomocí tlačítka lze nastavit adresu pro připojení ke službě pro odesílání autovraků.

Pomocí tlačítka lze otestovat připojení ke službě. Pokud ke spojení nedojde, bude potřeba upravit nastavení přístupu na internet s Vaším správcem IT.

Timeout

Lze nastavit hodnotu v sekundách, po kterou bude program testovat připojení ke službě MA ISOH. Čím menší číslo, tím rychleji budete informováni o nedostupnosti služby. Na druhou stranu při pomalejším připojení k internetu může u malého čísla docházet k nesprávnému oznámení o nedostupnosti služby.

Sekce Konfigurace MA ISOH

Aktualizace

Tato část umožňuje nastavit pravidla integrované aktualizace.

Aktualizace systému

IS Envita

Nastavení nabízení aktualizací programu. Lze nastavit jednu ze tří možnosti:

 • Nabízet automaticky při spuštění
 • Nabízet pouze na vyžádání
 • Nenabízet aktualizace (nedoporučujeme)

Databáze RES

Nastavení nabízení aktualizací databáze RES. Lze nastavit jednu ze tří možnosti:

 • Nabízet automaticky při spuštění
 • Nabízet pouze na vyžádání
 • Nenabízet aktualizace (nedoporučujeme)

Spuštění instalace umožnit pouze skupině Admin

Tímto parametrem lze určit, zdali budou aktualizace umožněné pouze uživatelům, kteří jsou přiřazeni do skupiny Admin, nebo všem uživatelům.

Sekce Aktualizace

OLPNO

Tato část umožňuje nastavit parametry modulu OLPNO.

Přihlášení do SEPNO

Konfigurace SEPNO

V této sekci jsou uvedeny webové adresy jednotlivých služeb pro přihlášení přes CRŽP a komunikaci se SEPNO.

Přihlašovací údaje do SEPNO

Zde lze nastavit údaje do SEPNO, které se následně předvyplní při každém přihlašování přes CRŽP.


Sekce Přihlášení do SEPNO


Tisk

Obecné

Počet kopií

Určení, kolik kopií bude vytištěno

Zobrazovat náhled před tiskem

Určení, zdali se před tiskem zobrazí náhled dokumentu

Netisknout hmotnost odpadů a počet kusů

Pokud se na ohlašovacích listech nemá tisknout hmotnost odpadů a počet kusů, zaškrtne se tento parametr

Tisknout součty množství a kusů

Určení, zdali se na ohlašovacích listech budou tisknout součty množství a kusů

Netisknout na doklady datum a čas ukončení přepravy

Pokud se na ohlašovacích listech nemá tisknout datum a čas ukončení přepravy, zaškrtne se tento parametr

OLPNO

Počet prázdných řádků v seznamu odpadů u míst nakládky

Určení, kolik prázdných řádků navíc se bude tisknou v seznamu odpadů u míst nakládky.

Tisknout sloupec "Korekce množství (t)"

Určení, zdali se bude tisknout sloupec Korekce množství (t), který umožňuje ruční zápis skutečné hmotnosti pro následnou opravu OLPNO.

ADR

Počet prázdných řádků v seznamu odpadů

Určení, kolik prázdných řádků navíc se bude tisknou v seznamu odpadů. Tato volba umožňuje dopsat do OLPNO další odpady, které jsou převáženy, pro následnou opravu OLPNO.

Tisknout sloupec "Korekce množství (t)"

Určení, zdali se bude tisknout sloupec Korekce množství (t), který umožňuje ruční zápis skutečné hmotnosti pro následnou opravu OLPNO.

Tisknout údaj Zvláštní ustanovení

Určení, zdali se na ohlašovacím listu bude tisknou údaj Zvláštní ustanovení a jaký bude text.

Tisknout vlastní sloupec na seznamu položek

Určení, zdali se na ohlašovacím listu bude tisknou vlastní sloupec a jaký bude jeho název.

Součtovat shodné odpady

Pokud je žádoucí sčítat množství stejných kódů odpadů, zaškrtne se tento parametr.

Na přepravním dokladu ADR provádět výpočet podlimitního množství

Pokud je žádoucí provádět výpočet podlimitního množství na přepravním dokladu ADR, zaškrtne se tento parametr.

Tisk přepravního dokladu pro

Určení, pro jaký typ se bude tisknout přepravní doklad.

Možnosti jsou:

 • Vyprázdněný nevyčištěný kontejner
 • Vyprázdněná nevyčištěná cisterna

Automaticky dosazovat

Určení, zdali se bude zvolený typ používat automaticky.

Sekce Tisk


Zadávání / dosazování

Parametry uživatele

Datumy (zahájení/ukončení) - automaticky dosazovat

Určení, zda a jaký datum se bude automaticky předvyplňovat při zadávání nového OLPNO.

Poznámka k ADR

Určení, zda se poznámka k ADR na ohlašovacím listu předvyplní a jaký bude text.

Poznámka evidenta

Určení, zda se poznámka evidenta na ohlašovacím listu předvyplní a jaký bude text.

Parametry evidenta

Evident

Určení, pro kterého evidenta budou do formuláře OLPNO automaticky dosazovány údaje uvedené níže.

Sekce Zadávání / dosazování


Hlídání legislativních lhůt

Typ kontroly

Určení, pro jaké akce budou legislativní termíny hlídány.

Možnosti jsou:

 • Ohlášení záznamu OLPNO
 • Oprava záznamu OLPNO
 • Potvrzení záznamu OLPNO

Typ termínu

Určení, jaké stavy termínů budou hlídány.

Možnosti jsou:

 • Blížící se termíny pro provedení akce
 • Po termínu - akce již měla být provedena

Kontrola se vztahuje k subjektu

Určení, k jakým subjektům se bude kontrola termínů vztahovat.

Možnosti jsou:

 • Evident záznamu
 • Evident záznamu + partner

Upozorňovat na problematické evidence při startu programu

Určení, zdali bude kontrola prováděna již při startu programu a případně zobrazeno upozornění na problematická OLPNO.

Sekce Hlídání legislativních lhůt


Převod do evidence odpadů

Obecné

Určení, zdali bude při tvorbě evidence odpadů použito vlastní nastavení. Zaškrtnutím se zpřístupní následující volby.

Role evidenta: Odesílatel

Vlastní nastavení jednotlivých údajů pro případ, kdy bude evident v OLPNO uveden jako odesílatel.

Role evidenta: Příjemce

Vlastní nastavení jednotlivých údajů pro případ, kdy bude evident v OLPNO uveden jako příjemce.

Tvorba pro typy 3 a 4

Určení, podle čeho bude probíhat tvorba evidence v případě, kdy je typ odesílatele 3 nebo 4. Možnosti jsou podle:

 • míst nakládky
 • odesílatele

Ostatní

Přenos interního čísla

Určení, zdali bude interní číslo OLPNO přeneseno na dávku odpadu jako údaj Číslo zakázky.

Přenos poznámky

Určení, zdali bude přenesena poznámka OLPNO na dávku odpadu.

Sekce Převod do evidence odpadů

Základní popis odpadu

Tato část umožňuje nastavit parametry modulu ZPO / PIO.

Tisknout "Název ZPO" na formulář ZPO/PIO

Určení, zdali se bude na formuláře tisknout i název ZPO

Tisknout "Údaje o předávající / odpovědně osobě" na formulář ZPO/PIO

Určení, zdali se budou na formuláře tisknout i údaje o předávající nebo odpovědné osobě

Sekce Základní popis opadu

 

Zálohování databáze

Tato část umožňuje nastavení četnosti zálohování databáze. Vyberte si adresář (složku), kam budou ukládány záložní soubory. Doporučujeme provádět zálohování na jiný disk, než kde je uložena databáze (možnost zálohy na síťové a externí disky je až od MS SQL verze 2019). Do zálohování lze zařadit i databázi příloh.

Pokud máte databázi umístěnu na serveru, kde se o zálohování stará správce IT, pak můžete vybrat volbu Nezálohovat

Nastavení zálohování databáze může provádět pouze uživatel s oprávněním Administrátor a je platné jednotně pro všechny uživatele.

Sekce Zálohování databáze