Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato část umožňuje nastavit parametry modulu OLPNO.

 

Obecné

Upozorňování na zadání odpadu kategorie O (ostatní odpad) na OLPNO ohlašované do SEPNO

Zde lze nastavit, zda má program upozorňovat na zadávání odpadu kategorie O a nabídnout jejich následnou překategorizaci na O/N, pokud je OLPNO určeno k ohlašování do SEPNO (musí obsahovat pouze nebezpečné. odpady).

Při opravách na ohlášeném OLPNO zobrazovat dotaz na provedení kontroly shody se SEPNO

Umožňuje aktivovat/deaktivovat dotaz na kontrolu shody při opravách ohlášeného OLPNO.

 

 

Sekce Obecné


Přihlášení do SEPNO

Konfigurace SEPNO

V této sekci jsou uvedeny webové adresy jednotlivých služeb pro přihlášení přes CRŽP a komunikaci se SEPNO.

Přihlašovací údaje do SEPNO

Zde lze nastavit údaje do SEPNO, které se následně předvyplní při každém přihlašování přes CRŽP.

 

Sekce Přihlášení do SEPNO


Tisk

Obecné

Počet kopií

Určení, kolik kopií bude vytištěno.

Zobrazovat náhled před tiskem

Určení, zdali se před tiskem zobrazí náhled dokumentu.

Netisknout hmotnost odpadů a počet kusů

Pokud se na ohlašovacích listech nemá tisknout hmotnost odpadů a počet kusů, zaškrtne se tento parametr.

Tisknout součty množství a kusů

Určení, zdali se na ohlašovacích listech budou tisknout součty množství a kusů.

Netisknout na doklady datum a čas ukončení přepravy

Pokud se na ohlašovacích listech nemá tisknout datum a čas ukončení přepravy, zaškrtne se tento parametr (datum a čas ukončení lze dodatečně ručně dopsat na OLPNO). Bude vytisknut pouze datum a čas zahájení přepravy.

Tisknout upřesnění (v názvu odpadu)

Umožňuje vytisknout za název odpadu i vložené upřesnění.

Tisknout čas zahájení / ukončení

Určení, zdali se na dokladech bude tisknout kromě data i čas zahájení a ukončení. Povinným údajem je datum, ale je možné tisknout i čas. Pokud je zapnut parametr Netisknout na doklady datum a čas ukončení přepravy, tak se bude tisknout pouze čas zahájení.

Tisk razítek na dokladech

Umožňuje vybrat jakoukoli z možností (i více):

Tisknout razítko evidenta (odesílatel/příjemce)

Pokud je u evidenta vloženo razítko, při tisku se na dokladu u odesílatele/příjemce automaticky zobrazí.

Tisknout razítko partnera

Umožňuje při tisku automaticky vkládat razítko partnera.

Tisknout razítko dopravce

Umožňuje při tisku automaticky vkládat razítko dopravce.

OLPNO

Počet prázdných řádků v seznamu odpadů u míst nakládky

Určení, kolik prázdných řádků navíc se bude tisknout v seznamu odpadů u míst nakládky pro možnost doplnění dalších odpadů.

Tisknout sloupec "Korekce množství (t)"

Určení, zdali se bude tisknout sloupec Korekce množství (t), který umožňuje ruční zápis skutečné hmotnosti pro následnou opravu OLPNO.

Tisknout poznámku

Určení, zda se bude na doklad tisknout i pole Poznámka.

Dodací list

Počet prázdných řádků v seznamu odpadů

Určení, kolik prázdných řádků navíc se bude tisknout v seznamu odpadů pro možnost ručního vložení dalších odpadů.

Tisknout sloupec "Korekce množství (t)"

Určení, zdali se bude tisknout sloupec Korekce množství (t), který umožňuje ruční zápis skutečné hmotnosti.

Dodací list za všechny odpady - součtovat shodné odpady

Umožňuje na dodacím listu pro všechny odpady sčítat shodné odpady.

Dodací list za všechny odpady - tisknout pořadové č. místa nakládky (neuplatňuje se při tisku součtové varianty)

Umožňuje vytisknout na dodacím listu za všechny odpady pořadové číslo místa nakládky.

ADR

Počet prázdných řádků v seznamu odpadů

Určení, kolik prázdných řádků navíc se bude tisknout v seznamu odpadů. Tato volba umožňuje dopsat do OLPNO další odpady, které jsou převáženy, pro následnou opravu OLPNO.

Tisknout sloupec "Korekce množství (t)"

Určení, zdali se bude tisknout sloupec Korekce množství (t), který umožňuje ruční zápis skutečné hmotnosti pro následnou opravu OLPNO.

Tisknout údaj Zvláštní ustanovení

Určení, zdali se na ohlašovacím listu bude tisknou údaj Zvláštní ustanovení a jaký bude text.

Tisknout vlastní sloupec na seznamu položek

Určení, zdali se na ohlašovacím listu bude tisknout vlastní sloupec a jaký bude jeho název.

Součtovat shodné odpady

Pokud je žádoucí sčítat množství stejných kódů odpadů, zaškrtne se tento parametr.

Na přepravním dokladu ADR provádět výpočet podlimitního množství

Pokud je žádoucí provádět výpočet podlimitního množství na přepravním dokladu ADR, zaškrtne se tento parametr.

Tisk přepravního dokladu pro

Určení, jaký text se bude tisknout u prázdného přepravního dokladu (pokud nejsou přepravovány odpady) a zdali se bude zvolený typ používat automaticky.

Možnosti jsou:

 • Vyprázdněný nevyčištěný kontejner
 • Vyprázdněná nevyčištěná cisterna


Sekce Tisk


Zadávání / dosazování

Globální parametry

Dosazovat názvy účastníků přepravy

Výběr, zda bude název uveden dle názvu firmy nebo dle názvu provozovny. Z hlediska legislativního je správné uvádět název firmy.

Parametry uživatele

Datumy (zahájení/ukončení) - automaticky dosazovat

Určení, zda a jaký datum se bude automaticky předvyplňovat při zadávání nového OLPNO.

Poznámka k ADR

Určení, zda se poznámka k ADR na ohlašovacím listu předvyplní a jaký bude text.

Poznámka evidenta

Určení, zda se poznámka evidenta na ohlašovacím listu předvyplní a jaký bude text.

Parametry evidenta

Evident

Určení, pro kterého evidenta budou do formuláře OLPNO automaticky dosazovány údaje uvedené níže.

 

Sekce Zadávání / dosazování


Hlídání legislativních lhůt

Typ kontroly

Určení, pro jaké akce budou legislativní termíny hlídány.

Možnosti jsou:

 • Ohlášení záznamu OLPNO
 • Oprava záznamu OLPNO
 • Potvrzení záznamu OLPNO

Typ termínu

Určení, jaké stavy termínů budou hlídány.

Možnosti jsou:

 • Blížící se termíny pro provedení akce
 • Po termínu - akce již měla být provedena

Kontrola se vztahuje k subjektu

Určení, k jakým subjektům se bude kontrola termínů vztahovat.

Možnosti jsou:

 • Evident záznamu
 • Evident záznamu + partner

Upozorňovat na problematické evidence při startu programu

Určení, zdali bude kontrola prováděna již při startu programu a případně zobrazeno upozornění na problematická OLPNO.

 

Sekce Hlídání legislativních lhůt


Převod do evidence odpadů

Obecné

Určení, zdali bude při tvorbě evidence odpadů použito vlastní nastavení. Zaškrtnutím se zpřístupní následující volby.

Role evidenta: Odesílatel

Vlastní nastavení jednotlivých údajů pro případ, kdy bude evident v OLPNO uveden jako odesílatel.

Role evidenta: Příjemce

Vlastní nastavení jednotlivých údajů pro případ, kdy bude evident v OLPNO uveden jako příjemce.

Tvorba pro typy 3 a 4

Určení, podle čeho bude probíhat tvorba evidence v případě, kdy je typ odesílatele 3 nebo 4. Možnosti jsou podle:

 • míst nakládky
 • odesílatele

Ostatní

Přenos interního čísla

Určení, zdali bude interní číslo OLPNO přeneseno na dávku odpadu jako údaj Číslo zakázky.

Přenos poznámky

Určení, zdali bude přenesena poznámka OLPNO na dávku odpadu.

Občany převádět jako občany obce

Určení, zda se budou občané převádět jako občané obce

Účastníky propojovat se subjekty pouze při shodě klíčových údajů

U příjemce, odesílatele a místa nakládky - shodné IČO, IČZ/IČP a ZÚJ

U dopravce - shodné IČO

 

Sekce Převod do evidence odpadů