Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah
 Klikněte pro rozbalení obsahu

Přehled OLPNO je dostupný ve stejnojmenném modulu OLPNO pod příslušným tlačítkem na horním panelu.

Umístění tlačítka na horním panelu

Přehled OLPNO

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny záznamy o přepravě nebezpečných a ostatních odpadů pro vybraného evidenta za zadané období. Interval Období lze nastavit v programu v levé spodní části.

Přehled záznamů OLPNO vybraného evidenta

V horní polovině jsou vidět jednotlivé záznamy přeprav se základními údaji. Ve spodní části se nachází záložky Odpady a Doprava. 

Záložka Odpady slouží k zadávání, úpravě nebo smazání odpadů pro vybraný záznam. Dále jsou informace o všech odpadech daného OLPNO.

Záložka Odpady

Záložka Doprava poskytuje informace o dopravci - IČO, název, registrační značka/-y vozidel.

Záložka Doprava

Popis ovládacích prvků přehledu OLPNO

Ikona

Klávesová zkratka

Popis

Insert / CTRL + N

Vytvoření nového záznamu OLPNO

F4 / CTRL + UEditace vybraného záznamu (nepotvrzeného)
DeleteSmazání/storno/zrušení vybraného záznamu
F2 / CTRL + KKopie vybraného záznamu
Shift + F2Vytvoření šablony z vybraného ohlašovacího listu
F5Obnovení přehledu
 Rozbalení nabídky tisku
 Rozbalení nabídky komunikace se systémem SEPNO
 Porovnání ohlášených přeprav v SEPNO
 

Přiřazení nové přílohy / otevření správy příloh

 Spuštění kontroly legislativních termínů
 Tvorba evidence odpadů

Pořízení záznamu

Základní funkcí modulu OLPNO je pořízení nového ohlašovacího listu. Nový záznam lze pořídit kliknutím na ikonu  nebo příslušnou klávesovou zkratkou.

Pro většinu údajů na formuláři OLPNO lze nastavit automatické dosazování. Automatické dosazování se nachází v sekci Zadávání/dosazování v nastavení.

Formulář OLPNO

Zahájení přepravy - Datum a čas, kdy byla/bude přeprava NO zahájena

Ukončení přepravy - Datum a čas, kdy byla/bude přeprava NO ukončena

Interní číslo - Interní označení ohlašovacího listu v modulu OLPNO

IČOL - Identifikační číslo ohlašovacího listu, které záznamu přidělí systém SEPNO po ohlášení přepravy

Kyvadlová přeprava - Využívá se v případě, že se jedná o kyvadlovou přepravu

Počet jízd - Počet jízd kyvadlové přepravy

Typ odesílatele - Výběr typu odesílatele

ORP (jen pro typ 3 a 4) - Určení ORP, kde proběhla/proběhne činnost, lze dosadit ze ZÚJ odesílatele

Ohlášení do SEPNO - Výběr jestli a kdo z účastníků přepravu ohlašuje

Odesílatel - Subjekt z číselníku subjektů, který na ohlašovacím listu figuruje jako odesílatel, lze dosadit aktuálního evidenta

Příjemce / Vykládka - Subjekt z číselníku subjektů, který na ohlašovacím listu figuruje jako příjemce, lze dosadit aktuálního evidenta

Dopravce - Subjekt z číselníku subjektů, který na ohlašovacím listu figuruje jako dopravce, lze také dosadit z odesílatele/příjemce pomocí příslušných tlačítek

Druh dopravy - Výběr druhu dopravy

Způsob přepravy - Výběr způsobu přepravy (kusová / volně ložená)

Registrační značky - Registrační značky všech vozidel zapojených do přepravy

V případě, že jsou odpady přepravovány více dopravci nebo více způsoby (silniční, železniční, letecká atd.), je nutné tuto skutečnost na ohlašovacím listu uvést na záložce Doprava.

Poznámka - Poznámka k ohlašovacímu listu

ADR - Poznámka ADR a poznámka evidenta

Formulář ohlašovacího listu

Místo nakládky a odpady

Pro všechny ohlašovací listy je nezbytné nadefinovat místa nakládky a odpady k nim přidělené, proto je po vyplnění hlavičky (první formulář) automaticky otevřen formulář pro zadání těchto údajů. Pokud je nutné zadat více odpadů / míst nakládky, lze tyto údaje zapsat kliknutím na ikonu  na záložce Odpady ve spodní části.

Místo nakládky - Subjekt z číselníku subjektů, který na ohlašovacím listu figuruje jako místo nakládky, také lze dosadit aktuálně vybrané místo nakládky (v sekci Odpady) či vybrat z již použitých míst nakládky v rámci tohoto záznamu OLPNO pomocí příslušných tlačítek.

Pravidla pro zadávání míst nakládky se odvíjí od vybraného typu odesílatele na hlavičce ohlašovacího listu:

 • (1) Původce/Stacionární zařízení – místo nakládky je pouze jedno, které je shodné s odesílatelem
 • (2) Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů – je možné zadat více míst nakládky, které mohou mít údaje rozdílné od odesílatele
 • (3) Mobilní zařízení ke zpracování odpadu – více míst nakládky se shodným Interním IČP (kód ORP) s odesílatelem
 • (4) Činnost v rámci ORP – více míst nakládky se shodným IČO a Interním IČP (kód ORP) s odesílatelem

Kód odpadu - Kód odpadu podle katalogu

Množství - Množství NO v tunách

Počet kusů - Počet kusů NO (nebo přepravních nádob)

ADR - Veškeré údaje k ADR, které lze načíst z číselníku UN kódů pomocí tlačítka

Formulář pro zadání místa nakládky a odpadu

Dopravce

V případě, že jsou odpady přepravovány více dopravci nebo více způsoby (silniční, železniční, letecká atd.), je nutné tuto skutečnost na ohlašovacím listu uvést na záložce Doprava.

Pomocí tlačítka  Nový můžete zadat dalšího dopravce / způsob přepravy. Pole formuláře jsou totožná se sekcí dopravce na formuláři ohlašovacího listu.

Formulář nového dopravce

ADR

Možnost využití ADR v agendě je k dispozici pouze se zaregistrovaným modulem ILNO.

Kromě vyplnění s ADR souvisejících polí v rámci standardních formulářů (viz. výše) je umožněno:

 • Speciální tiskové možností (viz. kapitola Tisk)
 • Kontrola podlimitní/nadlimitní přepravy

V příslušných sekcích v nastavení programu lze také upravit nastavení tisku ADR dokumentů (prázdné řádky, atp.) či předvyplnit některá pole souvisejí s ADR.

Podlimitní/nadlimitní přeprava

Podle ADR z roku 2019 se musí na přepravní doklad tisknout přepočet množství v jednotlivých kategoriích, ovšem pokud se jedná o podlimitní množství, platí zde některé úlevy od plné ADR. Přepočet celkového množství v jednotlivých kategoriích provádí program automaticky na základě tabulky (vpravo), kdy se pro každý UN kód na přepravním dokladu zjistí koeficient dle přepravní kategorii v tabulce UN kódů. Tímto koeficientem se následně vynásobí přepravované množství v kg nebo l příslušného UN kódu. V poslední kroku dojde k součtu všech bodů.

Překročí-li vypočtená hodnota z tabulky 1000 bodů, jedná se o nadlimitní přepravu a tím pádem se na přepravu vztahují veškeré povinnosti vyplývající z dohody ADR.

Je-li vypočtená hodnota do 1000 bodů, je daná přeprava v limitu daném dohodou ADR a tím pádem přepravce nemusí dbát některých povinností vztahujících se na klasickou přepravu NO.

Tabulka přepočtu množství podle kategorie

Kopie záznamu

Nový záznam lze také vytvořením kopie již existujícího záznamu. Kopii vytvoříte kliknutím na ikonu  nebo příslušnou klávesovou zkratkou, kdy dojde ke zkopírování všech údajů z vybraného záznamu, kromě data zahájení a ukončení přepravy, interního čísla a poznámky. Pro ohlášení takto vytvořené přepravy je nutné zadat data zahájení a ukončení přepravy.

Formulář kopie záznamu přepravy

Vytvoření šablony

Pro pořízení šablony z ohlašovacího listu slouží funkce Vytvoření šablony, kdy následně stačí vyplnit pouze název šablony. Tuto funkci najdete po rozbalení tlačítka  Kopie nebo použijte klávesovou zkratku Shift + F2

Formulář pro pořízení šablony z ohlašovacího listu

Vozidla

Číselník vozidel je editovatelný číselník, ze kterého lze vybrat vozidlo při pořizování záznamu (OLPNO / Dopravce), lze jej také otevřít pomocí tlačítka  Vozidla na horním panelu. Číselník má stejné ovládací prvky jako samotný přehled. Po stisknutí tlačítka  Nový se otevře formulář, kde je nutné zadat RZ vozidla, případně lze doplnit táru (v tunách), přiřadit přepravce nebo přidat poznámku.

Číselník vozidel

 

 

Formulář pro pořízení nového vozidla

Přílohy

V některých agendách je možné k jednotlivým záznamům přidávat přílohy. Správu příloh najdete po rozbalení nabídky tlačítka .

Správa příloh

Popis ovládacích prvků správy příloh

IkonaKlávesová zkratkaFunkce
Insert / CTRL + NPřiložení nové přílohy
F4 / CTRL + UEditace popisu vybrané přílohy
DeleteSmazání vybrané přílohy
F5Obnovení přehledu příloh
CTRL + PTisk přehledu příloh
 Zobrazení vybrané přílohy

Po zobrazení přílohy je možný i její tisk.

 

Pořízení přílohy

Přílohu přidáte stisknutím tlačítka  v přehledu nebo přímo ve správě příloh. Do pole Soubor vyberte pomocí průzkumníka soubor, který chcete přiložit, případně upravte popis přílohy. Pokud chcete mít přílohu jako soukromou, použijte parametr.

Vložení nové přílohy

Komunikace se SEPNO

Modul OLPNO disponuje funkcemi pro komunikaci se systémem SEPNO. Tyto funkce umožňují uživateli plnit zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP.

Přihlášení do CRŽP

Pro účely komunikace se systémy ISPOP či SEPNO je nutné přihlášení do Centrálního registru životního prostředí (CRŽP), které se provádí pomocí přihlašovacích údajů do systému CRŽP. Je ale možné se přihlásit i pomocí externí identity (např. bankovní).

Formulář pro přihlášení se vyvolá, pokud uživatel není přihlášen a pro provedení zvolené akce je přihlášení nutné. Lze jej také vyvolat ručně ve správě přihlášení pro daný systém, která se nachází v patě programu v pravé části pod tlačítky  a . Ve správě lze také provést ruční odhlášení, dále se zde nachází informace o přihlášeném účtu a protokol komunikace s CRŽP. 

Přihlášení je platné do doby ukončení programu nebo do manuálního odhlášení.

V nastavení je možné vyplnit pro aktuálně přihlášeného uživatele přihlašovací údaje. Tyto údaje pak budou předvyplněné do přihlašovacího formuláře při každém přihlašování. Sekce jsou následovné:

 • ISPOP - sekce Konfigurace a ohlašování
 • SEPNO - sekce Přihlášení do SEPNO

Správa přihlášení

Jednotlivé funkce

Funkce komunikace se SEPNO je možné spustit pomocí ikony  v hlavním menu.

 

IkonaNázevPopis
OhlášeníUmožňuje provedení validace, což je ověření, zda daný záznam přepravy nebezpečných odpadů bude do systému SEPNO přijat a realizuje samotné ohlášení ohlašovacího listu do systému SEPNO. Po ohlášení do SEPNO je záznamu přepravy přiděleno IČOL (identifikační číslo ohlašovacího listu).

PotvrzeníPotvrzení záznamu se provádí v případě, že se jedná o záznam ve stavu ohlášeno, shodný se skutečností a není potřeba provádět další opravy. V případě splnění těchto podmínek je možné do systému SEPNO ohlásit potvrzení přepravy. Po potvrzení přepravy již není možné v programu provádět nad daným záznamem jakékoliv úpravy. Potvrzení může provést pouze Příjemce.
OpravaOprava záznamu přepravy se spouští v případě, že došlo ke změně záznamu OLPNO. Na již ohlášeném záznamu, který chcete opravit, proveďte úpravu údajů pomocí ikony . Před otevřením formuláře program nabídne kontrolu a případnou synchronizaci záznamu podle SEPNO. Umožňuje provedení validace, což je ověření, zda daný záznam přepravy nebezpečných odpadů bude do systému SEPNO přijat.
ZrušeníV případě, že přeprava nebyla zahájena v ohlášeném termínu, má ohlašovatel možnost ohlašovací list zrušit. Tato funkce je dostupná pouze pokud je evident zároveň ohlašovatelem a OLPNO je ohlášeno. Po kliknutí na tlačítko "Zrušení" se zobrazí okno pro vyplnění důvodu zrušení přepravy.
StornoStornovat záznam je možné, pouze pokud se jedná o již potvrzené OLPNO a pouze v případě, že při vyplňování údajů do ohlašovacího listu došlo k chybě. Pro úspěšné stornování přepravy je nutné vyplnit důvod stornování přepravy. Dále je zde možnost storna s náhradou.

V případě rozšíření hromadných operací pro modul OLPNO je možné provádět operace ohlášení, oprava a potvrzení hromadně.


Formulář ohlášení

Formulář potvrzení

Formulář opravy

Formulář zrušení

Formulář storna


Storno s náhradou

V případě, že uživatel požaduje storno s náhradou, kdy je stornovaný ohlašovací list nahrazený novým, je nutné nejprve vytvořit kopii chybného OLPNO a u dané kopie opravit údaje na skutečné.

Při použití funkce storno s náhradou je nutné zachovat stejné účastníky přepravy! Pokud došlo k chybě v zadání účastníků přepravy je nutné OLPNO stornovat a poté založit nové s jinými účastníky a následně jej Příjemce ohlásí do systému SEPNO zpětně.

Po zvolení Storno s náhradou se zobrazí okno, kde je nutné určit důvod stornování, napsat komentář a vybrat náhradní OLPNO (opravená kopie), které je nutné následně validovat.

Formulář pro storno s náhradou

Okno pro výběr náhradního OLPNO

Stavy záznamů OLPNO

Ohlašovací listy mohou nabývat následujících stavů, které jsou zobrazeny ve sloupci Stav.

Ikona

Popis

Neohlášeno do SEPNO

Ohlášeno do SEPNO

Potvrzeno

Zrušeno

Stornováno

Není určeno do SEPNO (přeprava ostatních odpadů)

Synchronizace záznamů se SEPNO

Modul OLPNO umožňuje uživateli si do své evidence synchronizovat záznamy, které již byly odeslány do systému SEPNO, a opravit jednotlivé záznamy, které se neshodují se SEPNO.

Stáhnout záznam podle IČOL

Možnost stažení nového záznamu podle IČOL umožňuje uživateli stáhnout si ohlášené záznamy ohlašovatelem do SEPNO do své evidence pro potvrzení záznamu, nebo pro generování evidence. Stažení záznamu uživateli zpřístupní okno pro zadání IČOL daného záznamu. Identifikační číslo, podle kterého je možné synchronizaci provést, je uvedeno na ohlašovacím listu. Po vyplnění tohoto čísla se spustí funkce Porovnání záznamu OLPNO vs. SEPNO, která uživateli umožní synchronizaci daného OLPNO do evidence.

Formulář pro zadání IČOL

Porovnání záznamu OLPNO vs. SEPNO

Tato funkce dává uživateli možnost porovnat a opravit vybraný záznam s údaji ohlášenými v systému SEPNO. Synchronizaci záznamu je možné spustit z nabídky SEPNO pomocí ikony .

Po spuštění této funkce se otevře okno s detailním porovnáním vybraného záznamu oproti SEPNO. Pokud se na záznamu nachází odlišnosti oproti SEPNO, pomocí tlačítka „Synchronizovat dle SEPNO“ je možné opravit lokální záznam OLPNO podle údajů v SEPNO, nebo kliknutím na tlačítko Opravit v SEPNO ohlásit opravu záznamu, který je ve stavu "Ohlášeno".

Záložky Základní ÚdajeOdpady a Dopravci sdělují uživateli pomocí ikon, zda jsou dané položky OLPNO v souladu se SEPNO, zda jsou na lokálním záznamu pouze malé odlišnosti, nebo zda jsou na kontrolovaném záznamu vážné chyby.

Porovnání záznamů

OLPNO x SEPNO

Funkce provede porovnání přeprav v SEPNO vůči pořízeným záznamům v IS ENVITA za zvolený rozsah

Rozsah porovnání OLPNO vůči SEPNO


V následujícím okně dojde k zobrazení porovnávaných přeprav s možností využití následujících funkcí

 • oprava (synchronizace) záznamu dle SEPNO
 • oprava (synchronizace) označených záznamů dle SEPNO
 • ohlášení změněných záznamů do SEPNO

Porovnání ohlášených přeprav

Kontrola legislativních termínů

Akce jako ohlášení, oprava nebo potvrzení přepravy mají zákonem určené termíny. Ohlášení musí ohlašovatel provést před zahájením samotné přepravy NO. Ohlašovatel je dále povinen do 3 dnů od ohlášení zrušit ohlášenou přepravu NO, pokud k ní nedošlo, nebo do 3 dnů od ukončení přepravy opravit údaje o přepravě, pokud vznikl rozdíl mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Příjemce pak musí do 3 dnů od ukončení přepravy provést potvrzení přepravy NO nebo ji zpětně ohlásit.

Agenda OLPNO umí hlídat jednotlivé záznamy a případně upozornit na následující stavy termínů u záznamů:

 • Blížící se termín zákonné lhůty
 • Překročení termínu zákonné lhůty

Jednotlivé stavy pak lze vidět v přehledu ve sloupci Výstraha, kdy jsou indikovány příslušnou ikonou (viz. výše).

Pomocí tlačítka Termíny lze spustit kontrolu termínů u záznamů pro aktuálně zvoleného evidenta. Ve formuláři je pak možné pomocí několika parametrů vyfiltrovat jen požadované termíny a požadované akce.

Kontrola termínů v rámci jednoho evidenta

Z formuláře kontroly evidenta lze také otevřít přehled kontroly termínů u všech evidentů a to pomocí tlačítka Přehled problematických evidencí. V tomto přehledu se pak nachází všichni problematičtí evidenti spolu s počtem záznamů pro každý stavu termínu. Opět je možné pomocí několika parametrů vyfiltrovat jen požadované termíny a požadované akce. Tento formulář se také zobrazí vždy při startu programu, pokud nedojde ke změně tohoto nastavení.

Kontrola termínů u všech evidentů

Veškeré parametry pro rozsah a aktivaci/deaktivaci kontroly při startu programu lze také přednastavit v nastavení programu v sekci Hlídání legislativních lhůt.

Tvorba evidence odpadů

Možnost tvorby evidence je podmíněna registrací modulu Odpady.

Na základě jednotlivých záznamů OLPNO je možné vytvořit evidenci odpadů. K tomu slouží tlačítko  Generování evidence.

V případě rozšíření hromadných operací pro modul OLPNO je možné provádět hromadnou alternativu funkce.

Tvorba evidence je možná pouze ze záznamů, které jsou ve stavu Potvrzeno nebo Neohlášeno (není určeno pro SEPNO). Podle role evidenta - odesílatel/příjemce, se generují příslušné dávky předání/převzetí odpadu. Také je možné vytvořit párové dávky, pro které je kód nakládání buďto již předdefinovaný (např. pro daný typ odesílatele) nebo je jej možné zvolit. Tlačítkem Generovat se spustí tvorba dávek. Před uložením dávek do evidence odpadů je zobrazen přehled všech vytvořených dávek odpadů , proces tvorby se dokončí tlačítkem Převést do evidence odpadů.

U záznamů, které již byly převedeny do evidence odpadů, je ve sloupci Převedeno zobrazena ikona .

V nastavení v sekci Převod do evidence odpadů je možné přednastavit jednotlivé parametry pro tvorbu evidence.

 

 

Formulář pro tvorbu evidence odpadů z vybraného záznamu OLPNO

Přehled všech vytvořených dávek odpadů

Tisk

Modul OLPNO nabízí uživateli několik tiskových sestav, které lze z programu vytisknout. Veškeré tiskové sestavy jsou přístupné pod tlačítkem  Tisk.

V současné době lze vytisknout tyto sestavy:

 • Ohlašovací list
 • Dodací list
 • Přehled všech záznamů OLPNO

V případě zaregistrovaného modulu ILNO je také možné tisknout:

 • ADR přepravní doklad
 • ADR pro prázdný kontejner/cisternu

V sekci Odpady je pak možné vytisknou:

 • Dodací list pro místo nakládky
 • Dodací listy pro všechna místa nakládky

Hromadné operace v rámci agendy

Unable to render {include} The included page could not be found.