Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Přehled novinek v programu ENVITA ve verzi 2.1.17

Video
 Klikněte pro zobrazení videa, které Vás seznámí s novinkami ve verzi


Přidáno

  • Formulář Subjekty a výběrové formuláře Subjektů byly rozšířeny o volitelný sloupec ZÚJ pro snadnější třídění a filtrování.
  • Vlastní kontakt subjektu typu Občan zobrazen v Subjekty / Kontakty; vlastní subjekt kontaktu Občan se zobrazuje v Kontakty / Subjekty.
  • Přidána možnost zadávání čísla bankovního účtu v národním formátu, přidání kontrol na správné vyplnění
 • Rozšířeny funkcionality aktualizátoru, který umožňuje vytvoření databáze ze zálohy při přenosu IS ENVITA na nový počítač.

Změněno

 • Aktualizace databáze obsahuje úpravu datového typu, proto může probíhat delší dobu než obvykle. Prosíme neukončujte předčasně její běh.
 • Subjekty
  • Po sloučení subjektů se již nezobrazí hláška, která informovala, že na zdrojovém subjektu nejsou data.
  • Opravena chyba duplicitně vytvořeného štítku, pokud byl štítek vytvořen ve formuláři hromadné editace / hromadné duplikace / vložení ze schránky jinak.
  • Omezení subjektů – úprava funkce a chování
   • Na všech výběrových formulářích je možno zadat filtrování na omezení subjektu. Ve výchozím nastavení je filtrováno dle aktuálního data (zobrazují se pouze subjekty platné v daný den).
   • Nastavení je možné zapnout zobrazování i subjektů s omezenou platností v našeptávači.
  • Při změně subjektu s dopadem na změnu vykazovacího celku se zároveň kopírují parametry hlášení a také typ evidence. 
 • Filtr štítkůVýběr štítků nyní vybírají vše, co je označeno, i když je použit filtr (v okně výběru štítku). Všechny označené jsou indikovány v poli Vybrané štítky.
 • Oprava chyby kdy při kliknutí do prvního vertikálního sloupce (mimo řádky) se zrušilo označení výběru položek.
 • Okno s přihlášením do CRŽP si nyní pamatuje velikost i po restartu aplikace.
 • Oprávnění skupin - opraveno nastavení kurzoru při spuštění volby v závislosti na volbě v Nastavení programu.
 • Opravena chyba, pokud ve výběru položek po použití našeptávače existovala pouze jediná položka, pak ji nešlo vybrat.
 • Dialog nastavení databáze a výběr serveru - některé SQL servery se zobrazovaly duplicitně.

 • Pokud nelze provést aktualizaci databáze RES Plus z důvodu nestandardního stavu, chybová hláška zmiňuje konkrétní důvod vrácený SQL Serverem.

 • Aktualizace programu - upravena aktualizace databáze v případě odlišného nastavení některých parametrů

ODPADY


Přidáno

 • Karta odpadů - ve spodní části přehledu byl přidán sloupec IČZ/IČP partnera pro lepší identifikaci.
 • Do databáze k dávce odpadu byla přidána položka pro správnou synchronizaci s MA ISOH, což bude zabraňovat po stažení autovraků z MA ISOH vytváření duplicitních dávek odpadů.
 • Do číselníku Multikomodity přidán nový tisk - Procentuální poměr odpadů multikomodit.
 • V číselníku Multikomodit při editaci jednoho záznamu přidána možnost kopírovat procentuální hodnoty z minulého kvartálu.
 • Do tisků přidán za název odpadu v hranatých závorkách text [multikomoditní], pokud se jedná o multikomoditu (dle požadavků zákona).
 • Přidána validace na dávce odpadů pro kovové odpady a jejich převzetí do mobilního zařízení.
 • Do Nastavení sekce Evidence odpadů - Tisk přidána nová volba "Tisknout razítko partnerského subjektu", která umožňuje na doklady o předání/převzetí odpadu vytisknout razítko partnera, které je propojené se subjektem.

Změněno

 • Oprava zobrazení propojených kontaktů (na subjekt a IČO) na dávce odpadu při výběru předávající osoby.
 • Kontrola na existenci partnerského subjektu v RES při ukládání odpadu se uplatňuje pouze pro partnera typu firma nebo obec.
 • Tvorba hlášení - přidána obnova přehledu po zobrazení validace ISPOP, aby se zobrazil detail zprávy.
 • Upravena hláška po validaci kovových odpadů
 • Oprava nefunkčního tlačítka tisku zobrazených dat v číselníku Multikomodit.
 • Oprava tisků z Karty odpadůPřehled odpadů za provoz zohledňuje nastavení upřesnění dle volby "Upřesnění pouze u odpadů xxxx99 a Multikomodita" v horní části přehledu, a je možné také interaktivně měnit hodnotu v náhledu sestavy.

SKLAD A OBCHOD


Přidáno

 • Přidána podpora "obojetného režimu" na skladových položkách. Nyní je možné v katalogu skladových položek definovat, ve kterém režimu (Výkup a prodej a/nebo Příjem a výdej) se skladová položka bude používat a dle toho je možné zadat potřebné atributy režimu, vč. adekvátních cen na všech typech ceníků (globální, skladový, smluvní). Natavený režim určuje, na kterých typech skladových dokladů lze skladovou položku používat. V Nastavení je možné definovat výchozí režim, který se bude automaticky dosazovat při vytváření nových (katalogových) skladových položek.
 • Byl přidán přepočtový koeficient na hmotnost pro zadání skladových položek s nehmotnostní množstevní jednotkou (přepočet kusů na tuny).
 • Nastavení - Sklad a Obchod - Všeobecné přidána možnost zvolit Výchozí jednotku při vytváření skladových položek.
 • Přidána možnost definice preferovaného způsobu úhrady pro jednotlivé evidenční agendy.
 • Přidána funkce pro rychlé/hromadné přecenění položek v agendách Katalog skladových položekSkladové položky. Funkce slouží i pro služby v Katalogu služeb i v Číselníku služeb na středisku.
 • Byla přidána nová funkce, která uživateli umožní převod evidence odpadů do výstupního souboru a pro následný import do jiné instance IS ENVITA.
 • Přidána podpora dosazování navážené hmotnosti k položkám s nehmotnostní jednotkou.
 • Přidána možnost automatického dosazování zvážených hodnot na dokladu s nehmotnostní jednotkou.

Změněno

 • Oprava přeskakování položek pomocí klávesy TAB na formuláři skladového dokladu - napravení vstupu do editace Položky.
 • Nastavení filtru evidenčních agend je zapamatováno pro daného uživatele (druhy dokladů).
 • Na základě implementace řešení nehmotnostních jednotek došlo k úpravě převodu dat do odpadů, kde se nyní přebírá údaj hmotnost (je povinná u všech odpadových položek), a nikoliv množství.
 • Úprava zadání evidenčních záznamů v případě položek s nehmotnostní množstevní jednotkou.
 • Doplnění údaje Hmotnost u aktuálních záznamů při aktualizaci.
 • Oprava zobrazení štítků ve výběrových číselnících subjektů.
 • Opravena kontrola na zákaz zadávání záporných cen u služeb (i importem).
 • Obchodní případy
  • Opraveno založení dvou obchodních případů se stejným kódem a partnerem
  • Opravena kontrola shody s finančním partnerem při ukládání skladového dokladu, pokud jsou na obchodním případu definovány konkrétní provozovny partnera.
 • Úprava tisku dodacího listu a kombinovaného tisku za hotové tak, aby byla zobrazena hmotnost i u nehmotnostních položek.
 • Převod dat ze skladových dokladů do evidence odpadů v rámci stejné DB vyžaduje v licenci IS ENVITA modul pro vedení evidence odpadů, aby bylo možné se k převedeným datům dostat.
 • Úprava rozsahu volitelných polí v modulu Pokladna.
 • Upravena kontrola na rozváženou položku (doklad) tak, aby kontrola pracovala pouze s poli Váha příjezd a Váha odjezd - nikoliv s polem Množství.

VÁŽNÍ LÍSTKY


Přidáno

 • Přidána možnost evidence položek s nehmotnostní jednotkou.

Změněno

 • Úprava převodu záznamů na základě úprav pro nehmotnostní jednotky.
 • Upraven formulář funkce pro tvorbu skladového dokladu z vážního lístku tak, že zohledňuje možnost použití skladové položky souběžně v režimech výkup/prodej i příjem/výdej.

OLPNO


Změněno

 • Oprava chyby při generování Interního čísla po jeho přepisu.

AUTOVRAKY


Změněno

 • Oprava formuláře autovraku pro autovrak stažený z MA ISOH.
 • Na formuláři autovraku zrušeno uzpůsobování velikosti polí při změně velikosti okna.
 • Oprava chyby při generování dávek do průběžné evidence.

ILNO


Změněno

 • Tisk ILNO - zvětšena sekce 10 (zpracoval) a razítko v sekci 4.

ZPO / PIO


Přidáno

EKO-KOM


Přidáno

 • Do číselníku Nádoby ve funkci Rozpočítat podíly, přidána možnost kopírování teoretických procent do skutečnosti.

Změněno

 • Oprava zobrazení platných pravidel vůči období (musí být alespoň částečný překryv).

IMPORT


Změněno

 • Úprava funkce Správa importů v souvislosti s možností importovat nové agendy (upraven rozsah zobrazování a mazání).
 • Úprava datového standardu pro import dat - přidány nepovinné elementy skladových položek 

PARTNER


Přidáno

ReUse


Změněno

 • Oprava načítání položek při startu programu.

UŽIVATELSKÉ PŘEHLEDY


Změněno

 • Pro získání dat o zařízení partnera z RES už není nutné vkládat do výstupu přehledu datum dávek nebo IČZ partnera. Lze tedy nasoučtovat podklady ve chtěné podobě pro report ESG přímo do výstupu.

RES Plus


Přidáno

 • Mapa ve vyhledávání v RES - při absenci komponenty WebView je znepřístupněna mapa ve vyhledávání a zobrazena informační hláška.
 • Opraveno vyhodnocení stavu (neomezené) platnosti povolení u našeptávaných subjektů při zadávání zařízení dle IČZ (subjekty, přijatá oznámení o KO,. atd.)
 • Přidávání nových dat podporuje více připojených cloudových aplikací.

OBEC


Změněno

 • Opravena chyba načítání odpadů z evidence a z oznámení.