Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Přehled Odpady je dostupný ve stejnojmenném modulu Odpady pod příslušným tlačítkem v horní nabídkové liště.

Umístění tlačítka na horním panelu

Přehled Odpady

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny záznamy o odpadech pro vybraného evidenta za zadané období. Období lze nastavit v levé části stavového řádku.

Přehled odpadů vybraného evidenta

Pro otevření přehledu pro více evidentů slouží možnost Více evidentů v nabídce tlačítka Partneři. Ve výběru evidenta pak stačí v prvním sloupci zaškrtnout požadované evidenty. Seznam zvolených evidentů pak lze vidět pod tlačítkem , které se nachází před název aktuálně vybraného evidenta. Přehled s více evidenty slouží pouze k prohlížení dat a případnému tisku, není možné v něm se záznamy provádět žádné operace.

Pomocí tlačítka  , které se nachází u informace o aktuálně vybraném evidentovi, je možné změnit rozsah přehledu:

 • Subjekt
 • Vykazovací celek
 • IČO

Pokud je rozsah větší než subjekt, jsou neaktivní funkce pro práci se záznamy. V případě tisku se pak tiskne přehled ve zvoleném rozsahu. 

Popis jednotlivých ovládacích prvků přehledu Odpady

IkonaKlávesová zkratkaFunkce
Insert / CTRL + NVytvoření nového záznamu
CTRL + Insert Otevření formuláře pro vytvoření nových záznamů ze šablony
F4 / CTRL + UEditace vybraného záznamu
DeleteSmazání vybraného záznamu
F2 / CTRL + KKopie vybraného záznamu
F5Obnovení přehledu
 Rozbalení nabídky tisku
 Otevření přehledu karta odpadů pro aktuálně zvoleného evidenta
 Otevření přehledu partneři pro aktuálně zvoleného evidenta
 Otevření nabídky kontrol
 Otevření nabídky hromadných operací

Pořízení záznamu

Základní funkcí modulu Odpady je pořízení nové dávky odpadu. Nový záznam lze pořídit kliknutím na ikonu  nebo příslušnou klávesovou zkratkou.

Jednotlivá pole formuláře

Datum - Datum nakládání s odpadem odpadu

Kód odpadu - Kód označení odpadu podle katalogu odpadů

Kategorie - Kategorie odpadu

Osvědčení - Číslo osvědčení, lze vyplnit pouze v případě kategorie N/O

Název odpadu - Název odpadu podle katalogu odpadů

Upřesnění - Doplňují označení odpadu, povinné pro kódy odpadu končící 99, lze vyplnit až po vyplnění kódu odpadu

Množství - Množství odpadu v tunách. Lze použít přepočet z počtu kusů

Kusy - Počet kusů (lze použít přepočet z množství)

Kód nakládání - Kódové označení způsobu nakládání s odpadem dle katalogu kódů nakládání

Partner - Údaje o partnerském subjektu (jeli pro daný kód nakládání vyžadován)

Poznámka - Poznámka k dávce odpadu

Zakázka - Číslo zakázky

Výdaje - Výdaje pro danou dávku odpadu v Kč

Příjmy - Příjmy pro danou dávku odpadu v Kč

Štítky - Umožňuje přiřazení štítků

Pokud je nastaveno automatické generování párové dávky nebo partnerské evidence, objeví se na formuláři informace o této skutečnosti .

Formulář dávky odpadu

Možné dotazy při ukládání záznamu

V případě, že datum nespadá do aktuálně zvoleného období, bude program při ukládání požadovat potvrzení. Záznam pak bude uložen, ale nebude vidět v zobrazeném přehledu.


Potvrzení při ukládání záznamu

V případě, že by se jednalo o neoprávněné předání odpadu, upozorní na tuto skutečnost program hláškou.

Neoprávněným předání znamená, že není splněna ani jedna z následujících podmínek:

 • partner spadá do stejného vykazovacího celku jako evident
 • partner má identifikátor IČZ nebo IČOB
 • partner je subjekt typu Obec a evident má v parametrech pro hlášení pro daný rok (datum na dávce) nastavené dané katalogové číslo jako odpad, s nímž je zapojen do obecního systému nakládání s odpady
 • partner má identifikátor IČS a evident má identifikátor IČS, IČP nebo interní IČP + oba subjekty mají stejné IČO + předávaný odpad je kategorie O

V případě, že by se jednalo o neoprávněné předání/převzetí odpadu, upozorní na tuto skutečnost program hláškou.

Neoprávněným předání znamená, že není splněna ani jedna z následujících podmínek:

 • partner spadá do stejného vykazovacího celku jako evident
 • partner má identifikátor IČZ nebo IČOB
 • partner je subjekt typu Obec a evident má v parametrech pro hlášení pro daný rok (datum na dávce) nastavené dané katalogové číslo jako odpad, s nímž je zapojen do obecního systému nakládání s odpady
 • partner má identifikátor IČS a evident má identifikátor IČS, IČP nebo interní IČP + oba subjekty mají stejné IČO + předávaný odpad je kategorie O

Neoprávněné převzetí znamená, že není splněna ani jedna z následující podmínek:

 • partner spadá do stejného vykazovacího celku jako evident
 • evident má identifikátor IČZ
 • evident má identifikátor IČOB a typ partnerského subjektu není Občan nebo Občané obce
 • evident má identifikátor IČS a partner má má identifikátor IČS, IČP nebo interní IČP + oba subjekty mají shodné IČO + přebíraný odpad je kategorie O

 

Upozornění na neoprávněné předání odpadu


Kontrola na platnost ZPO.

Pokud je datum uvedené na dávce vyšší, než je platnost ZPO v agendě Přijaté ZPO/PIO pro daného evidenta a dodavatele odpadu, pak se zobrazí informační hláška. Tuto kontrolu musíte mít zapnutu v Nastavení.

Upozornění na ukončenou platnost ZPO

Vytvoření dávek ze šablony

Vytvoření dávek odpadu ze šablony lze provést v přehledech Evidence odpadůKarta odpadů nebo Partneři. Formulář je k dispozici pod tlačítkem  Nový odpad ze šablony, které se nachází v rozbalovací nabídce tlačítka  Nový.

V horní části formuláře se nachází šablona, do které lze doplnit konstantní hodnoty. Ve spodní části jsou pak jednotlivé záznamy, ke kterým lze dopsat nekonstantní hodnoty. Nový řádek se přidá po stisknutí klávesy ENTER na konci řádku nebo pomocí tlačítka  Nový řádek. Pomocí tlačítek  Postupný opis Opis je možné opsat (celý/postupně) předchozí řádek.

Nastavení šablony

Pokud zadáváte opad určený pro výkaz EKO-KOM, objeví se po zadání kódu odpadu nová položka Určeno pro EKO-KOM. Po jejím zaškrtnutí se ve spodní části formuláře otevře nová záložka EKO-KOM, kde můžete nastavit všechny náležitosti. Více informací naleznete na stránkách Záložka EKO-KOM na dávce odpadu a Evidence EKO-KOM.

Předvyplnění některých hodnot, konkrétně datumu a kódu nakládání, lze nastavit v nastavení programu.

Tlačítko Validace slouží ke kontrole zadaných dávek odpadu, zda je vše v pořádku a formulář půjde uložit. Výsledkem je zobrazení ikony s chybou  nebo ikony s upozorněním  v odpovídajícím řádku.

Hromadné operace v rámci funkce

Součástí funkce je také generování dat z kalendáře nebo rozpočet celkového množství, ale pouze v případě rozšíření hromadných operací pro modul odpady.

Funkce pro generování dat z kalendáře je dostupná pod tlačítkem . Po stisknutí se otevře formulář, kde lze nadefinovat šablonu pro generování dat. Datumy lze generovat mnoha způsoby pro různá časová období. Z generování je také možné vyloučit státní svátky. Šablonu je také možné uložit pro další použití. Pomocí tlačítka  u položky Datum pak lze datumy rychle načíst ze šablony.

Funkce rozpočet množství se nachází pod tlačítkem . Do formuláře se zadá celkové množství, které bude následně rozpočteno podle volby konstantě (aritmetický průměr) / poměrově (podle aktuálního údaje množství na jednotlivých dávkách).

Šablona pro generování dat z kalendáře

 

 

Rozpočet celkového množství

Kontroly

V rámci agendy Odpady lze pustit kontrolu na převzetí / předání dle RES. Tato kontrola je dostupná v nabídce tlačítka  Kontroly. Před spuštěním kontroly lze určit, jaké dávky se budou kontrolovat - převzetí a / nebo předání, a co všechno se bude kontrolovat. Po provedení kontroly jsou zobrazeny případné nalezené problémy.

Nastavení kontroly převzetí / předání dle RES

Tisk

Modul Odpady nabízí uživateli několik tiskových sestav, které lze z programu vytisknout. Veškeré tiskové sestavy jsou dostupné v nabídce tlačítka  Tisk.

V současné době lze vytisknout tyto sestavy:

 • Tisk zobrazených dat
 • Průběžná evidence v podobě ročního hlášení
 • Průběžná evidence v podobě ročního hlášení - samostatně po odpadech
 • Potvrzení o převzetí vybraného odpadu
 • Potvrzení o převzetí vybraného odpadu (2 na A4)
 • Potvrzení o převzetí označených odpadů
 • Potvrzení o převzetí označených odpadů (2 na A4)

Rozsah tisku průběžné evidence je stejně jako tisk zobrazených dat závislý na nastaveném období.

V případě zaregistrovaného modulu ZPO / PIO je také možné tisknout:

 • Základní popis odpadu (ZPO)
 • Písemné informace o odpadu (PIO)

Tiskové sestavy agendy Odpady

Hromadné operace v rámci agendy

Modul Odpady nabízí několik hromadných operací, které jsou k nalezení v agendách OdpadyKarta odpadů a Partneři v nabídce tlačítka  Hromadné operace. Tlačítko je k dispozici pouze se zaregistrovaným rozšířením hromadných operací pro modul Odpady.

Hromadné operace jsou vždy prováděny s / nad označenými a zároveň zobrazenými záznamy, je tedy žádoucí zkontrolovat, jaké záznamy se budou měnit. Pokud budete mít označeny záznamy a následně zvolíte filtr, který některé záznamy nezobrazí a poté spustíte hromadnou operaci, pak na označené a nezobrazené nebude aplikována.

Vyjmout označené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii označených záznamů do schránky. Rozdíl oproti funkci kopírovat je v tom, že po vložení dojde ke smazání záznamů v evidenci, ze které byly zkopírovány.

Kopírovat označené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii označených záznamů do schránky.

Zobrazit odpady ve schránce

Tato funkce otevře formulář, ve kterém budou vidět aktuálně zkopírované záznamy ve schránce.

Vložit odpady ze schránky

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Pokud jsou nalezeny skutečnosti, které by mohly způsobit nesprávné vedení průběžné evidence, program na to upozorní a zobrazí všechny chybné záznamy. Po najetí na ikonu  se zobrazí důvod upozornění. V patě formuláře jsou zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Formulář s nalezenými problémy

Vložit ze schránky jinak

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Oproti klasické funkci Vložit je však možné dávky před vložením upravit. Po zvolení této funkce se otevře formulář, který je rozdělený na dvě části. V horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Smazat označené dávky

Tato funkce smaže všechny označené záznamy.

U označených odpadů hromadně změnit - vybrané položky

Tato funkce provede změnu vybraných údajů u označených záznamů. Po zvolení této funkce se otevře formulář jako pro funkci vložit ze schránky jinak. Tedy v horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy, kdy je možné editovat veškeré dostupné položky pro dávku odpadů, včetně štítků, které je možné přepsat, nebo pouze přidat s použitím volby Zachovat exitující štítky. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -.

Před uložením změn je možné kliknout ve spodní části na tlačítko Validace, které zajistí kontrolu dat po provedených změnách.

 

Formulář pro hromadnou editaci dávek odpadů