Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Instalace SQL serveru

Před samotnou instalací programu je nutné nejprve nainstalovat a nastavit SQL Server, minimální podporovaná verze je MS SQL Express 2014. Varianta Express je volně dostupná ke stažení na oficiálních stránkách Microsoftu.

Průvodce instalací umožňuje dva typy instalace SQL serveru:

 • Basic - instalace s předdefinovanou standardní konfigurací
 • Advanced - instalace s možností konfigurace

V rámci Basic instalace se po úspěšném dokončení zobrazí okno se shrnujícími informacemi o nainstalované instanci - zde lze nalézt jméno instance MS SQL, které je potřeba při připojování k serveru. 

Postup instalace je popsán na stránce Instalace MS SQL Express.

Instalace SQL Server Management Studio

Pro správu a nastavení SQL serveru slouží nástroj SQL Server Management Studio, který je také volně dostupný ke stažení na oficiálních stránkách Microsoftu. Možnost instalace SSMS nabízí i průvodce instalací SQL serveru. 

Nastavení SQL serveru

Veškeré nastavení lze provést pomocí nástrojů SQL Server Management Studio a SQL Server Configuration Manager - ten je instalován v rámci instalace SQL serveru.

 

Připojení databází

Prvním krokem je export Nástroje pro správu databáze z instalátoru programu ISEnvita. V cílové složce, standardně c:\Program Files (x86)\INISOFT\DbUpdater, se poté nachází složka SqlScripts, která obsahuje ISEnvita.ZIP obsahující soubor ISEnvita.bak. Zároveň obsahuje i podsložku DBFiles, ve které se nachází ISEnvita_Files.ZIP obsahující soubor ISEnvita_Files.bak. Tyto ZIP soubory si někam rozzipujeme a pro připojení databází stačí v SQL Server Management Studiu provést obnovu obou souborů zálohy databáze. Postup obnovy je následující:

 1. Funkce obnovy se nachází v nabídce pravého tlačítka nad položkou Databases - Restore database
 2. Jako zdroj (Source - Device) se vybere .bak soubor
 3. Tlačítkem OK se provede obnova databáze (soubory .mdf a .ldf budou umístěny podle nastavení SQL serveru)

Pro připojení doplňkové databáze RES stačí na serveru spustit instalátor, který je dostupný ke stažení na našich webových stránkách v sekci Podpora a download.

 

Obnova databáze

 

 

Vytvoření uživatele

Pro připojení programu ISEnvita k SQL serveru je nutné vytvořit uživatele, pod kterým bude toto připojení probíhat. SQL server umožňuje přihlášení pomocí autentifikace Windows nebo pomocí specifického účtu. V případě Windows autentifikace lze použít i skupinu, v takovém případě stačí aby byl uživatel Windows v této skupině. Vytvoření nového uživatele spočívá v:

 1. Funkce vytvoření nového uživatele  se nachází v nabídce pravého tlačítka nad položkou Security - Logins - New Login
 2. Do jména (Login name) lze vybrat z již existujících objektů (uživatel / skupina) nebo ručně zadat
 3. Určí se typ autentifikace
 4. V případě autentifikace pomocí specifického účtu SQL je nutné ještě zvolit heslo

V případě použití specifického účtu SQL je nutné ještě tento typ přihlášení povolit, v Server Properties - Security nastavit tzv. mixed autentifikaci (změna se projeví až po restartu SQL serveru).

Vytvoření uživatele 

 

 

Nastavení oprávnění nad databázemi

Vytvořenému uživateli je nutné nastavit příslušné role a oprávnění k databázím ISEnvita a ISEnvita_Files. Pokud je využíván i modul RES, je nutné nastavit oprávnění i k databází ISEnvita_RESCZ.

Minimální nutná oprávnění jsou:

 • Role - db_datareader a db_datawriter
 • Oprávnění - execute

Pro automatickou aktualizaci databáze při spuštění jsou minimální nutná oprávnění na úrovni db_owner.

Pro potřeby aktualizace databáze ISEnvita_RESCZ musí mít uživatel fixed server roli dbcreator. Aby proběhla aktualizace ISEnvita_RESCZ kompletně i s nastavením oprávnění, pak musí být uživatel ve skupině sysadmin.

Nastavení rolí uživatele pro jednotlivé databáze

Nastavení oprávnění nad databází

 

 

 

 

Konfigurace síťové komunikace

Pro konfiguraci síťové komunikace slouží nástroj SQL Server Configuration Manager. V něm je nutné nejprve povolit protokol TCP/IP a následně zvolit port, standardně 1433. Postup je následující:

 1. Konfigurace se nachází pod SQL Server Network Configuration - Protocols for "názevinstacesqlserveru"
 2. Zde je potřeba povolit protokol TCP/IP, pravé tlačítko - Enable
 3. Nastavení portu se nachází ve Vlastnosti - IP adresses - IPAll - TCP Port

Následně je ještě nutné povolit port na firewallu.

Povolení protokolu TCP/IP

Nastavení portu

 

 

Instalace programu

Pro instalaci je potřeba stáhnout kompletní instalační balíček.

Otevřením staženého instalačního souboru dojde ke spuštění průvodce instalací. Pro síťovou instalaci je nutné vybrat pokročilou instalaci, čímž dojde pouze k instalaci programu do předem zvolené složky.

Nastavení připojení k instanci MS SQL

Při prvním spuštění programu ISEnvita je nutné provést nastavení připojení k instanci MS SQL.

Pro uložení nastavení připojení v rámci programu ISEnvita je potřeba mít právo zápisu do složky, kde je program nainstalovaný. Pokud uživatel taková práva nemá, je možné provést uložení s právy administrátora.

Pro úspěšné připojení je nutné nastavit následující:

 • Server - Název serveru a instance MS SQL, případně port, ve formátu "NazevServeru\NazevInstanceMSSql,Port"
 • Databáze - Název hlavní databáze
 • Účet pro připojení - použije se aktuální účet Windows v rámci Windows autentifikace nebo specifický účet SQL serveru - login a heslo.

Cesta k databázovému souboru se v rámci instance MS SQL Express nevyplňuje, jelikož v tomto případě nemá pro klienta žádný význam.

 

Příklad nastavení připojení k instanci MS SQL