Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Úvod

Program ENVITA vychází ze zákona č. 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

Některé části programu jsou v přechodném období zpracovány dle původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek MŽP č. 352/2005 Sb., 376/2001 Sb., 381 – 384/2001 Sb., 352/2008 Sb. a 374/2008 Sb.

Umožňuje původcům, oprávněným osobám a úřadům ve smyslu výše uvedených předpisů vedení průběžné evidence odpadů, autovraků, elektroodpadů, přepravy nebezpečných odpadů a zpracování ročních hlášení v listinné i elektronické podobě (v tzv. přenosovém standardu dat o odpadech MŽP). 

Program nabízí tisk vyplněných formulářů Hlášení o produkci a nakládání s odpadyHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadůPotvrzení o převzetí autovrakůHlášení o sběru a zpracování autovrakůPrůběžnou evidenci odpadůOhlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů a Údaje o zařízení. Dále umožňuje tisknout hlášení Českému statistickému úřadu ODP 5-01 ve smyslu zákona č. 89/95 Sb. a Identifikační listy nebezpečných odpadů s vyplněnými kódy ADR.

Pro přehlednost a snadné používání je program vytvořen modulově v několika verzích. Podle verze programu je možné založit evidenci pro jeden provoz, více provozů jedné organizace nebo více subjektům.

Ke sledování a vyhodnocování toku odpadů lze využít řadu přehledů a tiskových sestav ve více alternativách dle zvoleného kritéria (např. kód a kategorie odpadu, kód nakládání, vybraná organizace apod.). Všechny přehledy a tiskové sestavy v evidenci odpadů obsahují vždy údaje za nastavené časové období. 

Program obsahuje všechny potřebné číselníky, tj. katalog odpadů, číselník základních územních jednotek (LAU 2), číselník okresů (LAU 1), číselník obcí s PSČ, registr UIR-ADR (Územně identifikační registr adres) aj. 

Tato uživatelská příručka si klade za úkol seznámit uživatele s možnostmi programu a se základními principy práce s ním. S jednotlivými funkcemi se můžete rovněž seznámit přímo v programu formou nápovědy. Pokud se při používání programu ocitnete v nesnázích, zobrazte si nápovědu k aktuálnímu tématu. Můžete také zavolat na linku uživatelské podpory na tel. č. 485 102 698. V programu ENVITA je možnost v hlavním menu v nabídce ostatní on-line podpora „Stažení programu pro on-line podporu". Tato nabídka Vám rovnou otevře internetové stránky www.inisoft.cz, kde je možnost si objednat naši on-line podporu. 

Hardwarové a softwarové požadavky

Aktuální popis je uveden na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

Instalace a odinstalování programu

Aktuální popis je uveden na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

Registrace programu

Aktuální popis je uveden na stránce Registrace programu ENVITA.

Licenční smlouva

Autorem tohoto software (dále jen „Software“) je INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, Česká republika, IČO: 25417657 (dále jen „Autor“).

Tato licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a Autorem. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento Software používat.

Práva a omezení

Software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví zejména Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (Dále jen „Autorský zákon“). Zpětná analýza Software, dekompilace, převod ze strojového kódu a jiné činnosti vedoucí k získání zdrojového kódu nejsou povoleny. Licence na Software se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty které jsou součástí Software, nelze používat v jiných programech. Software jste oprávněni užívat pro svoji potřebu pouze na takovém počtu počítačů a pro takový počet uživatelů*, na kolik vám bylo Autorem poskytnuto právo užívání licence. Licence poskytnutá Uživateli se uděluje jako nevýhradní, časově neomezená a nepřevoditelná ve smyslu Autorského zákona.

* Uživatel = Uživatelský profil v operačním systému Windows počítače, ze kterého je přistupováno k databázi Software.

Záruční podmínky

Software a příslušné soubory jsou dodávány „jako takové“ a nevztahuje se na ně žádná záruka ať již výslovně uvedená, odvozená nebo mlčky předpokládaná. Veškerá rizika spojená s užíváním Software nese Uživatel. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo za jakoukoli jinou škodu vzniklou používáním Software.

Programátorská a systémová dokumentace

Program ENVITA je 64-bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi MS SQL. Program je vytvořen v prostředí .NET v jazyce C#. Popis jednotlivých tabulek v databázi, tiskového editoru a formátu externích souborů určených pro import a export dat je uveden v elektronické nápovědě programu nebo na našich internetových stránkách https://www.inisoft.cz.

Požadavky na kvalitu dat

Struktura, obsah databáze a program je vytvářen vždy tak, aby byl v souladu se Zákonem o odpadech, s příslušnými prováděcími předpisy (vyhlášky, nařízení), s datovými standardy (Datový standard MŽP) a platnými číselníky. Aktualizace programu a databáze je prováděna v závislosti na legislativních změnách, změnách v číselnících nebo na základě většinových požadavků uživatelů.

Vývoj programu ENVITA respektuje všechny parametry nastavené pro ISVS (Informační systémy veřejné správy).

Spouštění programu

Program spustíte příkazem ISEnvita.exe ze složky, kde je soubor umístěn. Nejprve dojde k načtení cesty k databázi ze souboru IniAppConfig.config, který se standardně nachází ve shodné složce jako aplikace.

Program lze spouštět s parametry:

  1. pokud je více instancí databáze a jedna instance aplikace: ISEnvita.exe -config "Cesta k IniAppConfig.config", kde "Cesta k IniAppConfig.config" udává cestu k souboru IniAppConfig.config včetně jeho názvu.
  2. pokud je jedna instance databáze s více licencemiISEnvita.exe -uid "XX-YYYY-ZZZ", kde "XX-YYYY-ZZZ" udává UID licence.

Příklad 1:

Spuštění aplikace s názvem databáze ISENVITA_ABC

c:\Program Files (x86)\INISOFT\ISEnvita\ISEnvita.exe -config "c:\ProgramData\Inisoft\ISEnvita\IniAppConfig_ABC.config"

Soubor IniAppConfig_ABC.config obsahuje tyto řádky (tučně je vyznačen název instance databáze):

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<configSections>
<section name="AppConfiguration" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System,Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" restartOnExternalChanges="true" />
</configSections>
<AppConfiguration>
<add key="SqlConnectionString" value="metadata=res://Inisoft.DB.Model.ISEnvita/App.csdl|res://Inisoft.DB.Model.ISEnvita/App.ssdl|res://Inisoft.DB.Model.ISEnvita/App.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string='data source=SQLENVITA\ISENVITA;initial catalog=ISENVITA_ABC;user id=&quot;##8EdK/dkkUTghRte==&quot;;password=&quot;##kIYVF4Lku==&quot;;connect timeout=100'" />
<add key="Title" value="ISEnvita" />
<add key="Description" value="Informační systém Envita" />
<add key="Copyright" value="Copyright (c) 2017 - All rights reserved" />
<add key="ReportErrors" value="False" />
<add key="ReportErrorsEmail" value="" />
</AppConfiguration>
</configuration>

 

Příklad 2:

Spuštění aplikace s vybraným UID (pokud je v jedná databázi registrováno více samostatných licencí). Toto UID je použito při registraci aplikace

c:\Program Files (x86)\INISOFT\ISEnvita\ISEnvita.exe -uid "CZ-1234-ABC"

 

Další funkcionality

Program ENVITA vychází ze zákona č. 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

Některé části programu jsou v přechodném období zpracovány dle původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek MŽP č. 352/2005 Sb.376/2001 Sb.381 – 384/2001 Sb.352/2008 Sb. a 374/2008 Sb.

Umožňuje původcům, oprávněným osobám a úřadům ve smyslu výše uvedených předpisů vedení průběžné evidence odpadů, autovraků, elektroodpadů, přepravy nebezpečných odpadů a zpracování ročních hlášení v listinné i elektronické podobě (v tzv. přenosovém standardu dat o odpadech MŽP). 

Program nabízí tisk vyplněných formulářů Hlášení o produkci a nakládání s odpadyHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadůPotvrzení o převzetí autovrakůHlášení o sběru a zpracování autovrakůPrůběžnou evidenci odpadůOhlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů a Údaje o zařízení. Dále umožňuje tisknout hlášení Českému statistickému úřadu ODP 5-01 ve smyslu zákona č. 89/95 Sb. a Identifikační listy nebezpečných odpadů s vyplněnými kódy ADR.

Pro přehlednost a snadné používání je program vytvořen modulově v několika verzích. Podle verze programu je možné založit evidenci pro jeden provoz, více provozů jedné organizace nebo více subjektům.

Ke sledování a vyhodnocování toku odpadů lze využít řadu přehledů a tiskových sestav ve více alternativách dle zvoleného kritéria (např. kód a kategorie odpadu, kód nakládání, vybraná organizace apod.). Všechny přehledy a tiskové sestavy v evidenci odpadů obsahují vždy údaje za nastavené časové období. 

Program obsahuje všechny potřebné číselníky, tj. katalog odpadů, číselník základních územních jednotek (LAU 2), číselník okresů (LAU 1), číselník obcí s PSČ, registr UIR-ADR (Územně identifikační registr adres) aj. 

Tato uživatelská příručka si klade za úkol seznámit uživatele s možnostmi programu a se základními principy práce s ním. S jednotlivými funkcemi se můžete rovněž seznámit přímo v programu formou nápovědy. Pokud se při používání programu ocitnete v nesnázích, zobrazte si nápovědu k aktuálnímu tématu. Můžete také zavolat na linku uživatelské podpory na tel. č. 485 102 698. V programu ENVITA je možnost v hlavním menu v nabídce ostatní on-line podpora „Stažení programu pro on-line podporu". Tato nabídka Vám rovnou otevře internetové stránky www.inisoft.cz, kde je možnost si objednat naši on-line podporu. 

Hardwarové a softwarové požadavky

Aktuální popis je uveden na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

Instalace a odinstalování programu

Aktuální popis je uveden na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

Registrace programu

Aktuální popis je uveden na stránce Registrace programu ENVITA.

Licenční smlouva

Autorem tohoto software (dále jen „Software“) je INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, Česká republika, IČO: 25417657 (dále jen „Autor“).

Tato licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a Autorem. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento Software používat.

Práva a omezení

Software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví zejména Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (Dále jen „Autorský zákon“). Zpětná analýza Software, dekompilace, převod ze strojového kódu a jiné činnosti vedoucí k získání zdrojového kódu nejsou povoleny. Licence na Software se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty které jsou součástí Software, nelze používat v jiných programech. Software jste oprávněni užívat pro svoji potřebu pouze na takovém počtu počítačů a pro takový počet uživatelů*, na kolik vám bylo Autorem poskytnuto právo užívání licence. Licence poskytnutá Uživateli se uděluje jako nevýhradní, časově neomezená a nepřevoditelná ve smyslu Autorského zákona.

* Uživatel = Uživatelský profil v operačním systému Windows počítače, ze kterého je přistupováno k databázi Software.

Záruční podmínky

Software a příslušné soubory jsou dodávány „jako takové“ a nevztahuje se na ně žádná záruka ať již výslovně uvedená, odvozená nebo mlčky předpokládaná. Veškerá rizika spojená s užíváním Software nese Uživatel. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo za jakoukoli jinou škodu vzniklou používáním Software.

Programátorská a systémová dokumentace

Program ENVITA je 64-bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi MS SQL. Program je vytvořen v prostředí .NET v jazyce C#. Popis jednotlivých tabulek v databázi, tiskového editoru a formátu externích souborů určených pro import a export dat je uveden v elektronické nápovědě programu nebo na našich internetových stránkách https://www.inisoft.cz.

Požadavky na kvalitu dat

Při spouštění programu dochází ke kontrole integrity dat. Zároveň dochází i ke kontrole používaných knihoven DLL, zda jsou načítány z adresáře IS ENVITA, nebo je má uživatel v systému registrovány v jiné složce. Pokud dojde k nesouladu verzí, je zobrazena informační hláška

"Některé součásti IS ENVITA nejsou načteny z výchozího umístění. Aplikace se může chovat nestandardně a zobrazovat chybové zprávy. Kontaktujte uživatelskou podporu INISOFT s.r.o. pro vyřešení problému. Například skrze Helpdesk integrovaný v aplikaci na záložce ENVITA."

Doporučujeme kontaktovat Helpdesk společnosti INISOFT s.r.o., aby nedocházelo k chybám při běhu programu.

Zároveň je při spuštění detekován protokol TLS 1.2, který je nutný pro komunikaci se službami třetích stran (novinky o programu, zasílání tiketu do Helpdesku, komunikace s ISPOP, SEPNO, MA ISOH, ...).

 

  • No labels