Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod

Program ENVITA vychází ze zákona č. 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb.

Některé části programu jsou v přechodném období zpracovány dle původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek MŽP č. 352/2005 Sb., 376/2001 Sb., 381 – 384/2001 Sb., 352/2008 Sb. a 374/2008 Sb.

Umožňuje původcům, oprávněným osobám a úřadům ve smyslu výše uvedených předpisů vedení průběžné evidence odpadů, autovraků, elektroodpadů, přepravy nebezpečných odpadů a zpracování ročních hlášení v listinné i elektronické podobě (v tzv. přenosovém standardu dat o odpadech MŽP). 

Program nabízí tisk vyplněných formulářů Hlášení o produkci a nakládání s odpadyHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadůPotvrzení o převzetí autovrakůHlášení o sběru a zpracování autovrakůPrůběžnou evidenci odpadůOhlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů a Údaje o zařízení. Dále umožňuje tisknout hlášení Českému statistickému úřadu ODP 5-01 ve smyslu zákona č. 89/95 Sb. a Identifikační listy nebezpečných odpadů s vyplněnými kódy ADR.

Pro přehlednost a snadné používání je program vytvořen modulově v několika verzích. Podle verze programu je možné založit evidenci pro jeden provoz, více provozů jedné organizace nebo více subjektům.

Ke sledování a vyhodnocování toku odpadů lze využít řadu přehledů a tiskových sestav ve více alternativách dle zvoleného kritéria (např. kód a kategorie odpadu, kód nakládání, vybraná organizace apod.). Všechny přehledy a tiskové sestavy v evidenci odpadů obsahují vždy údaje za nastavené časové období. 

Program obsahuje všechny potřebné číselníky, tj. katalog odpadů, číselník základních územních jednotek (LAU 2), číselník okresů (LAU 1), číselník obcí s PSČ, registr UIR-ADR (Územně identifikační registr adres) aj. 

Tato uživatelská příručka si klade za úkol seznámit uživatele s možnostmi programu a se základními principy práce s ním. S jednotlivými funkcemi se můžete rovněž seznámit přímo v programu formou nápovědy. Pokud se při používání programu ocitnete v nesnázích, zobrazte si nápovědu k aktuálnímu tématu. Můžete také zavolat na linku uživatelské podpory na tel. č. 485 102 698. V programu ENVITA je možnost v hlavním menu v nabídce ostatní on-line podpora „Stažení programu pro on-line podporu". Tato nabídka Vám rovnou otevře internetové stránky www.inisoft.cz, kde je možnost si objednat naši on-line podporu. 

Hardwarové a softwarové požadavky

Aktuální popis je uveden na stránce Instalace a přeinstalace programu ENVITA.

Instalace a odinstalování programu

Aktuální popis je uveden na stránce Instalace a přeinstalace programu ENVITA.

Registrace programu

Aktuální popis je uveden na stránce Registrace programu ENVITA.

Licenční smlouva

Autorem tohoto software (dále jen „Software“) je INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, Česká republika, IČO: 25417657 (dále jen „Autor“).

Tato licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a Autorem. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento Software používat.

Práva a omezení

Software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví zejména Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (Dále jen „Autorský zákon“). Zpětná analýza Software, dekompilace, převod ze strojového kódu a jiné činnosti vedoucí k získání zdrojového kódu nejsou povoleny. Licence na Software se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty které jsou součástí Software, nelze používat v jiných programech. Software jste oprávněni užívat pro svoji potřebu pouze na takovém počtu počítačů a pro takový počet uživatelů*, na kolik vám bylo Autorem poskytnuto právo užívání licence. Licence poskytnutá Uživateli se uděluje jako nevýhradní, časově neomezená a nepřevoditelná ve smyslu Autorského zákona.

* Uživatel = Uživatelský profil v operačním systému Windows počítače, ze kterého je přistupováno k databázi Software.

Záruční podmínky

Software a příslušné soubory jsou dodávány „jako takové“ a nevztahuje se na ně žádná záruka ať již výslovně uvedená, odvozená nebo mlčky předpokládaná. Veškerá rizika spojená s užíváním Software nese Uživatel. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo za jakoukoli jinou škodu vzniklou používáním Software.

Programátorská a systémová dokumentace

Program ENVITA je 64-bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi MS SQL. Program je vytvořen v prostředí .NET v jazyce C#. Popis jednotlivých tabulek v databázi, tiskového editoru a formátu externích souborů určených pro import a export dat je uveden v elektronické nápovědě programu nebo na našich internetových stránkách https://www.inisoft.cz.

Požadavky na kvalitu dat

Struktura, obsah databáze a program je vytvářen vždy tak, aby byl v souladu se Zákonem o odpadech, s příslušnými prováděcími předpisy (vyhlášky, nařízení), s datovými standardy (Datový standard MŽP) a platnými číselníky. Aktualizace programu a databáze je prováděna v závislosti na legislativních změnách, změnách v číselnících nebo na základě většinových požadavků uživatelů.

Vývoj programu ENVITA respektuje všechny parametry nastavené pro ISVS (Informační systémy veřejné správy).

 

  • No labels