Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Video
 Klikněte pro zobrazení videa, které Vás seznámí s novinkami ve verzi

 

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.


Přidáno

 • Automatická aktualizace přílohové DB při startu programu.
 • Nastavení přidána možnost Uložit, kdy dojde k uložení parametrů, ale okno Nastavení zůstane otevřené.
 • Přidána tisková sestava Detail subjektu.

Změněno

 • Správa příloh - odstranění nadbytečného tlačítka OK
 • Opravena chyba, kdy nedocházelo k ukončení programu ani záloze DB, pokud byl vedle automatické zálohy nastaven dotaz při ukončení programu.
 • Export náhledu tisku do PDF - potlačen dialog nastavení exportu do PDF.
 • Úprava logování pro možnost zpětné dohledání chyby.
 • Úprava zobrazení informací o dostupných aktualizacích a důvodů nemožnosti instalace.
 • Opraveny nefunkční klávesové zkratky Ctrl+A a Ctrl+X ve filtrovacích řádcích.
 • Výběr sloupců z kontextového menu zůstával otevřený i po přepnutí na jinou záložku. Nyní se po přepnutí zavírá.
 • Uživatelé a skupiny
  • sjednocení maximální délky polí ve formuláři a v databázi.
  • při přidání uživatele do další skupiny se zobrazí informace ohledně výsledných práv
   • uživatel je členem skupiny Admin a je přidáván do skupiny, která není Admin

   • uživatel je členem pouze skupin(y) bez Admin práv a je přidáván do skupiny Admin

   • uživatel je členem pouze skupin(y) bez Admin práv a je přidáván do další skupiny bez Admin práv

  • Oprávnění skupin
   • pokud existuje jiná skupina než Admin, pak při otevření okna je zvolena první skupina bez Admin práv dle zapamatovaného řazení.
   • okno si pamatuje svoji velikost pod přihlášeným uživatelem
 • Nastavení
  • Při změně skinu aplikace (volba Nastavení) se nabídne restart aplikace.
  • Pro nastavení závislých údajů není třeba volbu Nastavení spouštět vícekrát.
  • V nastavení pro subjekty je doplněna možnost zvolit výchozí stát pro nově zakládané zahraniční subjekty.
 • Helpdesk formulář - zvýraznění nutnosti udělení souhlasu s odesláním dat.
 • Subjekty
  • Opraveno chování tabulátoru na formuláři subjektů. Při přechodu pomocí tabulátoru jsou procházeny i aktivní záložky formuláře (adresa, kontakty atd).
  • Při ukládání subjektů typu Občan se vztahuje kontrola duplicity typu a čísla průkazu pouze na aktivní průkazy.
  • V číselníku pro výběr subjektu je možné přidat sloupec se seznamem aktivních průkazů u občanů.
  • Do funkce Výskyt subjektů v části Odpady byla přidána možnost Součtovat, která umožní sloučit a součtovat položky Množství, Kusy, Příjmy a Výdeje.
  • Sloučení subjektů - formulář lze otevřít přes klávesovou zkratku F8.
  • Odstraněno blikání formuláře subjektu při změně typu subjektu a při zadávání kódu provozu resp. interního IČP.
  • Ve funkci Přejít do evidence doplněny všechny dostupné agendy
 • V obecném tisku zobrazených dat zrušen tisk prvního sloupečku s výběrem.
 • V okně pro zálohování DB přidána volba pro přidání klauzule WITH COPY_ONLY (aktivní pouze na velkém SQL serveru). Záloha prováděná automaticky před obnovou je v případě velkého SQL serveru také s touto klauzulí. Pravidelné zálohování (při ukončování programu) je bez této klauzule.
 • Upravena validace hodnot v poli pro zadání webové adresy nebo e-mailu.
 • Změny v přihlašování k EnviIAM pro ISPOP nebo SEPNO. Pokud je nastaven proxy server a nezafungují výchozí přihlašovací údaje Windows uživatele k proxy serveru, použijí se údaje uvedené ve Správci pověření (Ovládací panely / Uživatelské účty / Spravovat přihlašovací údaje).
 • Aktualizován číselník ZÚ a jejich územní příslušnost k ORP.
 • Úprava a optimalizace nového instalátoru.
 • Instalátor - při instalaci / aktualizaci není kontrolován ani instalován Microsoft Edge WebView2 Runtime
 • Oprava inicitalizace Microsoft Edge WebView2 Runtime při přihlášení do EnviAM.
 • Upraveno chování programu po změně skinu v Nastavení.
 • Oprava chyby, kdy je u subjektu zadáno více bankovních účtů, tak se nezobrazoval detail.

ODPADY


Přidáno

 • V přehledu odpadů přidána součtovací pole pro položky VýdejPříjem.
 • Parametry hlášení Odpady - přidána validace emailové adresy.
 • Nastavení parametrů Evidence odpadů
  • pro párové a partnerské dávky, přidána volba pro přenos položky Zakázka
  • volba pro přenášení Zakázky byla přidána i do hromadného generování partnerské evidence
  • přeuspořádány položky v rámci sekcí pro nastavení těchto parametrů
  • přidán našeptávač při výběru partnera
 • Nový odpad ze šablony
  • rozšíření o možnost zadání štítků a to jak jednotlivě, tak i hromadně
  • přidána správa šablon, kde jsou umožněny akce jako je mazání, přejmenování, změna popisu
  • přidána možnost propojení šablony dávek s daty kalendáře
  • pro evidenty typu Elektroodpady přidána možnost zadávat skupinu elektro, a to hromadně nebo jednotlivě.
 • V hromadných operacích přidána funkce Hromadně změnit označené položky, která umožňuje změnit vybrané položky pro označené řádky.
 • Evidenti Odpady - funkce Kontrole meziprovozních vztahů doplněna o možnost kontrolovat jen označené subjekty.

Změněno

 • Oprava zobrazování autovrakařských sloupců v odpadových přehledech dat (Karta odpadůKarta Partneři).
 • Upraveno zobrazení položky Z vraku - zobrazuje se "Ano" nebo nic.
 • Z formuláře Dávky z rozdílu byla odstraněna možnost práce se šablonami.
 • Opravena chyba, kdy po změně názvu provozovny nebyl změněn název evidenta a zapamatovaného (nebo jediného) evidenta pak nešlo vybrat.
 • Opravena možnost změnit katalogové číslo odpadu nebo kategorii u upřesnění, které je použité v odpadech nebo ILNO.
 • Provedena oprava, kdy při zadávání dávky odpadů zůstávala předávající osoba vyplněna, i když dle kódu nakládání již být zadána neměla.
 • Na dávce odpadu přejmenován v sekci EKO-KOM popisek "Komodita" na "Typ odpadu - kód komodity" a v číselníku se navíc zobrazuje kód komodity.
 • Oprava funkcí Hromadná editace odpadů a Vložení ze schránky jinak - pokud byl nějaký odpad určen pro EKO-KOM, nešlo změnu uložit.
 • Opraveno hromadné přidávání evidentů, pokud již nějaký evident byl zadán ručně.
 • V agendách Odpady, Karta Odpadů a Karta Partneři bylo v menu Hromadné operace - Označené dávky odpadů upraveno názvosloví jednotlivých položek.
 • V případě generování párové dávky A00 a C00 je v Nastavení parametrů znepřístupněno pole pro zadání partnerského subjektu.
 • Oprava - na zápatí formuláře Nový odpad ze šablony nebyl zobrazený součet za Množství zároveň, nově přidán součet za Kusy.

 • Oprava chyby kdy nedocházelo k ukládání parametrů párových dávek.

 • Úprava hromadných operací. Při úpravě dávek se vzájemnou vazbou se vazba mezi odpady rozpojí. Vazby v určitých případech bránily hromadnému generování partnerské evidence.
 • Oprava na Dávce odpadu - při Opisu a Postupném opisu se nekopírovaly atributy pro evidenty Elektro a Autovraky.
 • Zrychlení funkcí v Hromadných operacích

AUTOVRAKY


Změněno

 • Ve formuláři pro zadávání autovraku pole Průkaz přejmenováno na Číslo průkazu.
 • Ve formuláři pro zadávání autovraku upraven výběr typu vozidla.
 • Opravena chyba v Nastavení / Autovraky, kdy po odstranění vybraného evidenta nešel formulář uložit.

 • Upravena validace VIN, aby šly zapsat hodnoty, které přijme i MA ISOH.
 • Opravena nabídka v kontextovém menu při kliku pravým tlačítkem na záhlaví, aby odpovídala agendě.
 • Tlačítko Pátrání po vozidlech nahrazeno tlačítkem Bez VIN, které do kolonky VIN naplní text BEZVIN_xxxx, kde xxxx je první volné číslo v databázi zvyšující se o jedničku (pořadové číslo autovraku BEZVIN)

 • Při startu programu je zobrazeno upozornění, pokud je zjištěna duplicita IČPS v evidenci autovraků.

 • Nově umožněno smazat autovrak, který je duplicitní (tzn. má stejné IČPS). Jedná se o standardní funkci Smazat. Následně vyberte volbu MA ISOH - Synchronizovat autovraky s MA ISOH, resp. nejprve omezte období na den, za který došlo k zduplikování záznamů.
 • Při komunikaci s MA ISOH upraveny hlášky při výpadku sítě. 

OLPNO


Přidáno

 • Přidány tyto tiskové sestavy
  • souhrnný tiskový výstup: Seznam ohlašovacích listů
  • souhrnný tiskový výstup Seznam odpadů za místo nakládky
  • možnost volby podrobného nebo součtovaného tisku na souhrnných tiskových výstupech s odpady OLPNO (nastavuje se přímo v náhledu před tiskem)

Změněno

 • Grafická optimalizace formuláře funkce Storno s náhradou.
 • Upraven nadpis tisku OLPNO pro volbu "Neohlašuje se do SEPNO (odpady z produkce Ministerstva obrany)"
 • Hromadné tisky OLPNO - náhledy před tiskem se zobrazují postupně (až po zavření předchozího) i pro nemodální režim zobrazení oken a formulářů.

 • Opraven hromadný tisk OLPNO, kdy občas docházelo k vyčerpání paměti

ILNO


Přidáno

 • Přidán nový typ štítku - Označení sběrových prostředků - s údaji pro zdravotnictví. Tisk možný ve dvou velikostech - 1x  A4 a 2x A5.
 • Rozšířeny na výšku kolonky 5.3 a 5.4.

Změněno

 • Oprava chyby nedostatku paměti při tiscích s obrázky a graf. symboly v ILNO (kříž přes obrazovku).

EKO-KOM


Přidáno

 • Parametry hlášení EKO-KOM - přidána validace emailové adresy.

 • Možnost aplikovat pravidla EKO-KOM na označené dávky odpadů. 

 • Při změně typu výkazu se nyní resetuje formulář položek EKO-KOM, protože každý typ výkazu má jinou logiku.

 • Před exportem výkazu je uživatel upozorněn, že nemá vyplněno evidenční číslo EKO-KOM.

Změněno

 • Pravidla EKO-KOM - v dialogu pro generování opravena klávesová zkratka Esc pro zavření okna.

 • Při hromadném nastavení atributů EKO-KOM na dávkách odpadu zahrnuta podmínka na upřesnění a poznámku.

 • Upravena definice pravidel EKO-KOM - došlo ke zpřehlednění a přidání možnosti zvolit i upřesnění k danému kódu odpadu. 

 • Přidány podmínky pro možnost filtrovat dle poznámky na dávce odpady, což lze využit např. u dávek importovaných z programu SKLAD Odpadů 8.

 • Oprava smazání položky zpracovatele/úpravce pro EKO-KOM při výběru z číselníku.

 • Pravidla EKO-KOM - opraveno ukládání zpracovatele.

 • Pravidla EKO-KOM - oprava zadávání partnera našeptávačem.

 • Pravidla EKO-KOM - optimalizace zobrazení gridu a našeptávače.

IMPORT


Přidáno

 • Optimalizace načítání a ukládání dat při importu odpadů

Změněno

 • Úprava automatického importu dokladů ze souboru ve formátu VERA

UŽIVATELSKÉ PŘEHLEDY


Přidáno

 • Umožněn výběr více hodnot ze všech číselníků pomocí zaškrtávacího pole.

 • Přidána nová sekce parametrů EKO-KOM, která je vázána na registraci modulu.
 • Přidána možnost filtrování a zobrazení dat dle štítků.
 • Doplněna sekce Adresa u subjektů - přidán parametr Číslo orientační
 • Doplněna sekce EKO-KOM - přidán parametr Výkaz
 • Šablony
  • Přidána správa šablon - možnost upravovat název nebo popisek, smazat šablonu
  • Možnost provázat šablonu s daty kalendáře
  • Vytvořené a uložené šablony je možné sdílet s ostatními uživateli
  • Šablony je možné exportovat do souboru a ze souboru je také importovat

Změněno

 • Opravena chyba součtování. Nyní je možné slučovat záznamy i když není vybrán k zobrazení číselný údaj.

 • Hodnota datumu v exportu do MS Excel a xml nyní odpovídá zobrazované hodnotě.

 • Zrychleno načítání dat ve funkci Správa importů

 • Opraven export do MS Excel při chybném zadání podmínek přehledu

PARTNER


Přidáno

 • Přidán tisk evidence partnera (z dat evidentů) v podobě ročního hlášení a ročního hlášení po odpadech. Navíc lze vytisknout přímo průběžnou evidenci partnera, pokud je zároveň evidentem odpadů.
 • V exportu partnerských sestav přidána možnost zvolit jaký typ sestavy bude v PDF odeslán - v podobě průběžné evidence nebo průběžné evidence po odpadech.

Změněno

 • Oprava při odesílání emailu přes výchozího poštovního klienta.

 • Oprava tisku adresy partnera v partnerských sestavách.
 • Oprava validace v případě více e-mailů.
 • názvu souboru partnerských sestav jsou vypuštěny znaky, které brání v uložení souboru.

 • Upravena tisková sestava Partneři s odpady evidenta, kde se chybně tisknul Identifikátor provozovny.

ZPO / PIO


Změněno

 • Úprava názvu tlačítka Tisk v přijatých ZPO, doplněna měkká validace vystaveného ZPO na přijatém ZPO.

RES Plus


Přidáno

 • Pokud je v názvu provozovny obsažen název subjektu, pak se oprava názvu subjektu podle RES promítne i do názvu provozovny.

 • Funkce detailního zobrazení subjektu, jeho provozoven a zařízení v RES přidána do relevantních agend (Odpady, Karta odpadů, Partneři, Evidenti, Přehledy za evidenty).
 • Ve funkci Vyhledávání subjektů podle RES je umožněno hledání více různých hodnot - typy zařízení, kraje, činnosti provozoven.

Změněno

 • Opravena chyba při startu aplikace a otevření formuláře pro připojení k RES, pokud byl u názvu serveru uveden port s mezerou za oddělovací čárkou.

 • Při otevření Nastavení připojení RES DB se neprovádí test připojení, provádí se nyní pouze při startu programu (automaticky, je-li RES registrován) a ručně ve formuláři přes tlačítko Test připojení.

 • Při kontrole adres provozoven, skladů a sídel jsou kvůli chybám v RES tolerovány odlišnosti ve zdvojených mezerách.
 • Opraveno přepisování provedených oprav nebo mazání subjektů v rámci jejich kontroly podle RES.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA


Změněno

 • Po vložení odpadů ze schránky je v případě chyb a upozornění rovnou zobrazen přehled s odpady ve schránce. 
 • Upraven název sloupce Množství a zobrazení upraveno na 6 desetinných míst.

ReUse


Přidáno

 • Vytvořen nový modul, jehož popis je uveden na stránce Modul ReUse.