Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ODPADY


Program  ENVITA Odpady  vychádza zo zákona  č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a k nemu príslušných vykonávacích vyhlášok  MŽP SR . Umožňuje podnikateľom a firmám priebežné vedenie evidencie odpadov u pôvodcov, v zariadeniach na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov. Umožňuje výstupy - tlač v zmysle evidenčnej vyhlášky   č. 366/2015 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a jej príloh napr. formulár  Evidenčný list odpadov, Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladanie s ním  a pod.


Agenda evidencie odpadov

Priebežná evidencia odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

Evidenčné listy a oznamenia

Tlačova zostava Evidenčného listu odpadu, oznamenie o zbere alebo výkupe odpadu a ďalšie ohlasovacie výkazy ľahko vytlačíte z priebežnej evidencie

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

Ohlásenie o produkcii a nakladaní s odpadmi sa odovzdáva vždy k 28. februáru nasledujúceho roku na jednotlivé Okresné úrady.

Katalóg odpadov

Obsahuje všetky potrebné číselníky (katalóg odpadov, kódy činností, kódy nakladania, číselník miest).

Hromadné operácie

Doplňujúci modul Hromadné operácie, ktorý je určený najmä pre firmy, ktoré často vykonávajú úpravu väčšieho počtu záznamov, hromadne generujú priebežnú evidenciu partnerským organizáciám, pracujú s veľkým množstvom dát.

Chcete vedieť viac?

Hromadné generovanie partnerskej evidencie

Pre automatické vytvorenie partnerskej evidencie môžete z dávky prevzatia odpadu od partnera vytvoriť partnerovi evidenčný list s dávkou vzniku a odovzdania odpadu.

Obchodník a sprostredkovateľ

Rozšírenie, ktoré Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.

 

 

Obsah