Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Partnerská evidencia umožňuje automatické vytváranie dávok evidencie odpadov u partnera, tak aby sa nemusela zadávať jedna dávka viackrát. Možnosti partnerskej evidencie sú dostupné v nastavení programu.

 

 

Dávka pri partnerskej evidencii je viazaná na primárnu ručne zadanú dávku odpadu. Je možné ju zmazať ručne alebo zmazaním primárnej dávky. Zároveň je obmedzená úprava záznamu. Tu je zoznam povolených editačných polí vo formulári dávky odpadu, ktoré je možné u vytvorenej partnerskej dávky odpadu zmeniť: 

 • Sklad
 • Nádoba
 • Typ príjmu (nastavenie zber alebo výkup) 
 • Miesto pôvodu 
 • Odpady občana obce
 • Poznámka (ev. list)
 • Interný kód
 • Poznámka
 • Štítky

Nastavenie pre generovanie dávky do partnerskej evidencie z dávky prevzatia

Dávka produkcie

Po zadaní dávky prevzatie od partnera sa v partnerskej evidencii založí dávka produkcie odpadu s kódom činnosti P a kódom nakladania Z

U automaticky zakladanej dávky je možné určiť, ktoré ďalšie informácie sa u dávky majú vyplniť.

 • výber skladu
 • výber nádoby
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu (ev. list)
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu
 • vyplnenie interného kódu z dávky odpadu

 

Dávka odovzdania

Po zadaní dávky prevzatie od partnera sa v partnerskej evidencii založí dávka odovzdania odpadu partnerovi s kódom činnosti P a kódom nakladania podľa výberu z číselníka kódov nakladania

U automaticky zakladanej dávky je možné určiť, ktoré ďalšie informácie sa u dávky majú vyplniť.

 • výber skladu
 • výber nádoby
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu (ev. list)
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu
 • vyplnenie interného kódu z dávky odpadu

 

Nastavenie pre generovanie dávky do partnerskej evidencie z dávky odovzdania

Dávka prevzatia

Po zadaní dávky odovzdania partnerovi sa v partnerskej evidencii založí dávka prevzatia odpadu s kódom činnosti, podľa výberu a kódom nakladania M. Kód nakladania môže byť prevzatý podľa kódu nakladania zariadenia, v tomto prípade sa použije R-R13 alebo D-D15.

U automaticky zakladanej dávky je možné určiť, ktoré ďalšie informácie sa u dávky majú vyplniť.

 • výber skladu
 • výber nádoby
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu (ev. list)
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu
 • vyplnenie interného kódu z dávky odpadu


Podmienky partnerskej evidencie

Tvorbu dávok odpadov sa dá obmedziť v nastavení partnerskej evidencie a to:

 • generovať všetkým - bez obmedzenia
 • generovať len jednému vybranému partnerovi
 • obmedziť generovanie partnerskej evidencie pre partnerov jedného IČO
 • generovať vybraným partnerom - výber z číselníka subjektov 

 

Ostatné nastavenia

Pred každým pokusom generovať partnerskú evidenciu sa zobrazí potvrdzovací dialóg. Tento dialóg je možno vypnúť, dôjde tak ku generovaniu partnerskej dávky bez upozornenia

V tomto potvrdzovacom dialógu je možné dodatočne zmeniť, ktoré informácie sa majú preniesť do partnerskej evidencie.

 

 

 

Ukážka použitia partnerskej evidencie

Ako to funguje

Do vlastnej evidencie zadám prevzatie odpadu od partnera:

10 ton odpadu 150101 obaly z papiera a lepenky s kódom činnosti V a kódom nakladania V

Podľa ukážky nastavenia sa do partnerskej evidencie automaticky vytvorí:

Dávka produkcie odpadu 10 ton 150101 obaly z papiera a lepenky s kódom činnosti P a kódom nakladania Z

Dávka odovzdania odpadu 10 ton 150101 obaly z papiera a lepenky s kódom činnosti P a kódom nakladania V. Partnerom na dávke odpadu bude Vaša prevádzkáreň, ktorá bola evidentom v prvej dávke prevzatia.

U automaticky založených dávok sa vyplní:

 • sklad podľa dávky prevzatia
 • výber nádoby
  • u dávky produkcie V - voľne ložené
  • u dávky odovzdania B - big bag
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu (ev. list) podľa dávky prevzatia

Ukážka nastavenia partnerskej evidencie


Do vlastnej evidencie zadám odovzdanie odpadu od partnera:

10 ton odpadu 150101 obaly z papiera a lepenky s kódom činnosti P a kódom nakladania V

Podľa ukážky nastavenia sa do partnerskej evidencie automaticky vytvorí:

Dávka prevzatia odpadu 10 ton 150101 obaly z papiera a lepenky s kódom činnosti M a kódom nakladania M. Partnerom na dávke odpadu bude Vaša prevádzkáreň, ktorá bola evidentom v prvej dávke odovzdania 

U automaticky založenej dávky sa vyplní:

 • výber skladu podľa dávky prevzatia
 • výber nádoby
  • u dávky prevzatia K - kontejner
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu (ev. list) podľa dávky odovzdania
 • vyplnenie poznámky z dávky odpadu podľa dávky odovzdania

Ukážka nastavenia partnerskej evidencie


Pokiaľ sa splnia všetky nastavené podmienky pre tvorbu partnerskej evidencie, tak sa na formulári táto informácia o generovaní partnerskej evidencie zobrazí.

Podmienky nie sú splnené a partnerská evidencia nebude vytvorená

 

 

Podmienky sú splnené a partnerská evidencia bude vytvorená