Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul Vážne lístky slúži na evidenciu ručného i automatického váženia a vedenia vážnych lístkov. Pomáha pri zápise príchodovej a odchodovej hmotnosti, automatického dopočítania rozdielu a synchronizácii so skladmi 

Obsah

Nastavenie

Pri prvom spustení Vás program odkáže na Nastavenie parametrov Váženia.

 

 

Miesta váženia

Prehľad Miesta váženia zobrazujú všetky miesta, kde sa váži. Napríklad každú váhu.

Tu si vyberiete miesto váženia a spojíte ho s prevádzkarňou. Pomocou tlačidla Nový vytvoríte nové miesto váženia.

Kód

Vaše interné označenie

Názov

Interný názov

Prevádzkovateľ

Vyberte z číselníka prevádzkovateľov 

Formát čísla vážných lístkov

Môžete si zvoliť ľubovoľnú formu číselného radu vážnych lístkov a to vrátane oddeľovača a počtu čísel za oddeľovačom, ktoré sa automaticky predvypĺňajú nulami. 

Prepojenie so skladom


Potom vám program ponúkne možnosť pripojiť vážne miesto k skladu. Tým vám umožní následný prevod (generovanie) dát z váhy do skladových pohybov a zároveň prepojí so skladovými položkami. Zvoľte možnosť Áno a vyberte z číselníka skladu vybrané prevádzkarne.

Pokiaľ nepotrebujete dané miesto prepojiť so skladom, zvoľte možnosť Nie a pracujte s modulom Vážne lístky ďalej bez prenášania dát a skladových položiek. 

Pripojiť sklad neskôr alebo editovať existujúce sklady je možné pomocou tlačidla Spravovať sklady v dolnej časti prehľadu. 

 


Prehľad Miest váženia 


Formuláre nového/editovaného miesta váženia 

 

 

Vážne lístky

Prehľad Vážne lístky zobrazuje a umožnuje evidenciu vážnych lístkov a ďalej prevod do skladového miesta. 

Tlačidlom Nový vytvoríte nový Vážny lístok. 

Tlačidlami Príjem, Výdaj alebo Externý vyberiete druh váženia

Dátum a čas je systémom predvyplnený, EČV napíšte ručne alebo vyberte z číselníka, Vážneho vyplňte ručne alebo vyberte z číselníka, Číslo je predvyplnené a pokračuje ďalej v rade, 
Partnera vyberte z číselníka, Vodiča vyplňte ručne alebo vyberte z číselníka.

Príchod vyplňte ručne alebo stlačte tlačidlo  , ktoré zapíše hmotnosť z váhy. Odchod nemusíte vyplňovať hneď, môžete ho uložiť a vyplniť neskôr. 

Ak použijete tlačidlo váhy, hneď vedľa sa zobrazí nové tlačidlo Informácia o vážení  , ktoré vám zobrazí podrobné hlásenie z alibi pamäte o konkrétnom vážení. To si môžete prečítať ihneď alebo napríklad na doklade skladového pohybu po uložení záznamu. 

Položku vyberte z číselníka alebo vyplňte ručne. 

Sklad sa predvyplní automaticky podľa zvoleného skladu v prehľade Vážnych lístkov, je možné ho však zmeniť. 

Môžete si dopísať aj vlastnú Poznámku. 

Tlačidlom Uložiť a zavrieť dáta uložíte

Tlač

Tlačidlom Tlač môžete vytlačiť vybraný vážny lístok alebo zoznam všetkých záznamov. 

Záložky Vážny lístok a Uskutočnené váženie

V spodnej časti prehľadov vážnych lístkov je zobrazený detailný prehľad o vybranom vážení. Pokiaľ podrobnosti nevidíte, kliknite na spodnú lištu s modrou šípkou  s upozornením Detail vážneho lístka - Kliknite pre zobrazenie. Na skrytie slúži tá istá lišta so šípkou  Detail vážného lístka - Kliknite pre skrytie.

Vážny lístok

Zobrazuje totožné údaje z formulára pre založenie nového záznamu. 

 

 • Typ váženia - príjem alebo výdaj
 • Dátum váženia - dátum a čas váženia
 • Miesto váženia - firma + adresa prevádzky váženia
 • EČV/Vodič - údaje o dopravcovi
 • Odberatel - názov firmy a adresa sídla + skratka skladu + adresa prevádzky váženia
 • Dodávateľ - názov firmy a adresa sídla + kód prevádzky
 • Údaje o odpade zo skladových položiek
 • Údaje o vážení - príchod, odchod a rozdiel k príjmu/výdaju
 • Podpis vľavo - doplní sa z aktuálne prihláseného užívateľa. Pokiaľ má užívateľ vyplnený kontakt z číselníkov kontaktov, zobrazí sa jeho meno. V opačnom prípade názov užívateľa.
 • Podpis vpravo - zostáva prázdny k ručnému podpisu

 

Rozdiel vo vážnych lístkoch je pri príjme alebo výdaji, kde sa obracia rola Dodávateľa a Odberateľa.

Uskutočnené váženie

 Zobrazuje podrobnejšie informácie o konkrétnom vážení (napr. príchod aj odchod) s vlastnými identifikačnými údajmi.

Prehľad vážne lístky 

 
Formulár nového váženia


Informácia o váženiu

 


Tlač vážneho lístka

 

Vytvorenie skladového dokladu

Program umožňuje po uložení záznamu z váženia vytvorenie skladových pohybov na základe príjmu alebo výdaja 

Pre vytvorenie takého pohybu stačí mať vybraný záznam na Vážnom lístku a stlačiť tlačidlo Vytvoriť skladový doklad. 

Otvorí sa okno Generovanie skladového dokladu, v ktorom je možné zmeniť skladovú položku . Po potvrdení tlačidlom  Potvrdiť údaje a vytvoriť skladový doklad sa dáta prenesú do požadovaného prehľadu podľa príjmu alebo výdaja.

Ďalej sa otvorí okno Skladový doklad, ktorý ďalej doplníte podľa vlastných potrieb Príjem alebo Výdaj, prípadne Výkup a Predaj, podľa typu skladovej položky.

Zmena číselné rady

Ak zmeníte číselný rad v čase, keď už máte vystavené vybrané doklady, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka . Táto zmena nie je povinná.

 

 

 

 

 • No labels