Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Číselník subjektov obsahuje všetkých partnerov, od ktorých sa odoberá alebo sa im predáva odpad/surovina, tak i prevádzkarne, za ktoré sa vedie evidencia. Subjekty sú spoločné pre všetky moduly programu.

Tieto subjekty môžu byť rôzneho typu:

  • Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
  • Obec
  • Zahraničná firma
  • Fyzická osoba

Pri ukladaní subjektu sa vykonáva kontrola zákonom stanoveného formátu IČO.

Prehľad subjektov


Vlastný prehľad subjektov zobrazuje všetky subjekty, ktoré boli zadané do programu. To znamená, že sa tu zobrazujú všetky partnerské subjekty (firmy, obce i fyzické osoby), tak i Vaše prevádzkarne. 

Agenda Subjekty

 

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu subjektov

Obecné prvky

ikonaklávesová skratkafunkcia

Ctrl + N / Insertnový záznam

Enter / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + D / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlač zobrazeného prehľadu

bez klávesovej skratkyumožňuje rýchly prechod do evidencie odpadu alebo do prehľadu Všetky odpady

Špecifické prvky pre modul Odpady a Obaly

ikonaklávesová skratkafunkcia

bez klávesovej skratkyvymaže kompletnú evidenciu vybraného subjektu
bez klávesovej skratky

Hromadná zmena údajov vybraných subjektov.

Dostupné iba pri registrovanom modulu Hromadné operácie.

bez klávesovej skratky

Vytvorenie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (Príloha č. 2) pre vybraný subjekt z prehľadu subjektov.

Dostupné iba pri registrovanom modulu Hromadné operácie.

Číselník subjektov obsahuje všetkých partnerov, od ktorých sa odoberá alebo sa im predáva odpad/surovina, tak i prevádzkarne, za ktoré sa vedie evidencia. 

Tieto subjekty môžu byť rôzneho typu:

  • Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
  • Obec
  • Zahraničná firma
  • Fyzická osoba

Zadanie nového subjektu

 

Vlastný formulár sa môže líšiť na základe zvoleného typu subjektu.

Popis jednotlivých polí
Typ subjektuprávnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
IČOidentifikačné číslo osoby - unikátne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu
Prevádzkaskrátené označenie prevádzkarne
Názov firmynázov firmy
Názov prevádzkyneskrátené označenie prevádzkarne
Platca DPHvýberové pole, či je subjekt platca DPH
IČ DPHdaňové identifikačné číslo
Záložka prevádzkareňtáto záložka umožňuje zadanie adresy prevádzkarne
Prevádzkareň na adrese sídlazaškrtnutím sa deklaruje, že prevádzkareň je na rovnakej adrese ako sídlo a adresu je nutné vyplniť na záložke sídlo
Záložka sídlotáto záložka umožňuje zadanie adresy sídla spoločnosti
Záložka +táto záložka umožňuje zadanie ďalšej adresy, napríklad fakturačnej
Záložka kontaktyumožňuje zadať ďalšie kontaktné údaje o firme
Záložka bankové spojenieumožňuje zadať čísla bankových účtov firmy a ich správu
Štítkyumožňuje priradiť vlastné štítky

Popis jednotlivých polí
Typ subjektuObec
IČOidentifikačné číslo osoby - unikátne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu
Prevádzkaskrátené označenie prevádzkarne
Názov firmynázov obce
Názov prevádzkyneskrátené označenie prevádzkarne obce
Platca DPHvýberové pole, či je subjekt platca DPH
IČ DPHdaňové identifikačné číslo
Záložka  prevádzkareňtáto záložka umožňuje zadanie adresy  prevádzkarne
Prevádzkareň na adrese sídlazaškrtnutím sa deklaruje, že prevádzkareň je na rovnakej adrese ako sídlo a adresu je nutné vyplniť na záložke sídlo
Záložka sídlotáto záložka umožňuje zadanie adresy sídla spoločnosti
Záložka +táto záložka umožňuje zadanie ďalšej adresy, napríklad fakturačnej
Záložka kontaktyumožňuje zadať ďalšie kontaktné údaje obce
Záložka bankové spojenieumožňuje zadat čísla bankových účtov obce a ich správu
Štítkyumožňuje priradiť vlastné štítky

 

 

Popis jednotlivých polí
Typ subjektuZahraničná firma
Kódidentifikačné číslo zahraničnej firmy
Prevádzkaskrátené označenie prevádzkarne
Názov firmynázov zahraničnej firmy
Názov prevádzkyneskrátené označenie prevádzkarne
Platca DPHvýberové pole, či je subjekt platca DPH
IČ DPHdaňové identifikačné číslo
Záložka  prevádzkareňtáto záložka umožňuje zadanie adresy  prevádzkarne
Prevádzkareň na adrese sídlazaškrtnutím sa deklaruje, že prevádzkareň je na rovnakej adrese ako sídlo a adresu je nutné vyplniť na záložke sídlo
Záložka sídlotáto záložka umožňuje zadanie adresy sídla spoločnosti
Záložka +táto záložka umožňuje zadanie ďalšej adresy, napríklad fakturačnej
Záložka kontaktyumožňuje zadať ďalšie kontaktné údaje zahraničnej firmy
Záložka bankové spojenieumožňuje zadať čísla bankových účtov zahraničnej firmy a ich správu
Štítkyumožňuje priradiť vlastné štítky

 

 

Popis jednotlivých polí
Typ subjektuFyzická osoba
Titul predpole pre vyplnenie titulu pred menom
Menopole pre vyplnenie mena
Priezviskopole pre vyplnenie priezviska
Titul zapole pre vyplnenie titulu za menom
Číslo dokladupole pre vyplnenie čísla dokladu
Typ dokladuvýberové pole pre určenie typu dokladu
Záložka adresatato záložka umožňuje zadanie adresy
Záložka +táto záložka umožňuje zadanie ďalšej adresy, napríklad dodacej
Záložka kontaktyumožňuje zadať ďalšie kontaktné údaje osoby
Záložka bankové spojenieumožňuje zadať čísla bankových účtov osoby a ich správu
Štítkyumožňuje priradiť vlastné štítky

Tip

Pri vkladaní Fyzickej osoby sa v mene a priezvisku píše prvé písmeno veľké. Po jeho zmazaní je možné napísať malé.

Hromadná zmena prevádzok na sídle

 Ak firma eviduje viac prevádzok na adrese sídla a sídlo sa pri jednej z prevádzok zmení, program ponúkne 2 možnosti.

Ponechať bez zmeny - Zmení sa sídlo firmy, ale všetky prevádzkarne zostanú na pôvodnej adrese. Na prevádzke zmizne príznak - Prevádzka na adrese sídla.

Zmeniť podľa sídla - Všetky prevádzkarne sa presťahujú spolu so sídlom. Príznak Prevádzka na adrese sídla zostane zachovaný.

 

 

Kontakty v agende Subjekty

V prehľadoch subjektov sa v spodnej časti obrazovky  zobrazujú detaily o vybranom subjekte v záložkovom systéme. Kontakty sú rozdelené pre vybranú prevádzkareň alebo pre celé IČO. V prípade celého IČO sa kontakty prepíšu aj do všetkých prevádzkarní vybraného IČO. 

V oboch prípadoch sa kontakty buď pomocou tlačidla Pridať nový vytvoria úplne nové alebo pomocou tlačidla Pridať priraďujú už kontakty vytvorené. 


Subjekty pre celé IČO, ktoré sa prepíšu do všetkých prevádzok daného IČO

 

Zmazanie evidencie za vybrané obdobie

Program umožňuje zmazanie evidencie za nastavené obdobie u vybraného subjektu.

Vyberte subjekt a stlačte tlačidlo  "Vymazať evidenciu". Program sa Vás opýta, či  naozaj chcete evidenciu za nastavené obdobie zmazať . Po stlačení tlačidla "Áno" Vás program upozorní na nezvratnosť operácie a odporučí zálohu databázy. Tú neurobí program automaticky, je potrebné proces mazania evidencie ukončiť stlačením tlačidla "Nie" a zálohovanie vykonať pomocou tohto návodu. Po stlačení tlačidla "Áno" bude evidencia zmazaná vrátane kariet odpadov bez dávok.

Ak si nechcete  zmazať evidenciu za celý rok, stačí v spodnej lište nastaviť obdobie.