Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kto oznámenie potrebuje

Toto oznámenie je určené pre tých, ktorí prijímajú odpad od fyzických osôb formou zberu alebo výkupu.

Vyhláška č. 366/2015 Z. z.

 § 10

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu [k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]

(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podává ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

Rovnako ako obmedzenie iba na fyzické osoby je vlastné oznámenie obmedzené na konkrétne odpady, podľa katalógu odpadov.

20 01 01 - papier a lepenka (O)
20 01 02 - sklo (O)
20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) (O)
20 01 04 - obaly z kovu (O)
20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N)
20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
20 01 25 - jedlé oleje a tuky (O)
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (N)
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (O)
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) (N)
20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (O)
20 01 39 - plasty (O)
20 01 40 - kovy (O)
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz (O)
20 01 40 02 - hliník (O)
20 01 40 03 - olovo (O)
20 01 40 04 - zinok (O)
20 01 40 05 - železo a oceľ (O)
20 01 40 06 - cín (O)
20 01 40 07 - zmiešané kovy (O)

Ako oznámenie vyzerá

PDF verzia k nahliadnutiu: Oznamenie o zbere a vykupe.pdf

Ako oznámenia vytlačím

Tvorba oznámenia sa automaticky uskutočňuje zo zadaných dávok odpadov. Vlastná tlač je dostupná z hlavného ovládacieho panelu pod ikonou ohlásenie -  Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11) alebo z kontextovej ponuky v agende Subjekty po stlačení pravého tlačidla myši.

 

 
Tlač oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu z agendy Odpadov

Tlač oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu z agendy Subjektov


 

Výber obce a rozdelenie PDF

Po zvolení tlače oznámenia sa zobrazí ponuka s voľbou obcí pre ktoré je možné oznámenie vytvoriť. V tejto ponuke je nutné vybrať aspoň jednu alebo viac obcí. Zároveň je tu možné zaškrtnúť voľbu uloženia do PDF bez náhľadu a rozdelenia po obciach (pre každú obec sa vytvorí samostatný súbor). Ak možnosti tlače nebudú zvolené, zobrazí sa bežný náhľad tlačovej zostavy

Subjekty verejnej správy - Adresy obcí Slovenskej republiky a ich príslušnosť ku krajom a okresom môžete nájsť tu.

Miesto pôvodu odpadu na dávke odpadu sa automaticky dopĺňa podľa poslednej uloženej možnosti u daného partnera. Nie podľa adresy vyplnenej u subjektu.

 

 

Vypnutie a zapnutie funkcie

Funkcia je dostupná iba pre kód činnosti V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu a možno ju zapnúť pre kódy nakladania:

  • V (zber - prijatie) 
  • Z (zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním)

Pre interné potreby je možné do tlače zahrnúť odpady všetkých typov subjektov (nielen fyzické osoby)


Nastavenie tlače Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu