Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Základní funkcionality

 


Požadovaná zmena servera

V nadchádzajúcich verziách prebehne zmena minimálnej požadovanej verzie SQL Servera na verziu 2014 (verzia 12.0). Akú verziu MS SQL používate môžete zistiť napr. pomocou návodu Ako zistiť verziu SQL servera.

 

Pridané

 • Subjekty - Zmena sídla - Hromadná zmena prevádzok na sídle - umožňuje hromadné presťahovanie prevádzok na nové sídlo alebo prevádzkareň ponechať na pôvodnej adrese
 • Parametre programu - pri dôležitej zmene v parametroch sa ponúkne reštart programu
 • Automatická online registrácia klienta v prípade úspešnej registrácie licencie pri jednoužívateľských inštaláciách s Microsoft SQL LocalDB
 • Informácie o poslednom obnovení prehľadu v prípade nastavenia automatického načítania dát

Zmenené 

 • Nastavenie hlavnej databázy - drobná grafická úprava a hlásenie pri vypnutej Windows autentifikácii
 • Registrácia - optimalizácia programu pri registrácii
 • Prihlásenie užívateľa - zmena mechanizmu predvyplnenia posledne prihláseného užívateľa na prihlasovacom formulári do aplikácie
 • Prihlásenie užívateľa - zmena mechanizmu pre zapamätanie hesla užívateľa.Je potrebné znovu nastaviť zapamätanie hesla, staré nastavenia budú zabudnuté.
 • Zobrazenie aktualizácie dát - informácie o poslednej aktualizácii dát sa novo zobrazuje v pätičke gridu (zobrazuje sa, iba ak je aktivované automatické obnovovanie dát v parametroch programu)
 • Užívatelia a práva - premenovanie vybraných tlačidiel
 • Skupina užívateľov - úprava pridania užívateľa do skupiny
 • Skupina užívateľov - Kópia - v Oprávnenie skupín sa teraz pri otvorí formulár pre založenie novej skupiny s predvyplneným názvom
 • Oprávnenie skupín - grafické úpravy
 • Oprávnenie skupín - Práva pro jednotlivé záznamy agendy - teraz možno vyberať evidentov hromadne
 • SQL server – optimalizácia inštalácie a prihlasovanie

ODPADY


Pridané

 • Obec - Držiteľ - možnosť evidovať zhromažďovanie odpadov u držiteľa na kombináciu kódu činnosti M a kódu nakladania Z. Pri zadaní u iného typu subjektu vybehne upozornenie
 • Obec - Držiteľ - upravená tlač komunálne a drobné stavebné odpady z obce (ŽP 6-01) tak, aby sa do neho započítavali aj takto zaevidované odpady
 • Zariadenie - Odpad od Obce - možno rozlíšiť, či sa jedná o odpad obce alebo o odpad občanov žijúcich na území obce. Toto rozlišovanie sa zapína a vypína v nastavení parametrov  Evidencia odpadov
 • Zariadenie - Odpad od Obce - pokiaľ je na dávke označené, že sa jedná o odpad občanov žijúcich na území obce, možno generovať obci držiteľskú partnerskú evidenciu(na kód činnosti M miesto kódu činnosti P). Nutné nastaviť v parametroch pred generovaním 
 • Hromadné operácie - Dávky odpadov - bola pridaná možnosť nastaviť označenie, že sa jedná o odpad občanov žijúcich na území obce 

Zmenené

 • Ročné ohlásenie - ak ide o odovzdanie odpadov na využitie v domácnosti, v stĺpci č. 8 sa netlačí obec
 • Subjekty - zmena popisu adresy v subjekte 
 • Kapacita zariadenia - je možné zadať ako text  (napr. 100 ks/h)
 • Kapacita zariadenia - v nastavení je možné zadať zaokrúhlenie množstva spracovaných odpadov pre tlač v opise zariadenia v Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Možno zadať 0 až 4 desatinné miesta
 • Evidencia subjektov - mazanie evidencie subjektu sa novo realizuje iba za zvolené (nastavené) obdobie
 • Tlačové zostavy - boli upravené tak, aby sa do údajov o telefóne a faxu bralo aj zadané predčíslie a do údajov o e-mailu a url vošlo viac zadaných znakov 
 • Parametre programu - bol upravený vzhľad a rozvrhnutie nastavenia parametrov pre evidenciu odpadov a tlač
 • Ohlásenie odpadu - tlač hodnoty stĺpca 8 pre kód nakladania DO sa nevypĺňa, ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
 • Tlačové zostavy - úprava hlavičky v kolónke kontakty

ILNO


 

Zmenené

 • úprava nastavenia práv pre pridanie evidenta

IMPORT


Pridané

 • Dávka odpadu - pridaná možnosť označiť, že sa jedná o odpad občanov žijúcich na území obce.