Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Upozornenie

V prípade, že horné menu je v českom jazyku, je nutné v priečinku s IS ENVITA zmazať zložku sk-SK (štandardná cesta je C:\Program Files (x86)\INISOFT\ISEnvita)

Pridané

 • Servisný mód
  • Ak nie je klient (PC) zaregistrovaný, zobrazí sa program len s modulom ENVITA bez modulov pre jeho správu. Táto metóda sa z praxe najčastejšie stane, keď spustí informatik program na serveri, kde nie je program registrovaný
 • Označovanie záznamov
  • Nová ikona a klávesové skratky pre označenie vybraného záznamu (F11) a menu pre viac možností označovania - označiť zobrazené (Ctrl+F11), odznačiť všetko (Shift+F11) a invertovať výber. 
   Subjekty
  • Tlač detailu subjektu
  • Tlač adresných štítkov,
   voliteľne aj s kontaktmi a s možnosťou nastavenia parametrov tlače
  • SWIFT (BIC) je možné zadať už na formulári subjektu v záložke Bankové spojenie
  • Pri zmene názvu firmy sa zodpovedajúcim spôsobom zmení aj názov prevádzkarne, pokiaľ ho obsahuje
  • Pri kópii subjektu je automaticky navyšované číslo v kóde prevádzky 
 • Oprávnenie skupín
  • Tlačidla Povoliť / Zakázať / Zrušiť všetko v agende sú teraz funkčné aj pokiaľ je vybraná akákoľvek položka vnútri danej skupiny práv alebo nadradená skupina.

  • Ak je zvolená skupina rozbalená, pri použití týchto tlačidiel nedôjde k rozbaleniu. Zbalená taktiež zostane zbalená.

  • Pri kliknutí do filtrovacieho riadku v hornom prehľade sa nič nezobrazí v dolnom prehľade

 • Tlačová zostava - Export do súborov - pred exportom je zobrazené okno s nastavením. Napríklad do XLS(X) je možné nastaviť, aby sa každá stránka exportovala na samostatný list.
 • Menu ENVITA -pridané tlačidlo "Videonávody" pre priame kliknutie na stránku do CI s videonávodmi.

Zmenené

 • Oprávnenie skupiny
  • Tlačidlo Nový nahradené multitlačidlom Nová skupina + Nová skupina z domény

  • Opravená chyba,kedy tlačidlo Zrušiť všetko nefungovalo, keď bol aktívny kurzor vo filtrovacom riadku v spodnom prehľade

 • Aktualizácia vrátane oprávnení
  • Nastavenie - Aktualizácia

   • Zmenené názvy u volieb aktualizácií.

   • Výber Spustenie inštalácie umožniť iba skupine Adminzostáva funkčný. Ak je zvolený, inštalovať z programu môžu iba členovia skupiny Admin aj napriek prípadnému oprávneniu skupiny "Aktualizácia programu - inštalácia".

   • Pri nastavení Neponúkať aktualizácie (teraz Neoznamovať ani v lište) bol doterajší text v spodnej lište premenovaný na Skontrolovať aktualizácie, kedy sa na kliknutie vždy zobrazia informácie o verziách - nezávisle na aktuálnosti verzií, nastavení, alebo oprávnení. Povolenie akcií však zostalo zachované podľa oprávnenia.

  • Oprávnenie

   • Doterajšie oprávnenie skupín Aktualizácia programu bolo premenované na Aktualizácia programu - inštalácia

   • Nové oprávnenie Aktualizácia programu - oznámenie bolo všetkým skupinám nastavené na povolené (pre zachovanie doterajšieho správania). Toto oprávnenie povoľuje alebo zakazuje zmenu volieb aktualizácií v Nastaveniach. Ak je toto právo odmietnuté, užívateľovi sa neponúka aktualizácia po štarte ani v lište, tzn. prebíja Nastavenie.

  • opraveno špatné zobrazení ve vybraných motivech (skinech)

 • Optimalizácia pre výkon - v lište odstránená ikona a upravený popis.

ODPADY


Pridané

 • Hromadné operácie
  • Možnosť označovania viacerých záznamov. S označenými záznamami potom pracujú niektoré hromadné operácie.
  • Hromadné kopírovanie, vybratie a vloženie dávok odpadov.
   • Pri vkladaní zo schránky - pri chybe zobrazené okno so všetkými dávkami a zvýraznenie chybných s možnosťou dávky označovať. Označené je možné vyradiť (napr. chybné), vložiť (správne). 
 • Karty odpadov, na ktorých je nastavená platnosť povolenia, sa stĺpcu Kód odpadu so žltým výkričníkom označia pokiaľ platnosť Do skončí v nasledujúcom pol roku. Červeným výkričníkom sa označí karta, ktorá má platné povolenie mimo aktuálneho dátumu (dnešné, nie obdobie).
 • Párové dávky

  • Nové zobrazenie chyby, ak sa nepodarí vygenerovať párovú dávku. Zobrazí sa formulár dávky odpadov s označenou chybou a výzvou na opravu.

 • Zariadenie
  • Nastavenie - Zariadenie - Možnosť nastaviť, ako často sa má po spustení programu zobraziť výzva na spustenie kontroly platnosti povolenia zariadenia a využitia kapacity. Je možné nastaviť, že sa dotaz zobrazí vždy, raz týždenne, mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne.

  • Vo funkcii kontroly platnosti povolenia zariadenia a využitia kapacity zariadenia sa nanovo v stĺpci Využitie [%] zobrazuje, okrem číselnej hodnoty, aj grafické znázornenie využitia kapacit

Zmenené

 • Karta odpadov
  • je na dávke, aj na formulári hromadnej zmeny dávok odpadov, kompaktnejšia a zaberá menej miesta
  • ak má vyplnené povolenie a je mimo nastaveného  obdobia, podfarbí sa na červeno.
 • Hromadné operácie
  • upravené texty na formulári pre lepšiu zrozumiteľnosť
 • Zariadenie
  • Upravený formulár informácií o Zariadení. Niektoré položky sa teraz zadávajú pre daný kalendárny rok (ohlasovacie obdobie). Tieto údaje je nutné každý rok zadávať znova. Pre ľahké zadanie je možné použiť tlačidlo pre kópiu z minulého roka a prípadne dané údaje aktualizovať tak, aby zodpovedali novým skutočnostiam.

  • Doladenie výpočtov a formulárov nových Kontrol platnosti povolenia a kapacity zariadenia

  • Vo formulári na tvorbu/editáciu zariadenia bolo premenované pole na pridelenie kódu nakladania, ktoré má zariadenie povolené
 • Párová dávka
  • Záznam ukazoval chybne informáciu, že sa bude generovať párová dávka, aj keď to program ešte nemohol vedieť
 • Všetky odpady - Hromadné operácie
  • Bolo dočasne odobraté vkladať odpad zo schránky. Táto možnosť pribudne v budúcich verziách. V Karte odpadov je táto funkcia stále dostupná
 • Hromadné kopírovanie, vybratie a vkladanie dávok odpadov
  • Zrýchlené vloženie zo schránky
  • Oprava zobrazenia odpadov v schránke, kde sa množstvo odovzdaných odpadov navyše vypisovalo v stĺpci "Mn +"
 • Opravené neštandardné ukladanie parametrov Nastavenie generovania párových dávok v Odpadoch
 • Opravené chybné pamätanie označených záznamov. Mohlo dochádzať k falošnému začiarknutiu a tým možnosti spustenia funkcií, ktoré sú viazané na označenie položiek.

SKLAD A OBCHOD


Pridané

 • Poskytnuté služby

  • Nová agenda pre samostatnú evidenciu poskytnutých služieb mimo agendy skladových dokladov

 • Vydané faktúry

  • Do agendy pridaná funkcia na tlač prehľadu zobrazených dát

 • Na súhrnných tlačových výstupoch z agend skladových dokladov pridaná voliteľná tlač času (parameter na tlačovej zostave)

Zmenené

 • Opravené

  • v agende Služby nefungovala funkcia kópie

  • v prehľade Prehľad skladových pohybov a služieb sa v stĺpci "Dátum a čas" nezobrazoval čas

  • vklad a výber do/z pokladne je možné zadať nezaokrúhlený na 0,05 EUR

  • popisok pri voľbe uplatnenia oslobodenia od DPH pri fakturácii zahraničnému odberateľovi

  • v prehľade skladových položiek a služieb (pokiaľ nebol zvolený sklad) sa pri výbere položky zobrazovali iba služby (a nie tiež skladové položky)

ILNO


Pridané

 • Tlač "Identifikačný list (bez grafických symbolov)", aby čo najlepšie zodpovedal prílohe č.7 slovenskej vyhlášky 371/2015
 • Je možné tlačiť za aktuálne vybraný záznam alebo za označené záznamy

Zmenené

 •  Vylepšené tlače štítkov s doplňujúcimi informáciami, aby sa texty neprekrývali
 • opravené -v prehľade pre viac evidentov bol prázdny stĺpec Evident
 • Tlačidlo Kópia je rozdelené na 2 časti. Samotné tlačidlo vyvoláva ihneď funkciu kópie záznamu, šípka vyvoláva menu pre viac možností
 • Úprava tlačovej zostavy ILNO v súlade s legislatívnym vzorom

  • Pridaná sekcia Významné telefónne čísla

  • Voliteľne nastaviteľná v parametroch programu tlač údajov v ILNO

  • údaje ADR

  • Grafické symboly

  • Požiadavky na bezpečné sústreďovanie a prepravu

 • Zrušenie formulára tlače na dve strany. Formulár na jednu stranu je plne dynamický a jeho výška sa prispôsobuje obsahu

 • Opravené niektoré popisky na tlačovej zostave Identifikačného listu.
 • Odobraná možnosť tlače "označenia zo zdravotníctva", pretože vychádza z českej legislatívy.

VÁŽNE LÍSTKY


Pridané

 • Agenda Vážne lístky

  • Pridaná tlač „Prehľad zobrazených dát“

  • Do voliteľných stĺpcov na pridanie boli pridané stĺpce pre oddelené zobrazenie váhy a jednotky pre príchod, odchod a netto váhu

Zmenené

 • Tlač vážneho lístka - nové zobrazenie - odberateľ (pri príjme) a dodávateľ (pri výdaji) sa identifikuje podľa subjektu prevádzkarne skladu (ak je sklad vyplnený)
 • opravený vážny lístok, ktorý sa v prehľade (a tiež pri tlači) zobrazoval viackrát, pokiaľ mal subjekt (prevádzkareň) partnera nastavených viac adries

IMPORT


Zmenené

 • Import

  • Oprava zápisu stavu importu pri výskyte chyby
  • Opravené správanie importu pri prerušení užívateľom

  • Oprava výpisu importovaných a potom zmazaných subjektov v logu importu

 • Import s pravidlami

  • Štandardizácia agendy - Pravidlá sa novo píšu do štandardného, editačného formulára

  • Náprava stavu log importu z IDOP

  • Vylepšené radenie importovaných záznamov z IDOP tak, aby bolo následne dosiahnuté čo najpresnejšieho radenia záznamov v evidencii odpadov z dôvodu tlače ELO.
  • Upravené radenie funkcií v lište tlačidiel v roletkách. Pridané nové funkcie pre kópiu skupín pravidiel.

UŽÍVATEĽSKÉ PREHĽADY


Pridané

 • Pridaný panel pre sčítanie (ako na záložke Odpady ) - pokiaľ je vybraný sčítateľný parameter na zobrazenie, potom sa tu zobrazí súčet hodnôt v stĺpci

 • Nové popisky

  • Nie je vybraná žiadna podmienka

  • Nie sú vybrané stĺpce na zobrazenie

Zmenené

 • Odobraný popis "Vyberte"
 • Pridané pomocné texty na tlačidlá „Vybrať podmienky“ a „Vybrať zobrazenie“