Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Kontrola aktuálnosti verzie programu

Aktuálnu verziu nájdete na stránke:  Podpora a download | Podpora a download (inisoft.sk)

Upozornenie:

Registrácia je podmienená uzatvorením servisnej zmluvy so spoločnosťou INISOFT. Aktualizáciu neinštalujte bez platnej servisnej zmluvy, program by nebolo možné zaregistrovať!

 

O vydaní novej verzie Vás pravidelne informujeme aj v úvode titulnej strany a samostatným oknom po otvorení Envity. Novinky, obsiahnuté v jednotlivých aktualizáciách nájdete tu: Zoznam zmien v programe ENVITA.

 


Informáciu o tom, či máte aktuálnu verziu zistíte jednoducho po otvorení programu v pravom rohu na dolnej lište.

 

 

2. Záloha databázy

Odporúčame si spraviť zálohu databázy minimálne po dokončení evidencie za predchádzajúci rok a vytvorenia Ohlásenia alebo v inom preferovanom časovom období. Ako vytvoriť zálohu nájdete v Záloha hlavnej databázy ENVITA pre lokálnu inštaláciu. 

V prípade ak máte sieťovú inštaláciu o zálohu databázy požiadajte svojich IT kolegov. 

 

 

3. Kontrola správnosti a úplnosti vyplnených údajov

Pred podaním Ohlásenia odporúčame vyplnenie všetkých aj nepovinných políčok ako zodpovedná osoba (Zodpovedná osoba a evidenčný list) prípadne zmeny v kontaktných údajoch firmy, štatutára a informáciu o ZUJ: 

 

 

 

 

4. Vyplnenie údajov o Zariadení

V prípade, že vediete evidenciu za zariadenie napr. na zhodnotenie je potrebné správne vyplnenie údajov aby sa správne načítali do Ohlásenia - výberom vhodného evidenta na ktorom vediete evidenciu za zhodnotenie(Sprievodca vedením evidencie odpadov u pôvodcu s povolením zariadenia na zhodnotenie odpadov) - v časti zariadenie a ak nemáte ešte túto časť vyplnenú použite ikonku nový, v prípade, že chcete editovať zmeny - použite upraviť.5. Prekontrolovanie evidenčných a fyzických zostatkov jednotlivých druhov odpadov 

Pred podaním Ohlásenia odporúčame prekontrolovať fyzické a evidenčné zostatky tak, aby nebol porušený zákon o prekročení doby skladovania resp. zhromažďovania odpadov nie dlhšie ako jeden rok. 

6. ZPR a ZO 

Téme ZPR a ZP sa venujeme aj v článku Význam kódov nakladania ZPR a ZO v programe ENVITA Odpady 

 

7. Ukážka vyplneného ELO 

Ukážka ELO za činnosť P

 

Ukážka ELO  za činnosť V 

8. Ukážka vyplneného Oznámenia 

Informácie k Oznámeniu nájdete v Centre Informácii na stránke  Oznámenie o zbere alebo výkupu odpadu (príloha č. 11).

Od 1.1.2021 je povinnosť toho, kto vykonáva výkup odpadu od fyzickej osoby, oznamovať obci, z ktorej vykúpený odpad pochádza, údaje o druhu a množstve vykúpeného odpadu. Preto za rok 2021 bolo potrebné dopĺňať miesto pôvodu odpadu pri výkupe od FO.

Na základe tohto určeného miesta výkupu ENVITA v Odpadoch v časti tlač - vygeneruje Oznámenie pre všetky obce, ktoré sa počas roka ako pôvod odpadu uviedli. 

Od verzie 2.1.3.27038 nájdete vo verzii Tlač aj možnosť vytlačiť Oznámenie pre obce do PDF a rozdeliť podľa obcí: 

 


Od verzie 2.1.3.27038 je pridaná možnosť tlače cez Subjekty v časti Odpady, výberom na konkrétnej prevádzke a cez pravé tlačidlo myši, nájdete ponuku tlače Ohlásenia alebo Oznámenia: 


 

 

9. Evidencia výrobkov / materiálov - pre účely Ohlásenia

V prípade ak vediete evidenciu za zariadenie na zhodnotenie a výsledkom Vašej činnosti sú výrobky po zhodnotení,  je potrebné viesť evidenciu výrobkov:

V module Odpady v časti Zariadenie - nájdete Evidenciu výrobkov a materiálov, tu je možné viesť priebežne evidenciu o vzniku výrobkov a materiálov. Ich sumárna hmotnosť sa potom vyplní v Ohlásení. 

 

POSTUP 

  1. v časti zariadenie v Odpadoch preklik na evidencia výrobkov- 

 

 

2. v evidencii výrobkov -preklik na Výrobky a materiály:

 

 

 

3. v časti výrobky a materiály nadefinovanie výrobku/ materiálu: 

 

 

4. zadanie množstva podľa priebežného vzniku za rok: 

 

 

10. Ukážka vyplneného Ohlásenia o vzniku a nakladaním s ním 

 

Ukážka Ohlásenia za činnosť P

 

Ukážka Ohlásenia za činnosť V 

 

Ukážka Ohlásenia za činnosť R