Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace                       

Úvod

Program EVI8 vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek MŽP č. 352/2005 Sb., 376/2001 Sb., 381 – 384/2001 Sb., 352/2008 Sb. a 374/2008 Sb.

Umožňuje původcům, oprávněným osobám a úřadům ve smyslu výše uvedených předpisů vedení průběžné evidence odpadů, použitých výrobků, autovraků, elektroodpadů, přepravy nebezpečných odpadů a zpracování ročních hlášení v listinné i elektronické podobě (v tzv. přenosovém standardu dat o odpadech). 

Program nabízí tisk vyplněných formulářů Hlášení o produkci a nakládání s odpadyHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadůPotvrzení o převzetí autovrakůHlášení o sběru a zpracování autovrakůRoční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru, Průběžnou evidenci odpadů, Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů a Údaje o zařízení. Dále umožňuje tisknout hlášení Českému statistickému úřadu ODP 5-01 ve smyslu zákona č. 89/95 Sb. a Identifikační listy nebezpečných odpadů s vyplněnými kódy ADR.

Pro přehlednost a snadné používání je program vytvořen modulově v několika verzích. Podle verze programu (Provoz, Firma, Komplet, Obec) je možné založit evidenci pro jeden provoz, více provozů jedné organizace nebo více subjektům.

Ke sledování a vyhodnocování toku odpadů lze využít řadu přehledů a tiskových sestav ve více alternativách dle zvoleného kritéria (např. kód a kategorie odpadu, kód nakládání, vybraná organizace apod.). Všechny přehledy a tiskové sestavy v evidenci odpadů obsahují vždy údaje za nastavené časové období. 

Pro vytvoření vlastních přehledů existuje v programu nástroj SQL přehledy s možností sestavení individuálního dotazu a následného přenosu dat do textového nebo XML souboru, do programu MS Word, MS Excel, OO Writer nebo OO Calc. 

Program obsahuje všechny potřebné číselníky, tj. katalog odpadů, číselník základních územních jednotek (LAU 2), číselník okresů (LAU 1), číselník obcí s PSČ, registr UIR-ADR (Územně identifikační registr adres) aj. Součástí programu je i kompletní znění zákona o odpadech a všech příslušných prováděcích vyhlášek.

Tato uživatelská příručka si klade za úkol seznámit uživatele s možnostmi programu a se základními principy práce s ním. S jednotlivými funkcemi se můžete rovněž seznámit přímo v programu formou nápovědy po stisku tlačítka s názvem „Nápověda" na úvodní obrazovce. Pokud se při používání programu ocitnete v nesnázích, stiskněte klávesu F1 a zobrazí se vám nápověda k aktuálnímu tématu. Můžete také využít linku uživatelské podpory na tel. č. 485 102 698.

V Programu EVI 8 je možnost v hlavním menu v nabídce ostatní on-line podpora „Stažení programu pro on-line podporu". Tato nabídka Vám rovnou otevře internetové stránky www.inisoft.cz, kde je možnost si objednat naší on-line podporu. 

Hardwarové a softwarové nároky

Minimální požadavky jsou definovány na stránce HW a SW požadavky INI produktů.

Program EVI 8 je 32 bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi FireBird. Toto síťové databázové prostředí je distribuováno jako OPEN SOURCE (zdarma) v libovolném počtu síťových stanic (FireBird je součástí dodávky programu EVI 8).

Instalace a odinstalování programu

Pomocí instalačních souborů můžete nainstalovat demoverzi programu (plnou verzi programu získáte jeho registrací viz kapitola Registrace programu).

Instalace nového programu (lokální verze)

 1. Stáhněte z webu https://www.inisoft.cz instalační sadu a spusťte ji.
 2. Zvolte lokální typ instalace a ponechte zaškrtnutou nabídku Typická instalace a pokračujte tlačítkem Další. Jestliže chcete měnit cesty umístění programu, odškrtněte nabídku Typická instalace. Doporučujeme však nastavení volby Typická instalace neměnit. Po úspěšné instalaci lze program EVI 8 zaregistrovat. V případě, že se při spouštění programu EVI 8 zobrazí okno s názvem Firebird Server nastavení, pak se program pravděpodobně nepřipojil k databázi nebo není spuštěný Firebird Server a nebo je ve vašem systému již Firebird přítomen s vlastním nastavením. (Pozn.: Firebird je SQL databáze, ve které jsou uložena všechna data programu EVI 8.

Instalace nového programu (síťová verze)

SERVER

 1. Stáhněte z webu https://www.inisoft.cz instalační sadu a spusťte ji.
 2. V případě, že budete provozovat na hlavním počítači (serveru) současně databázi i program EVI 8, zvolte lokální typ instalace a pokračujte tlačítkem Další. (Pozn.: Okolní počítače lze k této lokální verzi následně připojit.) Jestliže bude na hlavním počítači umístěna pouze databáze programu, nastavte zde instalaci síťové verze programu a pokračujte tlačítkem Další.
 3. Zatrhněte položku Strana serveru (FB server + databáze) a pokračujte v instalaci.

KLIENT

 1. Na okolních počítačích vyvolejte instalační menu (viz bod 2) a v příslušném okně zatrhněte položku Strana klienta (FB klient + program). Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
 2. Po spuštění programu EVI 8 se zobrazí menu pro nastavení cesty k databázi. Zde postupujte následovně:
  1. V sekci umístění nastavte volbu „Vzdálený počítač“. Do položky Server zapište název počítače (serveru) nebo jeho IP adresu. Do položky Databáze zapište cestu k databázi tak, jako kdyby byla umístěna na lokálním disku. (Příklad: Na serveru s názvem PC01 je databáze umístěna v cestě D:\INISOFT\DBINI. Na stanici proto nastavte název serveru PC01 nebo IP adresu a do položky Databáze zapište D:\INISOFT\DBINI\Dbini.idb.).
  2. Do položky Uživatel zapište SYSDBA a do položky Heslo zapište masterkey, pokud již tyto nejsou vyplněny. (Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server Firebird, ve kterém máte zavedenou správu uživatelů, vyplňte výše zmiňované položky podle vlastního nastavení).
  3. Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce objeví „Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
 3. Po spuštění programu proveďte registraci e-mailem nebo telefonicky.

Odinstalování programu

Program a databázi lze jednoduše odinstalovat standardním postupem:

 • Stiskněte tlačítko Start ve spodní lištové nabídce Windows, dále zvolte Nastavení, Ovládací panely, Přidat nebo odebrat programy.
 • Vyberte program EVI 8, resp. databázi DBINI. (Upozornění: Protože program EVI 8 může využívat stejnou databázi s dalšími programy společnosti INISOFT s.r.o., ujistěte se před odinstalováním databáze o tom, zda tomu tak je. V případě, že ano, doporučujeme databázi v systému ponechat).
 • Po stisknutí tlačítka „Přidat či odebrat…“ se program resp. databáze odinstaluje.

V případě, že nepoužíváte žádnou jinou aplikaci vytvořenou pro SQL FireBird, lze stejným způsobem odinstalovat i toto databázové prostředí. 

Po instalaci

V případě úspěšné instalace (tj. je nainstalován databázový server včetně vygenerované databáze a je rovněž nainstalován program) se zobrazí v Nabídce Start/Programy programová skupina FireBird a INISOFT software.

Programová skupina FireBird obsahuje kompletní dokumentaci.

Programová skupina INISOFT software obsahuje složku EVI 8 přehled evidence odpadů a složku Databáze DBINI.

Registrace programu

Program se spustí po nainstalování jako demoverze, která je kvantitativně omezena. Pro získání plné verze je potřeba program zaregistrovat. Registraci můžete provést on-line vyplněním licenčního čísla, jména a příjmení uživatele nebo telefonicky na čísle 485 102 698. Předpokladem zaregistrování programu je úhrada jeho ceny, popř. uzavření servisní smlouvy.

Upozornění: Při změně hardwarové konfigurace počítače nebo operačního systému je možné, že se program spustí v režimu demoverze. V takovém případě je potřeba provést novou registraci. Původní data zůstanou zachována. Registrace je taktéž vyžadována po aktualizaci programu na novější verzi.

Licenční smlouva

Autorem tohoto software (dále jen „Software“) je INISOFT s.r.o. se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, Česká republika, IČO: 25417657 (dále jen „Autor“).

Tato licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a Autorem. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento Software používat.

Práva a omezení

Software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví zejména Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (Dále jen „Autorský zákon“). Zpětná analýza Software, dekompilace, převod ze strojového kódu a jiné činnosti vedoucí k získání zdrojového kódu nejsou povoleny. Licence na Software se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty které jsou součástí Software, nelze používat v jiných programech. Software jste oprávněni užívat pro svoji potřebu pouze na takovém počtu počítačů a pro takový počet uživatelů*, na kolik vám bylo Autorem poskytnuto právo užívání licence. Licence poskytnutá Uživateli se uděluje jako nevýhradní, časově neomezená a nepřevoditelná ve smyslu Autorského zákona.

* Uživatel = Uživatelský profil v operačním systému Windows počítače, ze kterého je přistupováno k databázi Software.

Záruční podmínky

Software a příslušné soubory jsou dodávány „jako takové“ a nevztahuje se na ně žádná záruka ať již výslovně uvedená, odvozená nebo mlčky předpokládaná. Veškerá rizika spojená s užíváním Software nese Uživatel. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo za jakoukoli jinou škodu vzniklou používáním Software.

Programátorská a systémová dokumentace

Program EVI 8 je 32 bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi FIREBIRD. Program je vytvořen v objektově orientovaném programovacím jazyku Pascal v prostředí DELPHI. Popis jednotlivých tabulek v databázi, tiskového editoru a formátu externích souborů určených pro import a export dat je uveden v elektronické nápovědě programu nebo na našich internetových stránkách https://www.inisoft.cz.

Požadavky na kvalitu dat

Struktura, obsah databáze a program je vytvářen vždy tak, aby byl v souladu se Zákonem o odpadech, s příslušnými prováděcími předpisy (vyhlášky, nařízení), s datovými standardy (Datový standard MŽP) a platnými číselníky. Aktualizace programu a databáze je prováděna v závislosti na legislativních změnách, změnách v číselnících nebo na základě většinových požadavků uživatelů.

Vývoj programu EVI 8 respektuje všechny parametry nastavené pro ISVS (Informační systémy veřejné správy).

 

 • No labels