Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Kto oznámenie potrebuje

Toto oznámenie je určené pre tých, ktorí prijímajú odpad od fyzických osôb formou zberu alebo výkupu.

Vyhláška č. 366/2015 Z. z.

 § 10

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu [k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]

(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podává ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

Rovnako ako obmedzenie iba na fyzické osoby je vlastné oznámenie obmedzené na konkrétne odpady, podľa katalógu odpadov.

20 01 01 - papier a lepenka (O)
20 01 02 - sklo (O)
20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) (O)
20 01 04 - obaly z kovu (O)
20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N)
20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
20 01 25 - jedlé oleje a tuky (O)
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (N)
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (O)
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) (N)
20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (O)
20 01 39 - plasty (O)
20 01 40 - kovy (O)
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz (O)
20 01 40 02 - hliník (O)
20 01 40 03 - olovo (O)
20 01 40 04 - zinok (O)
20 01 40 05 - železo a oceľ (O)
20 01 40 06 - cín (O)
20 01 40 07 - zmiešané kovy (O)

Ako oznámenie vyzerá

PDF verzia k nahliadnutiu: OhlaseniOVznikuOdpaduANakladani_V.pdf

Ako oznámenia vytlačím

Tvorba oznámenia sa automaticky uskutočňuje zo zadaných dávok odpadov.  Vlastná tlač je dostupná z hlavného ovládacieho panelu pod ikonou ohlásenie -  Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11) .Po zvolení tlače oznámenia sa zobrazí náhľad tlače. Následne môžete náhľad vytlačiť alebo uložiť do PDF súboru. 

Tlač náhľadu

Uloženie do PDF súboru

Vypnutie a zapnutie funkcie

Funkcia je dostupná iba pre kód činnosti V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu a možno ju zapnúť pre kódy nakladania:

  • V (zber - prijatie) 
  • Z (zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním)

Pre interné potreby je možné do tlače zahrnúť odpady všetkých typov subjektov (nielen fyzické osoby)

  • No labels