Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 7.1.2020

Verze EVI 8.7.4.1 je určena pro verzi databáze DBini 2.1.7.

Verze EVI 8.7.4.1 obsahuje nový Datový standard MŽP pro ohlašování do ISPOP v roce 2020. Doporučujeme před odesláním hlášení do ISPOP vyčkat na aktualizaci databáze RESPlus 12/2019, která bude k dispozici zhruba v polovině ledna 2020 (čekáme na dodání od ČSÚ).

Přidáno
 • Obecné - připraven Datový standard MŽP pro ohlašování do ISPOP v roce 2020. Jedná se o všechny typy hlášení včetně zařízení a dopravců. Popis je uveden v Centru informací - Roční hlášení ISPOP.
 • Obecné - nová verze hlášení na ČSÚ pro rok 2020. Lze vytvořit tištěnou podobu dle popisu Zákonné výkazy EVI 8 nebo elektronickou dle popisu exportu dat Import a export dat EVI 8.
 • Hlášení ISPOP - při tvorbě hlášení se zobrazí okno se sumarizovanými údaji z hlavičky hlášení - Informace o vytvořeném hlášení. Zde se nově zobrazuje i Poznámka k hlášení, kterou lze vyplnit v Parametrech subjektu. Možnost vyplnit údaje na List č.1 hlášení je i v průběhu tvorby hlášení v okně výběru adresáře pro uložení souboru s hlášením (tlačítko Upravit údaje Hlášení vyplnil).
 • Hlášení ISPOP - Kontrola MŽP - vytvořena nová kontrola 157. Kontrola na vyplnění makrobiologických ukazatelů kalů, která zajišťuje správné vyplnění hodnot na listu č. 3 (kaly).
 • Hlášení ISPOP - Kontrola MŽP - vytvořena nová kontrola 158. Kontrola kategorie O/N u odpadu z obalů (vybrané odpady z podskupiny 15 01), která upozorňuje na nesprávnou překategorizaci O/N u katalogových čísel odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05. Odpadní obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné by přednostně měly být zařazovány pod katalogové číslo 15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.
 • Hlášení ISPOP - Kontrola MŽP - vytvořena nová kontrola 159. Kontrola odpadu 16 01 06 přijatého pod kódem nakládání BN30, která zajišťuje, aby se v hlášení nevyskytoval odpad 16 01 06 - Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí s kódem nakládání BN30. Takovýto odpad lze převzít pouze pod kódem nakládání B00, případně se musí jednat o katalogové číslo 16 01 04 - Autovrak (kategorie N).
 • Hlášení ISPOP - Dopravci - umožněno vytvořit hlášení dle přílohy č. 27 vyhlášky 383/2001 Sb. i za typ subjektu Firma bez IČO.
 • Hlášení IRZ do ISPOP - popis tvorby hlášení za IRZ je uveden zde Hlášení IRZ v programu EVI 8
  • možnost vepsat poznámku k hlášení a připojit soubory
  • v případě tvorby Doplněného hlášení lze přiložit Podpůrné doklady
 • Hlášení na ČSÚ
  • prováděna kontrola na překategorizaci katalogového čísla odpadu. Jelikož není dovolena, pak do hlášení pro ČSÚ vstupuje vždy kategorie dle katalogu odpadů.
  • prováděna kontrola na komunální odpady předávané v rámci systému obce partnerskému subjektu typu obec. Tyto odpady nejsou do hlášení zahrnuty a tím pádem je adekvátně ponížena i hmotnost těchto odpadů při vzniku.
 • Odpady - přidána volba do menu Možnosti - Kalkulace množství odpadu z autovraku, která provádí propočet zůstatku na skladu na konci roku při zpracování autovraků.
 • Odpady - přidána možnost kontrolovat partnerský subjekt na existenci dle databáze RESPlus. Pokud zadám na dávce odpadu provozovnu partnerského subjektu (přijímám nebo předávám odpad), pak se dle IČZ nebo IČP dle RŽP kontroluje, zda platnost provozovny odpovídá datu na dávce odpadu. Jedná se pouze o upozornění, protože uživatel nemusí mít nahránu aktuální verzi RESPlus, nebo ta nemusí obsahovat správná data (chyba na straně RZ nebo RŽP).
 • Odpady - elektroodpady - upraveno zadávání a kontroly na nové elektroskupiny. Více informací o změně elektroskupin jsou uvedeny zde Evidence elektrických a elektronických zařízení po změně k 15. srpnu 2018.
 • Subjekty - upravena volba v menu Kontroly / Subjekty / Vyhledání subjektů typu sídlo bez vyplněného IČZ/IČP. V zobrazeném okně jsou primárně zobrazena pouze sídla, která mají vazbu na evidenci odpadů (jsou použity na některé dávce odpadů). Navíc přibyla volba na označení těchto subjektů pro následné rychlejší vyhledání a opravu.
 • Parametry programu - přidán parametr Nezobrazovat možnost rychlého přepnutí evidenta do sekce Další možnosti / Rychlost zobrazení. Při zaškrtnutí nebude možné v evidenci subjektů využívat volbu pro rychlé přepínání evidentů výběrem pomocí ikony v horním šedém pruhu s aktuálně nastaveným evidentem.
 • Parametry programu - přidán parametr Použít zvolené možnosti "Rychlost zobrazení" pro všechny uživatele programu do sekce Další možnosti / Rychlost zobrazení. Při zaškrtnutí bude nastavovat všechny parametry z této sekce pro všechny uživatele bez možnosti změny.
 • Správa uživatelů - u každého uživatele je možné definovat Datum ukončení, který zajišťuje, že po tomto datu se již uživatel nepřihlásí do programu.
 • Správa uživatelů - nově lze definovat více uživatelů s právy Administrátora. Stačí daného uživatele začlenit do skupiny Administrator.
 • Obecné - možnost vytvoření pracovní importní databáze v menu Databáze / Databáze. Při aktualizaci programu, resp. databáze se z důvodu urychlení nevytváří plnohodnotná verze pracovní databáze dbimex_.gbk. Ta se vytvoří až při prvním importu dat po aktualizaci. Aby nebyl uživatel zdržován při prvním importu, pak je možné touto volbou vytvořit databázi dbimex:_gbk kdykoliv.

Změněno
 • Subjekty - výběr subjektu / sídla z databáze RESPlus doplní všechny odpovídající údaje včetně adresy sídla. Pokud zároveň chci doplnit IČZ nebo IČP opět z databáze RESPlus a zároveň taková provozovna pro zadané IČO neexistuje, pak při uložení záznamu došlo ke smazání adresních údajů o sídle. Nyní se již adresní údaje zachovají a uloží.
 • Subjekty volba v menu Kontroly - Odpady - Převzetí odpadů (B00 aj.) - kontrola povolených odpadů u oprávněných osob (IČZ) a také Předání odpadů (xN3 aj.) - kontrola povolených odpadů u oprávněných osob (IČZ) nyní primárně zobrazuje pouze problematické odpady. Zobrazení lze upravovat pomocí volby rychlého filtru (v pravém horním rohu).
 • Odpady - úprava vícepoložkového zadávání odpadů
  • při dvojkliku na odpadu se otevře okno pro editaci dávky
  • přidány součtové hodnoty za všechny odpady
 • Odpady - úprava hromadného zadávání dávek pro jeden odpad
  • při dvojkliku na odpadu se otevře okno pro editaci dávky
  • přidány součtové hodnoty za všechny odpady
  • po kliknutí na tlačítko Opis minulé dávky se kurzor nastaví na pole Kód nakládání
 • Odpady - jelikož jsou pole pro zadání IČO a názvu partnerského subjektu povinná, byla změněna barva polí na žlutou.
 • Odpady - upraveno načítání přehledu odpadů po provedení korekce ABC na Kartě odpadů.
 • OLPNO - oprava kontroly na existencí mobilního zařízení v Registru zařízení
 • Autovraky - zrušena kontrola na odcizená vozidla. Tuto kontrolu provádí až systém MA ISOH, proto je zbytečné upozorňovat, že kontrolu nemůže provádět program EVI 8.
 • Hlášení ISPOP - při hromadné tvorbě hlášení za jednotlivé provozovny lze v závěrečném okně vybrat volbu Hlášení - Validovat všechna hlášení. Zde byla opravena chyba, které neoznačovala všechna správně validovaná hlášení, ale pouze první v řadě. Více o hromadné tvorbě hlášení se dozvíte zde Hlášení odpadů do ISPOP hromadně.
 • Hlášení ISPOP - při hromadné tvorbě hlášení za označené subjekty samostatně šlo vytvořit i prázdné hlášení. Toto je nyní opraveno a uživatel je informován, které provozovny nemají v daném roce evidenci odpadů, přesto je mám označeny pro tvorbu hlášení.
 • Hlášení ISPOP - Kontrola MŽP ID = 118. Kontrola na formát IČP - v interním IČP nesmí být znak mezera.
 • Registrace programu - pokud je prováděna registrace programu EVI8, pak se zároveň kontroluje i nutnost registrace databáze RESPlus. Pokud je vyžadována, pak se zobrazí registrační formulář.