Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Cílem tohoto dokumentu je popsat postup při tvorbě elektronické verze Ročního hlášení o nakládání s odpady v Datovém standardu MŽP hromadně za více provozoven nebo provozních celků.

Tuto volbu můžete použít pouze v případě, že máte zaregistrován modul Hromadné operace.

Obsah

Tvorba ročního hlášení za více provozoven/provozních celků (hromadně)

Kontroly před tvorbou hlášení

Vhodnými kontrolami před samotnou tvorbou hlášení předejdete případným chybám.

Kontrola subjektů

 1. V adresáři Subjektů nejprve překontrolujte všechny subjekty, které vstupují do hlášení. Všechny údaje by měly být vyplněny podle roční databáze RES (Registr ekonomických subjektů) 12/RRRR, kde RRRR je ohlašovaný rok - nejdůležitější údaje jsou IČO, Název, ZÚJ, Adresa a dále označení Provozovny kódy IČZ, IČOB, IČS nebo IČP. Na základě legislativy je toto označení od roku 2016 povinné. V evidenci Subjektů spusťte volbu v horní liště RES Plus -> Kontrola sídel subjektů podle RES, Kontrola provozoven (IČP) podle RES, případně Kontrola zařízení oprávněných osob (IČZ) podle RES a proveďte opravy.
 2. Překontrolujte, zda máte vyplněny správně adresy všech provozoven, za které vytváříte roční hlášení.
 3. Zapište Typ identifikátoru a jeho hodnotu - přidělený identifikační kód zařízení IČZ (CZXYYYYY), pokud jste zařízení, nebo identifikační číslo obchodníka IČOB (COXYYYYY), pokud jste obchodník, nebo identifikační kód zařízení IČS (CSXYYYYY), pokud jste sklad u původce, nebo identifikační číslo provozovny IČP dle RŽP (ve formátu 10xxxxxxxx) nebo Interní IČP, pokud jste původce odpadů.
 4. U ohlašujících subjektů překontrolujte nastavení v evidenci Subjektů volbou v horní liště pomocí Možnosti -> Parametry subjektu. Zapište údaje o osobě, která hlášení vyplnila, kontaktní informace. Dále vyberte, zda je subjekt zapojen do systému sběru komunálního odpadu. "Ano" zvolíte v případě, že máte podepsánu smlouvu o likvidaci komunálního odpadu s obcí a vyberete konkrétní odpady. "Ne" zvolíte v případě, že na tuto činnost máte podepsánu smlouvu se svozovou firmou.
 5. V případě, že produkujete kaly z čištění komunálních odpadních vod (kód odpadu 190805) vyplňte hodnoty na záložce List č.3 pro každé katalogové číslo odpadu samostatně.
 6. Pokud provozujete skládku odpadů, pak musíte před tvorbou ročního hlášení vyplnit nebo aktualizovat „Popis skládky" na List č.4 a doplnit hodnoty do Tabulky č.1 a 2.
 7. Pokud je subjekt typu Obec, pak se vyplňují i údaje na záložce List č.5 - pouze na jedné provozovně pro dané IČO.
 8. Parametry subjektu lze nastavit hromadně po vyplnění hodnot u jedné provozovny pomocí volby v horní liště Možnosti -> Hromadné operace -> Kopie parametrů subjektu všem provozovnám aktuálně vybraného IČO nebo Kopie parametrů subjektu všem označeným subjektům.

Kontrola odpadů

 1. Zkontrolujte doplnění všech dávek odpadů.
 2. V evidence Odpadů zvolte Karta odpadů v pravém horním rohu, kde zkontrolujete vyrovnanou množstevní a ABC bilanci - poslední dva sloupce (Rozdíl Ks, ABC bilance) v horní části obrazovky musí být prázdné. V případě nesrovnalostí doplňte, nebo upravte dávky odpadů - ručně (Insert - vložení, F4 - editace) nebo automaticky volbou Možnosti -> Rozdíl mezi příjmy a výdeji (kláv. F6), pro vyrovnání zůstatků na skladě ohlašovacího roku.
 3. Toto proveďte pro všechny provozovny, jejichž odpady budou součástí tvorby hlášení.

Kontrola MŽP

 1. V evidenci Subjektů se postavte na jeden z kontrolovaných subjektů a spusťte volbu v horní liště Kontroly -> Centrální kontrola MŽP.
 2. Vyřešte všechny zobrazené chyby zabraňující odeslat hlášení(označené červenou kostičkou). Nápovědu k dané chybě získáte stiskem tlačítka Řešení zde.
 3. Překontrolujte všechna doporučení označená žlutou kostičkou (nezabraňují odeslat hlášení) a případně proveďte opravu. Nápovědu k danému doporučení získáte stiskem tlačítka Řešení zde.

  Tip: Kontrolu lze provádět za (žlutě) označené subjekty sloučené do aktuálně (modře) vybraného 

Tvorba hlášení

 1. Elektronická verze ročního hlášení v platném Datovém standardu MŽP slouží k ohlašování pomocí systému ISPOP (pomocí datové schránky nebo webové služby). V exportním souboru se mohou vyskytovat data pouze za jeden ohlašující subjekt. V libovolné fázi tvorby hlášení lze kliknout na tlačítko Zpět nebo Storno pro přerušení.
 2. V evidenci Subjektů si označte všechny provozovny, za které chcete vytvořit hlášení (kl. F11, případně tlačítkem v nástrojové liště  nebo v horní liště Subjekt -> Označení subjektů).
 3. Spusťte volbu v pravém menu ISPOP -> Roční hlášení. Obdobně můžete tutéž funkci spustit v Subjektech či v Provozních celcích pomocí tlačítka  nebo volbou v pravém menu Import & Export -> Export dat.
 4. Pokud jste spustili volbu Export dat, pak vyberte Roční hlášení do ISPOP a potvrďte pomocí Pokračovat. V ostatních dvou případech je tato volba automaticky vybrána.
 5. Vyberte volbu Za označené subjekty - jednotlivě pro každý subjekt nebo Za provozní celek (vyberte konkrétní provozní celek).

 6. Zkontrolujte ohlašovací rok 2020. Volbu potvrďte tlačítkem Pokračovat.
 7. Potvrďte volbu Centrální kontrola MŽP - v případě, že se v protokolu zobrazí chyby, bude nutné je nejprve odstranit, jinak můžete pokračovat dále tlačítkem OK - Pokračovat.
 8. Vyberte adresář pro uložení výsledných souboru, případně můžete změnit i jeho název (bílé pole) a potvrďte tlačítkem Pokračovat. Za každou provozovnu bude vytvořen samostatný soubor, v názvu bude uvedeno IČO a kód provozovny.
 9. Hromadně lze vytvářet pouze Řádná hlášení. Doplněné hlášení po jednom. V případě Doplněného hlášení je potřeba vypsat evidenční číslo původního řádného hlášení, které tímto opravujete. Evidenční číslo zjistíte v potvrzujícím emailu z ISPOP, který Vám byl zaslán po odeslání řádného hlášení.
 10. V zobrazeném okně Informace o vytvořeném hlášení překontrolujte veškeré údaje a potvrďte je tlačítkem OK.
 11. V dalším okně vyberte, co chcete s výsledným souborem udělat - odeslat webovou službou (tlačítko Odeslat přímo do ISPOP) nebo pomocí datové schránky (tlačítko Odeslat do datové schránky ISPOP). V případě použití webové služby budete vyzváni k přihlášení do CRŽP. O výsledku odeslání budete informováni informačním hlášením.

Hromadné odeslání hlášení za různá IČO nejsou z důvodu nového ověřování vůči CRŽP možné, je ty nutné posílat všechna hlášení za každé IČO samostatně.

Přihlášení do CRŽP

Pro provedení validace a pro odeslání hlášení do systému ISPOP je nyní nutné se přihlásit do CRŽP - Centrální registr životního prostředí. Přihlašovací údaje jsou stejné, jako do systému ISPOP, ovšem jen pokud jste si do půlky prosince (před odstávkou ISPOP) změnili heslo podle požadavků. Pokud jste si heslo nezměnili, je nutné si na stránkách CRŽP vytvořit heslo nové. Pokud máte přihlašovací údaje vyplněné v parametrech subjektu, budou automaticky dosazeny do formuláře.

Okno pro přihlášení do CRŽP

Pokud má přihlašovací formulář nestandardní velikost nebo jsou jednotlivá pole zúžená tak, že v nich nejde vidět text, je to způsobeno nastavením jiného než 100% DPI. Řešení jsou dvě: