Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné požiadavky na značenie nebezpečných odpadov a skladov, kde sa skladujú alebo zhromažďujú:

Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7.

Identifikačný list NO podľa prílohy č. 7 vyhlášky 371/2015 Z.z. obsahuje:

 • bod 1. - Názov odpadu
 • bod 2. - Kód odpadu
 • bod 3. - Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
 • bod 4. - Nebezpečné vlastnosti odpadu
 • bod 5. - Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania
 • bod 6. - Opatrenia pri haváriách a požiaroch (pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod., vhodné hasiace prostriedky, prvá pomoc)
 • bod 7. - Ďalšie údaje
 • bod 8. - Pôvodca odpadu
 • bod 9. - Spracoval - identifikácia spracovateľa ILNO


1) Identifikačné listy NO a Vzorové šablóny ILNO 

prepínate medzi zoznamom vašich vytvorených listov a šablónami

2) Pomocné číselníky 

zobrazí pomocné číselníky

3) Vybraný evident 

umožňuje zmenu evidenta identifikačných listov

4) Ovládací panel prehľadu ILNO

umožnuje pridať, upraviť, zmazať, kopírovať alebo vytlačiť záznam Identifikačného listu

5) Hlavný prehľad

zobrazuje zoznam užívateľom vytvorených Identifikačných listov

6) Detailný prehľad

zobrazuje podrobné informácie vybraného Identifikačného listu. Je rozdelený do viacerých záložiek

 

Priradenie a výber evidenta

Identifikačné listy sa tvoria u evidenta, preto je nutné najskôr pridať prevádzkareň do zoznamu evidentov pomocou tlačidla .
Tu sa zobrazí číselník vytvorených Subjektov. Vyberte požadovaného a stlačte OK.

 

Ovládací panel prehľadu ILNO

ikonaklávesová zkratkafunkce

Ctrl + N / Insertnový záznam

Enter / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + D / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + P

tlač zobrazeného prehľadu

-Vkladanie a editácia príloh

Hlavný prehľad

Hlavný prehľad zobrazuje užívateľom uložené Identifikačné listy pod sebou. Sú zotriedené podľa zvoleného stĺpčeka.
Stĺpce zobrazují vždy význam daného Identifikačného listu.

 

Kód odpadu - katalógové číslo odpadu

Ktg. - kategória odpadu

Názov odpaduNázov odpadu priradený ku katalógovému číslu odpadu

UN čísloPriradené číslo UN

Trieda nebezp.Priradená trieda nebezpečnosti odpadu

Skupina obalovPriradená skupina obalov odpadu

SkupenstvoSkupenstvo kvapalné, pevné alebo plynné

EvidentSubjekt, ku ktorému je Identifikačný list priradený

Popis identifikačného listuUžívateľský popis identifikačného listu

Príloha - ak je zobrazená ikona sponky, je k vybranému identifikačnému listu vložená príloha

 

Detailný prehľad

Detailný prehľad zobrazuje u práve vybraného Identifikačného listu podrobnosti. V záložke ILNO sa zobrazujú upravené informácie užívateľom, v záložke Šablóny ILNO sú k dispozícii prednastavené informácie.
Záložky zobrazujú základné údaje, vlastnosti odpadu, informácie o pôvodcovi alebo požiadavky na bezpečnosť a prepravu. Všetky informácie sa zadávajú v editačnom okne daného Identifikačného listu, viď návod nižšie


Tvorba Identifikačného listu

V záložke ILNO (otvorenej pomocou tlačidla Identifikačné listy NO) je nutné mať vybraného evidenta. 

Ručne

Tlačidlom  otvoríte zoznam nebezpečných odpadov, vyberiete a potvrdíte. V novo otvorenom okne si môžete daný list popísať a ve všetkých záložkách (Základné údaje ILNO, Vlastnosti odpadu, Bezpečnostné opatrenia, Ostatné údaje) skontrolujte a prípadne doplňte všetky vlastnosti a potreby daného odpadu. Potvrďte tlačidlom Uložiť a zavrieť.

Vytvorenie a editácia kópie

Táto možnosť sa hodí v prípade, že vytvárate veľmi podobný Identifikačný list.
Pomocou tlačidla  sa zobrazí okno pre vytvorenie nového Identifikačného listu s predvyplnenými údajmi pôvodného listu. Zmeňte požadované hodnoty a potvrďte tlačidlom Uložiť a zavrieť.

Zo šablóny

Tlačidlom Vzorové šablóny ILNO zobrazíte zoznam prednastavených Identifikačných listov, ktoré nie je možné upravovať. Možno si ich len prehliadnuť. Pomocou tlačidla  máte možnosť si z vybraného listu rovno vytvoriť vlastný, už editovateľný list, ktorý sa zobrazí vo vašom zozname. V šablónach je možné si vytlačiť iba vzor s vodoznakom

Podrobnosti Identifikačných listov

Základné údaje

Tu sa vypĺňa a zobrazuje kód odpadu, jeho kategórianázov odpadu a prípadné upresnenie, ADR, a hlavička evidenta.

V sekciách 8 a 9 je možné pomocou tlačidla blesku priradiť kontakt aktuálne prihlásenýho užívateľa.  

Vlastnosti odpadu

Tu sa vypĺňajú a zobrazujú Fyzikálne a chemické vlastnosti a Identifikácia nebezpečnosti.

Spôsoby zhodnocovania/zneškodňovania

Tu sa vypĺňajú a zobrazujú spôsoby zhodnocovania a spôsoby zneškodňovania.


Bezpečnostné opatrenia

Tu sa vypĺňajú a zobrazujú Požiadavky pre bezpečné sústreďovanie a prepravu odpadu a Opatrenia pri nehodách, haváriách a požiaroch.

Ostatné údaje

Tu sa vypĺňajú a zobrazujú Ostatné dôležitéĎalšie údaje pre označenie prostriedku.


Tlač ILNO

Jednotlivé listy NO je možno vytlačiť pomocou tlačidla 

Tlačová zostava je dynamická. To znamená, že rámček textu rastie spolu s dĺžkou textu. S kratšími textami je teda finálny identifikačný list menší.

 • Tlač Identifikačného listu

  • podľa zákonných noriem

 • Tlač pre viac evidentov

  • Umožňuje vytlačiť vybraný identifikačný list viacerým evidentom so správnou hlavičkou

 • Tlač označenia zberových prostriedkov

  • všetky dáta

  • len povinné údaje

  • s údajmi pre zdravotníctvo

 • Tlač prehľadu katalógových čísel s UN kódmi

  • z vlastných - iba za vybarného evidenta

  • všetkých evidentov - za všetky evidenty

 


Menu tlačidla Tlač

Vzhľad primárnej tlačovej zostavy identifikačného listu

V nastavení programu je možné nastaviť, aby sa tlačili ďalšie dobrovoľné údaje. Napríklad výstražné symboly nebezpečnosti, ADR a požiadavky na bezpečné sústredovanie a prepravu.

 
Základné ILNO a ILNO s dobrovoľnými údajmi

Príloha

Pomocí tlačítka Prílohalze vložit k vybranému identifikačnímu listu přílohu.

Pomocí nabídkové šipky a možnosti Spravovať lze zobrazit seznam příloh, které lze následně dále spravovat.

 


Tlačidlo Spravovať


Správa príloh

 

Kontakty u prihláseného užívateľa

V agende Kontakty je možné vytvoriť vlastnú osobu.
V agende Užívatelia je možné k svojmu účtuť túto osobu pridať.
Pomocou tlačidla blesku sa vyplní kontakt práve prihláseného užívateľa