Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí
 Postup pro správné zaskládkování, rekultivaci nebo uložení odpadu jako technologický materiál pro skládky.

Skládkování odpadu

 • Z kontextové nabídky tlačítka () vyberte volbu Zaskládkování (xD1) / Využití (xN12) / Rekultivace (xN11).

 

 • Nastavte rozsah období za celý rok.
 • Zvolte kód nakládání:
  • xN12 (uložení odpadu jako technologický materiál na zajištění skládky) – dojde k vygenerování dávek, kterými se z evidence odepíšou všechny kladné zůstatky odpadů, které jsou v číselníku označeny jako OTZ – technologické materiály
  • xN11 (využití odpadu na rekultivaci skládek) – dojde k vygenerování dávek odpadů, které jsou označeny v číselníku jako rekultivační a zároveň jsou umístěny ve vrstvě/sektoru, který je rekultivován
  • xD1 (skládkování) – dojde k vygenerování dávek, kterými se z evidence odepíšou všechny kladné zůstatky ostatních odpadů
 • Zvolte požadovaný interval pro tvorbu zánikových dávek – možné volby jsou:
  • Souhrnně jednou dávkou – zůstatky se odepíší jedinou zánikovou dávkou
  • Dávky v pravidelných intervalech (den / týden / měsíc) – zůstatky se odepisují více zánikovými dávkami ve stanoveném intervalu
 • Po stisku tlačítka Generovat dojde k hromadnému vygenerování dávek s vybraným kódem nakládání pro všechny kladné zůstatky za letošní rok.

Při použití funkcí dle bodů 2 a 3 provádí program kontrolu, zda je na začátku vybraného období u všech převáděných položek na skladu nulový zůstatek. Pokud ne, je tato situace považována za nekorektní, a proto program vypíše seznam skladových položek, u kterých tato podmínka není splněna, a dále toto upozornění:


Doporučujeme tedy tento problém nejprve vyřešit, například použitím stejné funkce za předešlé období, archivací databáze apod.

 

Informace o odpadech, které lze využít jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek najdete na samostatné stránce Odpady jako TZS (OTZ).