Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

 

SUBJEKTY


 
Jde o přehled firem, provozů a osob, které máme zadané v evidenci odpadu. Jednotlivé údaje se využívají výběrem z tohoto číselníku všude tam, kde se např. vyskytuje skutečnost převzetí/předání oprávněné osobě v průběžné evidenci odpadu.

Přehled výskytu subjektu v DB

menu Subjekt -> Výskyt subjektu v databázi (F6),
slouží ke zjištění vazeb aktuálně označeného subjektu (vyhledávaného) vůči jiným subjektům v databázi.


 

Generování dávek odpadu dle partnerské evidence

Lze u firem evidujících odpady spustit ikonkou s bleskem v okně Přehled výskytu subjektu v DB. Tato funkce umožňuje automaticky a kompletně doplnit evidenci odpadů dle evidencí partnerů v databázi.
Aby nedošlo k duplicitě dávek odpadu při automatickém generování lze před začátkem generování nechat smazat průběžnou evidenci u zvoleného subjektu, kterému se mají dávky od partnerů doplnit. Toto nastavíme zaškrtávátkem „Smazat evidenci subjektu v nastaveném období". Smazat lze buď všechny automaticky generované dávky (jedná se o jakákoliv data, která SW EVI 8 samo generuje - např.: automaticky generované dávky nastavitelné v parametrech programu) nebo pouze dávky s kódem nakládání A00, AN3, B00. Pokud ovšem zadáváte partnerskou evidenci také ručně, pak nenastavujte smazání všech dávek.


 

Centrální kontrola - hromadně za označené subjekty

menu Kontroly -> Centrální kontrola MŽP
Jedná se o kontrolu, která prověří, zda podávaná hlášení splňují všechna nutná kritéria korektnosti standardu MŽP. Jde o kontrolu vycházející z datového standardu o odpadech definované Ministerstvem Životního prostředí České republiky. Je požadována před odesláním hlášení do systému ISPOP. Pro korektně vyplněné hlášení je nutné, aby kontrola neodhalila žádné nesrovnalosti. Jako jsou např. nevyrovnané +/- bilance, chybná ABC bilance, nevyplnění ohlašující osoby a další formální náležitosti. Kontrolovány nejsou věci vyplývající z logiky práce Vaší firmy, jako např. správný kód nakládání, katalogové číslo odpadu a další.


 

Hromadné operace

menu Možnosti -> Hromadné operace


 

Vytvoření dávek z rozdílů mezi příjmem do evidence a výdejem z evidence

Jde o nevratnou operaci, která by se měla provádět na začátku roku po uzavření předchozího evidenčního období. Lze volit rozsah kontroly od provozu, IČ po celou databázi. Zároveň lze volit, jakým způsobem bude korekce provedena. Pro kladné rozdíly se generují dávky xN5 (naskladnění do dalšího roku) a pro záporné dávky x00 (vytvoření, převzetí, zůstatek z minulého roku). Před touto operací je dobré zálohovat databázi. 
 

Převod zůstatku do nového roku

Umožňuje ve zvoleném roce hromadně převádět zůstatky na skladu (kód xN5) do nového roku (kód C00). Lze vytvořit jednotlivé přehledy pro odpady, zpětný odběr výrobků a elektrozařízení na úrovni provozoven, IČ či v celé databázi.  

Generování partnerské evidence odpadů

Jde o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi. Generovat lze jak převzetí, tak předání odpadů z aktuálně nastavené evidence odpadů.
  

Změna kódu nakládání s odpady

Jedná se o hromadnou opravu chybně zadaných kódů v rámci provozovny, IČ, označených dávek nebo celé databáze v nastaveném období. 

Sloučit označené subjekty s vybraným subjektem

Jde o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi.  Označené subjekty (klávesou F11) jsou sloučeny s vybraným subjektem (označený kurzorem). Výsledkem je jediný subjekt s názvem subjektu vybraného. 

Oprava kódu nakládání podle typu partnera

Jedná se o automatickou opravu kódu nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt, Občan bez IČO a Občané obce. Pro zahraniční subjekt se rozlišuje, zda-li je nebo není členem EU. Oprava proběhne následovně:

Je členem EUNení členem EU

Není zahraniční subjekt

Občan nebo Občané obce

B00, BN30, BN16 se opraví na xN6  xN3, xN10, xN17 se opraví na xN7

B00, BN30, BN6 se opraví na xN16 xN3, xN10, xN7 se opraví na xN17

AN6, BN6, BN16 se opraví na x00 xN7, xN17 se opraví na xN3

B00 se opraví na BN30

 

 

Kopie parametrů subjektu všem provozovnám aktuálně vybraného IČO

Zkopíruje parametry vybraného subjektu sídlu nebo provozovnám v rámci vybraného IČO.
Tato funkce je vhodná pro firmy s více provozovnami, kterým tak stačí pouze jednou vyplnit položky nutné k podání hlášení, a ty jsou touto hromadnou operací nakopírovány všem jejím provozovnám.

Kopie parametrů subjektu všem označeným subjektům

Kopíruje parametry vybraného subjektu subjektům označeným. Tato funkce je vhodná pro firmy, které zpracovávají hlášení pro více subjektů a kterým tak stačí pouze jednou vyplnit položky nutné k podání hlášení, a ty jsou touto hromadnou operací nakopírovány všem označeným provozovnám. Případně v rámci jedné firmy rozkopírují parametry pro všechny vybrané provozovny daného uživatele.

Slučovaní s výběrem - povolení přehledu

menu Možnosti -> Ostatní operace - > Sloučení subjektů F8
Umožňuje sloučení dvou subjektů na úrovni jednotlivých evidencí. V záložce Parametry volíme slučované subjekty pomocí tlačítka Číselníku. V záložce Přehled určujeme jednotlivé evidence. Červeným písmem se zobrazují neaktivní evidence (nelze je slučovat), modře jsou evidence aktivní (lze je slučovat).

Hromadné naplnění identifikátoru

Tato funkce dosadí u všech subjektů správný typ - IČZ/IČOB/IČS/IČP/Interní IČP. Dále umožňuje naplnit interní IČP z pole Provoz nebo kombinaci IČO + pořadové číslo.

Funkce hromadného naplnění identifikátoru

ODPADY

Hromadné operace

menu Možnosti -> Hromadné operace -> ...

Hromadné generování partnerské evidence

Jde o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi.
Pomocí funkce Generování partnerské evidence odpadů lze podle aktuální evidence vygenerovat evidenci i partnerovi, partnerům nebo všem v dané databázi. Generovat lze jak převzetí, tak předání odpadů z aktuálně nastavené evidence odpadů.
Komu se bude průběžná evidence generovat zvolíme v poli Rozsah partnerů. Pokud chceme generovat evidenci pouze jednomu subjektu omezíme volbou „pouze subjektu", který vybereme tlačítkem z číselníku subjektů. Pokud je třeba generovat průběžnou evidenci více subjektům, ale nikoli všem v databázi, zvolíme zaškrtávátko „podle podmínek". Rozsah subjektů definujeme podmínkami IČ a pomocnou promennou Evid. anebo pouze označené subjekty, v případě, že už jsou v číselníku subjektů předem vybrány (F11). Volbu podmínky je třeba potvrdit zaškrtávátkem „aktivovat podmínku".
 

 

Aby nedošlo k duplicitě dávek odpadu při automatickém generování lze před začátkem generování nechat smazat průběžnou evidenci u partnerů, kterým se mají dávky generovat. Toto nastavíme zaškrtávátkem „Smazat partnerskou evidenci v nastaveném období". Smazat lze buď všechny automaticky generované dávky (volí se v parametrech programu) nebo pouze dávky s kódem nakládání A00, AN3, B00. Pokud ovšem zadáváte partnerskou evidenci také ručně, pak nenastavujte smazání všech dávek.

Hromadné generování párových dávek

Jedná se o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi. Ve zvoleném období umožňuje dle zvolené kombinace kódu nakládání a kódu odpadu hromadné doplnění párové dávky se zvolenými parametry.
Párová dávka úzce souvisí s vyrovnanou množstevní bilancí. K dávce vzniku nebo převzetí odpadu musí existovat i dávka předání nebo likvidace a obráceně. Pokud tedy mám několik dávek předání odpadu oprávněné osobě (např. AN3), pak mohu touto volbou vygenerovat odpovídající párové dávky vzniku odpadu (A00). 
 

Přesunout označené odpady Ctrl+X

Přesun označených odpadů mezi evidencemi dvou různých subjektů.

Zkopírovat označené odpady do schránky Ctrl+C

Označené odpady zkopíruje do schránky programu EVI8 pro možnost následného vložení jinému subjektu.

Vložit odpady ze schránky Ctrl+V

Vloží odpady ze schránky programu EVI8 po předchozím zkopírování odpadů z jiného subjektu do schránky.
Těchto voleb se využívá např. při zadání průběžné evidence do jiné provozovny, než mělo být.

Smazat označené odpady

Nenávratně smaže označené odpady.

U označených odpadů hromadně změnit

Mění příznaky u označených odpadů.

EKOKOM - konečné zpracování, sklo... Shift+Ctrl+E

Určeno pro EKO-KOM. U označených odpadů nastaví zvolené příznaky. Tato možnost je přístupná pouze při kombinaci modulů Evidence odpadů, EKO-KOM a Hromadné operace. 
 

Autovraky - vznik, konečný zpracovatel

Tato možnost je přístupná pouze při kombinaci modulů Evidence odpadů, Autovraky a Hromadné operace. Zde se dá hromadně za označené odpady (autovraky) nastavit jejich zpracování. 
  

Vybrané položky (datum, partner, zakázka...) Shift+Ctrl+P

Hromadná editace vybraných položek odpadu.

Hromadné zadání odpadu více partnerům

U kódů partnerského nakládání (např. předání nebo převzetí) je možné v dané evidenci zadat dávku odpadu jedním zadáním od nebo k více subjektům. Zadávat lze datum, množství a kód odpadu. Následně stačí ve spodní části označit potřebné subjekty, které se do nových dávek doplní jako partneři. Tato funkce je vhodná pro firmy, které periodicky získávají/předávají stejný odpad stejného množství. Mohou si toto zadat hromadně k vícero partnerům, od kterých odpad získali/předali.

Karta odpadů - Hromadná ABC korekce


menu Evidence odpadů -> Karta odpadů -> Možnosti -> Hromadná ABC korekce
ABC bilance znamená, že množství odpadů v jednotlivých kategoriích (A, B nebo C) musí být v rovnováze.  Př.:
 

Odpad, který je převeden z minulého roku do letošní evidence, je zadán kódem nakládání C00, musí být předán oprávněné osobě párovým kódem nakládání CN3. Není možné použít kód AN3, který také znamená předání oprávněné osobě. Použít ho lze pouze pro odpad vzniklý v daném kalendářním roce, za který hlášení podáváme tj. A00.

Hromadné operace nám v kartě odpadů umožní vyrovnat ABC bilanci nad evidencí podle předem zvolených priorit. K tomu aby se dotaz na volbu těchto priorit objevil, musí mít daná databáze nevyrovnanou kombinovanou ABC bilanci. Šipkami po pravé straně určujeme pořadí jednotlivých priorit. Ve spodní části okna zvolíme pořadí uplatnění množství při korekci. 
 

PŘEPRAVA

menu Přepravní list -> Hromadné operace -> ...
Hromadné operace nám v tomto modulu umožní označené přepravní listy kopírovat, přenášet a vkládat do schránky. Jednoduše tedy lze dané listy přenášet mezi evidenty.

Zkopírovat označené listy do schránky Ctrl+C

Označené přepravní listy zkopíruje do schránky programu EVI8.

Přesunout označené listy do schránky Ctrl+X

Přesun označených přepravních listů do schránky programu EVI8.

Vložit přepravní listy ze schránky Ctrl+V

Vloží přepravní listy ze schránky programu EVI8.

Smazat označené přepravní listy

Nenávratně smaže označené přepravní listy.

Změnit údaje u označených přepravních listů

Hromadná editace vybraných položek na označených přepravních listech. Měnit lze položky: datum evidence, listy, odesílatel, příjemce, místo nakládky, místo vykládky, dopravce 1, dopravce 2 a množství odpadu. U položek odesílatel, příjemce, místo nakládky, místo vykládky, dopravce 1 a 2 lze zadávat IČ nebo Název společnosti, ZÚJ a Provoz se poté doplní automaticky dle číselníku subjektů. Do pole Název lze zadat prvních pár písmen a po kliknutí na ikonu číselníku subjektů je seznam nalistován na prvním subjektu se zadaným počátkem. IČ je třeba zadat celé.

AUTOVRAKY

Hromadné generování autovraků do evidence odpadu

menu Autovrak -> Hromadné generování autovraků do evidence odpadu
Hromadně generuje dávky odpadu z modulu autovraků do evidence odpadů za určité období. Rozsah období zvolíme v nejvrchnější části okna v rámečku „Za období". Dále můžeme volit automatické generování dávek převzetí autovraku BN30 nebo A00. Můžeme generovat párové dávky zneškodnění (XN9) či předání autovraku (XN3), včetně volby partnera. V poslední části okna si zvolíme, zda doplníme do evidence dosud nezpracované autovraky nebo přepíšeme stávající dávky zneškodnění (XN9) nebo přepíšeme stávající dávky předání (XN3). 
 

Export


svislé menu vpravo -> Import&Export -> Export dat
Tato funkce je vhodná nejen pro firmy, jejichž provozovny (stejné IČ) se vyskytují v různých ORP, a zároveň mají zákonnou povinnost odesílat roční hlášení, ale také firmy živící se vedením evidence odpadů jiných firem (používají EVI Komplet). Používá se pro vytvoření samostatných hlášení pro označené firmy do jednotlivých souborů. Firmy je nutné označit předem v seznamu subjektů nebo pomocí výběru v okně Exportu dat.
 


 Hromadně lze za označené subjekty vytvořit samostatná hlášení (v samostatných souborech) následujícím způsobem:

  • zvolit možnost „Vytvořit nové hlášení v přenosovém datovém standardu do systému ISPOP";
  • dále zvolit „Roční hlášení (příloha 20, 4, 8)";
  • v následujícím okně v nabídce Omezení subjektu vybrat položku „Za označené subjekty - samostatné soubory pro firmy";
  • pokud jsou sídla všech vybraných firem zadaná správně podle R.E.S., objeví se okno volby cílového adresáře, kam se exportované soubory uloží. Cílový adresář je třeba zvolit i s celou cestou, např. „C:\Documents and Settings\Hlaseni". Defaultně jsou soubory pojmenovány: F_ODPHLAS_S.XML. Toto jméno lze měnit, jen koncovka „.xml" zůstává. Za zvolené jméno (F_ODPHLAS_S) se automaticky přidává IČ subjektu, číslo provozovny (např. 0 jako sídlo) a pořadové číslo exportu.

Hlášení firmy je při exportu možné podepsat elektronickým podpisem. Soubory je možné odeslat pomocí ikonek v okně Přehled exportovaných hlášení anebo přes menu Hlášení.
Standardně je hlášení odesláno přes Webové služby ISPOP. Pro podání z EVI 8 můžeme použít tři způsoby. (1) podepsat hlášení platným certifikátem (Postsignum, I. CA, eIdentity) a odeslat přes ISPOP nebo (2) odeslat hlášení přes datovou schránku (ISDS), v tomto případě není nutné hlášení podepisovat certifikátem. (3) Je možné i zasílání hlášení přes ISPOP bez certifikátu, ale je následně nutné odeslat na ISPOP vytištěný a potvrzený formulář „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP.", který je přílohou doručené notifikační zprávy. Ta přijde elektronickou poštou po odeslání hlášení.


V případě hromadného exportu je nutné kontrolu MŽP spustit pro každé hlášení samostatně.Hromadným exportem nelze exportovat "Doplněná hlášení" (opravná). Export doplněných hlášení lze provádět pouze za aktuálně nastavený subjekt.

 

  • No labels