Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NASTAVENÍ UŽIVATELŮ

Výběrem této volby se vyvolá konfigurační okno Nastavení zákazů uživatelům databáze DBINI, kde je možné přidávat, mazat a editovat uživatele a skupiny, pro tyto skupiny nastavit určitá omezení a přidáním uživatele do skupiny (či více skupin) na něj aplikovat tato omezení. Pokud je uživatel členem více skupin, omezení práv se sčítají (aplikují se všechna omezení všech skupin, jichž je daný uživatel členem). 

Poznámka: Konfiguraci práv skupin a uživatelů může provádět pouze Administrátor. Po první instalaci programu a databáze je nastaven uživatel ADMIN, který nemá vyplněné žádné heslo. Doporučujeme u uživatele ADMIN heslo nastavit.

Konfigurační okno je rozděleno do 4 částí – Uživatelé, Členství ve skupinách, Skupiny a Zákaz.

  • Uživatelé: V tomto okně je možné přidávat, editovat nebo mazat jednotlivé uživatele programu EVI8 a přiřadit jim hesla.
  • Členství ve skupinách: V tomto okně lze přidávat a odebírat k aktuálnímu uživateli (zvolenému v okně Uživatelé) nadefinované skupiny (tzn. souhrn omezení definovaný každou skupinou).
  • Skupiny: V tomto okně lze vytvářet, upravovat a mazat skupiny, tzn. nadefinovat a pojmenovat souhrn omezení, které je následně možné aplikovat uživatelům přiřazením členství v dané skupině.
  • Zákaz: V tomto okně jsou zobrazena v tzv. stromové struktuře (rozdělené podle jednotlivých oblastí programů) omezení pro danou skupinu. Zaškrtnutím položky se daný zákaz přidá do souboru omezení aktuálně vybrané skupiny, čímž se aplikuje na všechny členy dané skupiny.

Po zaškrtnutí parametru Zobrazovat zákazy uživatele se v okně Zákaz zobrazí seznam všech zákazů aktuálně vybraného uživatele, tzn. součet omezení všech skupin, jichž je daný uživatel členem.

 

EDITACE UŽIVATELE

Při editaci uživatele je potřeba vyplnit Přihlašovací jméno a heslo, příjmení a jméno. Ostatní položky jsou nepovinné. Do programu nelze zadat dva uživatele se shodným přihlašovacím jménem. Tímto údajem je označen každý záznam zapsaný do programu EVI 8.

Uživateli (mimo uživatele ADMIN) je možné nastavit i položku Datum ukončení. Po nastaveném datu ukončení (vzhledem k aktuálnímu datu) se již nebude moct daný uživatel do programu přihlásit. U takového již neaktivního uživatele se pak zobrazuje v části uživatelé ve sloupci Stav ikona červeného kolečka (viz také obrázek výše). Aktivní uživatelé jsou prezentováni ve sloupci Stav zeleným kolečkem. Uživateli ADMIN není možné nastavit datum ukončení, položka je zašedlá!

 

EDITACE SKUPINY

Při editaci (zadávání) skupiny se vyplňuje pouze zkratka a popis skupiny.

 

ČLENSTVÍ VE SKUPINÁCH

Každého uživatele lze zařadit do jedné nebo více skupin a tím mu přiřadit práva. Pokud je uživatel ve více skupinách, pak platí zákazy z každé z nich.

 

ZÁKAZY

V této části lze pro každou skupinu (resp. pro každého uživatele z dané skupiny) nastavit zákazy na používání jednotlivých modulů a funkcí programu EVI 8.

Například u evidencí a číselníků se jedná o zákazy editace, mazání, přidávání záznamů či dokonce spuštění evidence nebo číselníku.

 

PRÁVO NA VSTUP DO EVIDENCE SUBJEKTU

Po stisknutí ikony Nastavení uživatelů na svislé liště programu v sekci Uživatelé můžete uživatelům nastavit časové omezení pro zadávání dávek odpadů a individuální přístup pouze k vybraným subjektům.

 

Zde jsou pro danou skupinu uvedeny všechny zákazy, které lze v programu EVI 8 nastavit. Jsou přehledně seskupeny do logických oddílů a pouhým kliknutím myši je lze aktivovat.

Další možností, jak omezit práva uživatelů, je nastavit časové omezení pro zadávání dávek odpadů a individuální přístup pouze k vybraným subjektům.

Vyberte uživatele, kterému chcete omezit přístupová práva a stiskněte ikonu s klíčem  .

V poli IČO a Provoz zadejte hodnoty organizace nebo provozní jednotky, do které chcete konkrétnímu uživateli přidělit přístup. Ostatní organizace budou uživateli znepřístupněny. V případě, že na určité pozici ponecháte mezeru, bude mít uživatel oprávnění přistupovat k těm organizacím, které mají na této pozici libovolný údaj. V poli Dny lze uživateli omezit zpětnou editaci dat.

 

LOGOVÁNÍ ZMĚN V DATABÁZI EVI 8

V administračním rozhraní uživatelských účtů (záložka Logování) je dále možné zapnout funkci Logování změn v databázi, po jejíž aktivaci jsou u vybraných tabulek sledovány zvolené databázové operace (pořízení/změny/mazání). Díky tomu je zpětně možné dohledat, kdo a jak daný záznam změnil nebo smazal.

Poznámka: Pro podrobnější informace kontaktujte technickou podporu spol. INISOFT.

 

ZMĚNIT HESLO

Umožňuje aktuálně přihlášenému uživateli změnit heslo.

 

PŘEPNOUT UŽIVATELE

Pomocí tlačítka Přepnout umístěné na svislé liště programu v sekci Uživatelé můžete provést změnu aktuálně přihlášeného uživatele bez nutnosti ukončení programu.

 

AKTUÁLNĚ PŘIHLÁŠENI

Pomocí ikony Akt.přihlášeni umístěné na svislé liště programu v sekci Uživatelé můžete zobrazit všechny uživatele připojené k databázi programu EVI 8, resp. jakéhokoliv programu společnosti INISOFT s.r.o. využívajícímu společnou databázi DBini.

Tuto volbu lze využít v síťových verzích programu při kontrole, zda jsou všichni uživatelé odhlášeni (např. kvůli upgrade, archivaci dat atp.).