Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do 31.12.2021 lze tisknout standardně, pouze je nutné uvádět údaj o výhřevnosti (v případě předání n skládku). Tento údaj lze zadat např. do poznámky. Od 1.1.2022 lze ZPO/PIO podle nové vyhlášky možné tisknout z programu IS ENVITA.

CO JE TO ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu odpadu a stanovující podmínky, za kterých jej lze uložit na určitá zařízení. Vypracování ZPO je povinností původce odpadu a provozovatel zařízení je naopak povinen zpracovaný ZPO zkontrolovat coby průvodní dokumentaci při převzetí odpadu a uschovávat jej pro případ kontroly. V praxi to ovšem často chodívá tak, že ZPO zpracuje provozovatel zařízení a dá jej původci pouze podepsat. Náležitosti ZPO stanovují vyhlášky 294/2005 a 383/2001.

Nový modul programu EVI8 Základní popisy odpadu slouží k vytvoření ZPO včetně celého obsahu a k jeho tisku ve dvou variantách – zjednodušené (1 strana) a úplné (2 strany). Úplnou variantu je nutné použít v případě, že je odpad ukládán na zařízení podle vyhlášky 294 (skládku) anebo je ukládán na jiné zařízení, kde místní podmínky (například provozní řád) vyžadují hodnocení kvality odpadu na základě odebraného vzorku nebo odborným úsudkem, popřípadě jiné náležitosti dle vyhlášky 294 (například popis fyzikálních vlastností odpadu). V ostatních případech stačí vytisknout zjednodušenou jednostránkovou variantu ZPO.

 

JAK VYTVOŘIT ZPO

Pro tvorbu ZPO slouží nový editor, který se nachází v EVI8 v nabídce Sestavy.

 

Editor pro tvorbu ZPO má tuto podobu:

Každý ZPO je definován katalogovým číslem, názvem odpadu, kategorií a popisem, a obsahuje kapitoly tvořící obsah ZPO. 

Formulář pro pořízení / opravu ZPO má tuto podobu:

Formulář pro zadání údajů jednotlivých kapitol vybraného ZPO vypadá následovně (s některými výjimkami popsanými níže): 

Číselník kapitol je nastaven v databázi a nelze jej uživatelsky upravovat. Pro přehlednost jsou kapitoly rozčleněny do šesti oddílů a očíslovány, přičemž čísla se zobrazují i v tisku. Kapitoly z oddílů 3–5 se zobrazují pouze v úplné verzi ZPO a jsou v číselníku i v samotné evidenci ZPO označeny hvězdičkou za číslem kapitoly.

Většina kapitol je typu „volný text" (tj. lze do jejich obsahu vyplnit libovolně dlouhý text či libovolnou kombinaci textu a číselných hodnot), ale existují výjimky jako např. u kapitoly 2.5 (Nebezpečné vlastnosti), kde se vlastnosti dané vyhláškou označují zaškrtáváním políček, nebo u kapitol 2.7–2.9, kde se přes editační pole zadává množství a četnost dodávek apod. Kapitola 3.1 je „rozcestníkem", který určuje, jakým způsobem bylo provedeno hodnocení odpadu. Pokud na základě výsledků zkoušek, zobrazují se v tisku kapitoly 3.2 a 3.3, což jsou odkazy na související protokoly. Pokud na základě odborného úsudku, tak se místo kapitol 3.2 a 3.3 zobrazuje kapitola 3.4, což je text daného odborného úsudku.

Kapitoly 4.6 (Prohlášení pro uložení na skládku) a 6.1 (Čestné prohlášení původce odpadu) mají v číselníku definován výchozí text, který se při jejím založení předvyplní.

Kolonky kapitol, které nejsou v ZPO založeny, zůstávají v tisku prázdné, u některých kapitol se dosadí text, že hodnota není stanovena.

Editor umožňuje kromě standardních editačních funkcí provést kompletní kopii ZPO včetně obsahu a dále vytvořený ZPO vytisknout. Pokud se klikne přímo na ikonu tiskárny, provede se výběr varianty automaticky – obsahuje-li ZPO alespoň jednu kapitolu z oddílů 3–5, tiskne se úplná varianta, jinak zjednodušená. Tlačítko lze také rozbalit do kontextové nabídky tiskových funkcí a vytisknout konkrétní požadovanou variantu ZPO.

V nabídce tiskových funkcí je také možnost tisku prázdného formuláře ZPO pro obě varianty (zjednodušený i úplný ZPO).

 

TISK ZPO Z JINÝCH EVIDENCÍ V EVI 8

Dokument ZPO lze tisknout v rámci programu EVI 8 (z kontextové nabídky tiskových funkcí nad daným přehledem) z těchto evidencí:

  • Subjekty: Tisk je možné provést pro subjekt, na kterém stojím, za všechny označené subjekty, nebo za označené provozovny (pokud je tabulka subjektů rozdělena na sídla a provozy).
  • Odpady: Tisk se provádí nad dávkou, na které stojím. Byla odebrána možnost editace tiskové šablony.
  • Povolené odpady: Tisk se provádí nad vybraným záznamem.
  • Přeprava: Tisk se provádí nad položkou přepravního listu.

Výběr požadovaného ZPO k tisku

Uživatel si před tiskem vybírá ZPO ze seznamu již vytvořených ZPO. Kromě tisku ZPO z číselníku subjektů je seznam ZPO filtrován podle odpovídajícího katalogového čísla odpadu. Pokud filtru odpovídá právě jeden ZPO, tisk proběhne automaticky.

Jestliže pro daný kód odpadu není nalezen žádný ZPO, otevře se prázdný editor ZPO umožňující založit nový ZPO a poté jej v požadované variantě vytisknout.

 

Dosazení údajů o subjektu

Vyhlášky rozlišují pojmy původce (= ten kdo odpad vyprodukoval) a dodavatel (= aktuální vlastník, který odpad předává na zařízení), což můžou, ale nemusí být identické subjekty. Vzhledem k tomu, že se v praxi tyto dvě role zpravidla nerozlišují (pro provozovatele zařízení je dodavatel zároveň i původcem), jsou obě role v novém modulu ZPO sloučeny a pouze se rozlišuje sídlo subjektu od provozovny, kde odpad vznikl. Pokud se ZPO tiskne pro subjekt, který je provozovnou, do kolonky 1.1 se dosazují nacionále sídla a do kolonky 1.2 provozovny. Pokud je subjekt sídlem, fyzickou osobou apod. (tedy sám sobě sídlem), tisknou se do obou kolonek stejné údaje. 
 

Dosazení subjektu

Při tisku z evidence odpadů platí pravidlo, že nad dávkami převzetí odpadu (kódy nakládání B00, BN30, BN16 a BN6) se dosazuje do ZPO partnerský subjekt (původce) a v ostatních případech evident. 
 

Tisk prázdného formuláře ZPO

Přímo v editoru ZPO nebo v číselníku subjektů je umožněn tisk prázdného formuláře ZPO s prázdnými kolonkami. Při tisku z číselníku subjektů se pouze dosazují do první kapitoly nacionále daného subjektu.

 

OMEZENÍ PŘÍSTUPU K ZPO POMOCÍ UŽIVATELSKÝCH ZÁKAZŮ

Pomocí uživatelského zákazu lze zamezit přístupu do editoru tvorby ZPO vybraným uživatelům. Tento zákaz znemožňuje danému uživateli přidávat, upravovat nebo mazat záznamy v editoru pro tisk ZPO, ale umožňuje běžný tisk ZPO (pokud pro daný kód odpadu ZPO již existuje). Nastavení uživatelských zákazů se provádí z menu Uživatelé / Nastavení.

Zákaz se nastavuje samostatně pro EVI (Ostatní / Základní popisy odpadu).

Při tisku ZPO z jiných evidencí se aplikovaný zákaz projevuje tak, že je v okně pro výběr ZPO schována lišta s ovládacími tlačítky a dále nelze vypnout filtr na odpovídající katalogové číslo. 

Všechny tiskové funkce související se ZPO také podléhají globálním zákazům

  • No labels