Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Označování sběrných prostředků ani obsah identifikačního listu není novou vyhláškou 273/2021 Sb. upraven, tudíž je i nadále možné tisknout ILNO z programu EVI8.

Seznam se všemi identifikačními listy nebezpečných odpadů otevřete pomocí ikony na svislé liště programu v sekci Sestavy nebo pomocí příkazu v horní lištové nabídce. Tyto listy obsahují identifikaci odpadu, klasifikaci podle dohody ADR, jeho vlastnosti a bezpečnostní opatření při manipulaci a nehodách. Rozsah použití a náležitosti identifikačních listů jsou určeny vyhláškou č. 383/2001 Sb. a přílohou č. 3. Dodávané identifikační listy jsou v tzv. režimu šablon. Nelze je editovat, můžete však z nich vytvářet své vlastní kopie, které lze následně editovat.

Popis jednotlivých funkcí:

Ikona

Funkční kl.

Popis funkce

Insert

vytvoření nového identifikačního listu

F4

změna existujícího identifikačního listu

Delete

smazání vybraného identifikačního listu

Ctrl+Del

smazání všech zobrazených identifikačních listů

F2 

kopie kurzorem vybraného identifikačního listu

Ctrl+F2 

kopie všech šablon dodávaných IL do vlastních IL

F3

hledání konkrétního IL podle setříděné položky

F5

přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh - Obnovení)

F7

tisk vybraného identifikačního listu (na 2 strany) – lze tisknout i hromadně za označené identifikační listy

Ctrl+F7

tisk vybraného identifikačního listu (na 1 stranu) – lze tisknout i hromadně za označené identifikační listy

Shift+F7

tisk vybraného identifikačního listu (na 2 strany) včetně označení nebezpečného odpadu

není

tisk vybraného identifikačního listu (na 1 stranu) včetně označení nebezpečného odpadu

není

tisk označení sběrového prostředku (A5)

není

tisk označení sběrového prostředku (A4)

Shift+Ctrl+Alt+F7

tisk Označení nebezpečného odpadu pro vybraný list: pomocí této funkce lze vytisknout označení odpadu podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (Pozn.: Každý identifikační list obsahuje položku "Grafické symboly", ve které lze přiřadit konkrétnímu odpadu grafické symboly podle § 11 a 12 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je položka "Grafické symboly" u příslušného odpadu prázdná, vytiskne se pomocí této funkce označení "Nebezpečný odpad" viz Zákon o odpadech").

není

tisk označení sběrového prostředku pro odpady ze zdravotnictví

není

tisk přehledu katalogových čísel a souvisejících UN kódů

není

editace tiskové sestavy (na 2 strany)

není

editace tiskové sestavy (na 1 stranu)

není

editace tiskové sestavy Označení nebezpečného odpadu

není

hromadné doplnění oprávněné/odpovědné osoby u označených listů (označení se provádí příslušnou ikonou nebo klávesou F11)

F10

filtr identifikačních listů

F11

označení kurzorem vybraného záznamu pro následný hromadný tisk označených identifikačních listů (horní lištová nabídka)

Shift+Ctrl+F11

informace o kurzorem vybraném záznamu

Pozn.: Původce resp. oprávněná a odpovědná osoba se na identifikačních listech vyplňují pomocí adresáře subjektů (firemní údaje) a kontaktů (jména osob). Tyto kontakty se musí u konkrétních subjektů zadat pomocí funkce F9 před vlastní editací identifikačních listů. Oprávněná a odpovědná osoba lze vyplnit i hromadně u označených identifikačních listů viz popis jednotlivých funkcí.

  • No labels