Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CENTRÁLNÍ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ (SUBJEKTŮ)

Prvním krokem v programu by mělo být vytvoření adresáře všech organizací (původců a partnerských firem), jež odpad produkují, dopravují, zneškodňují nebo předávají. To znamená, že v programu vyplníte svou firmu, resp. provozovny, nebo organizace, za které budete vést evidenci, a dále všechny subjekty, jež mají s vámi nějaký partnerský vztah (předávají nebo přebírají od vás odpad).

Stručný popis postupu při vytváření adresáře organizací

Po stisknutí ikony s názvem SUBJEKTY na svislé liště programu se zobrazí adresář, kam se zapisují sídla organizací (typ subjektu = firma, zahraniční subjekt, obec, občané obce, firmy bez IČO) nejlépe podle obchodního rejstříku eventuelně podle průkazu živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo koncese) nebo přímo konkrétní osoby (typ subjektu = občan bez IČO), která odpad vyprodukovala nebo s nimi nakládají. Ke každé organizaci můžete dále přiřadit libovolný počet provozoven s uvedením adresy, jednoznačného čísla provozu, kontaktní osoby atd.

 

VLASTNÍ VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ U VYBRANÉ ORGANIZACE

Evidence odpadů nebo přepravy lze v programu vést vždy za aktuálně nastavený subjekt. Toto nastavení provedete v adresáři subjektů na kurzorem vybrané organizaci pomocí funkce Možnosti/Nastavit jako aktuální subjekt. Výběr organizace je omezen typem programu EVI 8, který užíváte (viz. Registrace programu). Tabulku pro evidenci odpadů nebo přepravy otevřete pomocí příslušné ikony na svislé liště programu. 

Evidence odpadů se podle platné legislativy a metodiky vede za každou samostatnou provozovnu. Samostatnou provozovnou může být i místo provozování činnosti, při které odpad vzniká nebo se s ním nakládá a není provozovnou podle zvláštních právních předpisů. Pokud je v provozovně, která je provozovnou podle obchodního zákoníku nebo živnostenského zákona, provozováno více zařízení se souhlasem od příslušného krajského úřadu, nebo byl tento souhlas nahrazen integrovaným povolením podle zákona o integrované prevenci, vytváří se průběžná evidence odpadů za každé z těchto zařízení zvlášť. 

Záznamy se do programu zapisují chronologicky v rozsahu průběžné evidence odpadů. Průběžná evidence se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech. Každý záznam obsahuje všechny potřebné údaje pro splnění zákonných povinností, tj. průběžné evidence a ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Při vytváření nové dávky se automaticky nabídne aktuální datum. Katalogové číslo se dosazuje pomocí tzv. seznamu povolených (použitých) odpadů, kam lze nadefinovat odpady, s nimiž nakládáte. Tento seznam se v programu vytváří zpravidla automaticky (lze předdefinovat ručně) a slouží např. ke kontrole, zda nakládáte s odpady, na které jste obdrželi souhlas od příslušného úřadu, a dále zda odpad předáváte organizaci oprávněné k převzetí příslušného odpadu (organizace se prokáže platným souhlasem vydaným příslušným úřadem). Pro tuto kontrolu je nutné nastavit v parametrech programu funkci Nedovolit zadat odpad, který není v seznamu povolených odpadů. Po zápisu katalogového čísla se na dávce vyplňuje kód nakládání, množství a partnerská organizace. V případě odpadu druhově blíže neurčeného (katalogové číslo končí na 99) se vyplňuje položka s názvem upřesnění. Ke každému odpadu lze upřesnění nadefinovat již na seznamu povolených odpadů. V případě zadávání odpadu, který má přehodnocené nebezpečné vlastnosti se v seznamu povolených odpadů vyplňují do položky osvědčení údaje o pověřené osobě viz zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláška 383/2001 Sb

Evidence elektroodpadů se vytváří přímo v evidenci odpadů s využitím číselníku elektro-skupin a katalogu odpadů.

 

EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Evidence přepravy nebezpečných odpadů se vytváří u původce (místa nakládky) nebo dopravce.  Modul pro vytváření přepravy nebezpečných odpadů je složen ze dvou částí. V první části (horní polovina obrazovky) se vyplňuje hlavička evidenčního listu. V druhé části se zapisují přepravované odpady. Každý přepravní list může obsahovat maximálně 8 druhů odpadů. K jednotlivým odpadům se přiřazují označení UN čísel dle ADR 2011, který nově zavádí povinnost označovat do přepravního dokladu „kód omez. tunelu".

 

EVIDENCE AUTOVRAKŮ

Evidence autovraků slouží provozovateli zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku. Program vytiskne ze zadaných údajů Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků podle vyhlášky č. 352/2008 Sb. přílohy č. 3. Toto potvrzení umožňuje zasílat do Informačního systému pro sledování toku vybraných autovraků.

 

EVIDENCE ZPĚTNÉHO ODBĚRU NĚKTERÝCH VÝROBKŮ

Evidenci zpětného odběru některých výrobků vytváří právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí nebo dováží minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků; elektrické akumulátory; galvanické články a baterie; výbojky a zářivky; pneumatiky; chladničky používané v domácnostech. Program umožňuje ze zadaných údajů vytisknout Roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. přílohy č. 19.

 

KÓDY NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Evidence odpadů se v programu vede formou skladové bilance. To znamená, že pro každý odpad se uvádí jeho původ vzniku a následně jeho zneškodnění. Pro určení způsobu nakládání s odpady slouží tzv. Kódy nakládání. Podle jejich významů je můžeme rozdělit na příjmy (plus) a výdaje (minus)
 

Popis kódů nakládání

První písmeno kódu označuje původ odpadu.
A – vlastní odpad
B – převzatý odpad od jiné firmy 
C – odpad převedený z minulého roku 
 

Kódy nakládání charakterizující příjem do evidence (plus)
A00 – odpad vyprodukovaný vlastní činností
B00 – odpad převzatý od jiné firmy 
C00 – odpad převedený z minulého roku
BN6 – odpad dovezený z jiného členského státu EU
BN16 – odpad dovezený z jiného státu mimo EU 
BN30 – převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo elektrozařízení, převzetí odpadů od občanů
BN40 – odpad po úpravě, pokud nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu
xN50 – inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu
xN60 – staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. 
 

Kódy nakládání charakterizující výdej z evidence (minus)

Způsob zneškodnění / Využívání odpadů 

Kód 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

XR1 

Získání /regenerace rozpouštědel 

XR2 

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů) 

XR3 

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

XR4 

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

XR5 

Regenerace kyselin a zásad 

XR6 

Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

XR7 

Získání složek katalyzátorů 

XR8 

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

XR9 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

XR10 

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 

XR11 

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 

XR12 

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 

XR13 

Odstraňování odpadů 

 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

XD1 

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) 

XD2 

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

XD3 

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 

XD4 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) 

XD5 

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

XD8 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 

XD9 

Spalování na pevnině 

XD10 

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

XD12 

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

XD13 

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 

XD14 

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství)

XD15 

Ostatní

 

Využití odpadů na rekultivace, terénní úpravy apod. 

XN1 

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

XN2 

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně 

XN3 

Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku 

XN5 

Vývoz odpadu do členského státu EU

XN7 

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 

XN8 

Zpracování autovraku 

XN9 

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny") 

XN10 

Využití odpadu na rekultivace skládek

XN11 

Ukládání odpadu jako technologický materiál na zajištění skládky

XN12 

Kompostování

XN13 

Biologická dekontaminace

XN14 

Protektorování pneumatik

XN15 

 Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN17 

Zpracování elektroodpadů

XN18 

Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu

XN53 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

XN63 


Písmeno X u kódů nakládání v tabulce může nabývat hodnot AB i C. Důležitým pravidlem při evidenci odpadů je shoda vzniku odpadu s jeho zneškodněním. Příklad: pro odpad zapsaný v evidenci jako příjem pod kódem nakládání např. B00 použijte při zápisu zneškodnění kód nakládání začínající písmenem B.

Výhodou tohoto způsobu vedení je možnost dělení nebo slučování dávek a úplnost evidence, nevýhodou je nutnost dvou zápisů (příjmu a výdeje) pro jednu dávku odpadu. Program EVI 8 však nabízí automatický zápis párové dávky dle nastavení parametrů programu.

Pro úplnost evidence je potřeba zapsat zůstatky na skladě z minulého roku s udáním data 1. 1. evidenčního roku (s kódem nakládání C00). Na konci evidenčního roku je pak nutné doplnit zůstatky (rozdíly) na sklad s udáním data 31. 12. téhož roku (s kódem nakládání XN5).

Příklad zápisu produkce odpadů a následného předání oprávněné osobě: 

Příklad zápisu třídění odpadu a následného vzniku jiných odpadů:

Upozornění: Tímto způsobem lze řešit i předruhování odpadů. Součet převzatých odpadů a následně vzniklých odpadů z třídění nemusí být totožný, neboť tříděním mohou vzniknout složky, které pro vás nepředstavují odpad – dle příkladu např. kovové zárubně apod. V ročním hlášení se však musí u jednotlivých druhů odpadů rovnat množství + a množství -.

 

  • No labels