Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pri kalibrácii a certifikovaní váhových systémov autorizovanými subjektmi, oprávnenými vykonávať kontrolu a kalibráciu meradiel, už nestačí skalibrovať a schváliť iba samotnú váhu, ale posudzuje sa celý váhový systém. Týmto váhovým systémom sa pritom rozumie fyzická váha prepojená so softvérom v počítači. Softvér si namerané hodnoty zisťuje pomocou dátového prepojenia s váhou. Tie mu následne slúžia pre generovanie a tlač dokladov a pre príslušnú elektronickú prevádzkovú evidenciu váženia.

Pri úplnom certifikovaní váhových systémov je nutné preukázať, že výstup zo softvéru obsahuje a ďalej využíva naváženú hodnotu, ktorá naozaj zodpovedá zváženej hodnote. Váha pritom môže obsahovať aj tzv. alibi pamäť, čo je zariadenie pre vygenerovanie unikátneho identifikátora z každého jednotlivého váženia a jeho uloženie spolu s ostatnými dátami o vážení do svojej pamäti. Záznam v alibi pamäti obsahuje unikátne číslo váženia (UID), hmotnosť, identifikačné číslo váhy, dátum a čas vytvorenia záznamu. Alibi pamäť tento záznam pritom neukladá priebežne, ale až po vyvolaní dotazu od obsluhy. Ten je možné realizovať buď pomocou tlačidla na displeji váhy (tzv. váhovom indikátore) alebo v prepojenom softvéri - záleží na type váhy a softvéru. Na vážnych lístkoch (príp. iných dokladoch), ktoré sú následne z pripojeného softvéru vytlačené, sa tlačí celý záznam z alibi pamäte vrátane jednoznačného identifikátora váženia pre jeho prípadné dohľadanie na danej váhe.

V prípade, že je do hodnoty váhy v softvéri manuálne jeho obsluhou zasiahnuté (pokiaľ je tento zásah v softvéri nastavením povolený), softvér sa postará, aby bol k tejto novej hodnote váženia vytvorený úplne samostatný záznam, ktorý nemá so záznamom z alibi pamäte žiadnu väzbu . Vďaka tomu nie je možné na vážnom lístku a prípadne aj na ďalších dokladoch  tlačiť spomínaný jednoznačný identifikátor váženia (UID), pričom dátum a čas sú hodnoty, ktoré nevygenerovala váha ale softvér v okamihu manuálnej úpravy pôvodnej váhou zistenej hodnoty.

Společnost INISOFT vyvinula vlastný nástroj, teda kompletné prepojenie bežne dostupnej fyzickej váhy so softvérom, ktorý vie zapisovať dáta váženia vrátane spomínaného UID z alibi pamäte. Vďaka tomu je možné ENVITA s prepojenými váhami považovať za váhovy systém, ktorý  zaručuje autentickosť  a overiteľnosť všetkých vážení a ktorý spĺňa všetky podmienky pre certifikáciu u konkrétneho zákazníka.