Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Obsah

Přehled Odpady je dostupný ve stejnojmenném modulu Odpady pod příslušným tlačítkem v horní nabídkové liště.

Umístění tlačítka na horním panelu

Přehled Odpady

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny záznamy o odpadech pro vybraného evidenta za zadané období. Období lze nastavit v levé části stavového řádku.

Přehled odpadů vybraného evidenta

Pro otevření přehledu pro více evidentů slouží možnost Více evidentů v nabídce tlačítka Partneři. Ve výběru evidenta pak stačí v prvním sloupci zaškrtnout požadované evidenty. Seznam zvolených evidentů pak lze vidět pod tlačítkem , které se nachází před název aktuálně vybraného evidenta. Přehled s více evidenty slouží pouze k prohlížení dat a případnému tisku, není možné v něm se záznamy provádět žádné operace.

Pomocí tlačítka  , které se nachází u informace o aktuálně vybraném evidentovi, je možné změnit rozsah přehledu:

  • Subjekt
  • Vykazovací celek
  • IČO

Pokud je rozsah větší než subjekt, jsou neaktivní funkce pro práci se záznamy. V případě tisku se pak tiskne přehled ve zvoleném rozsahu. 

Popis jednotlivých ovládacích prvků přehledu Odpady

IkonaKlávesová zkratkaFunkce
Insert / CTRL + NVytvoření nového záznamu
CTRL + Insert Otevření formuláře pro vytvoření nových záznamů ze šablony
F4 / CTRL + UEditace vybraného záznamu
DeleteSmazání vybraného záznamu
F2 / CTRL + KKopie vybraného záznamu
F5Obnovení přehledu
 Rozbalení nabídky tisku
 Otevření přehledu karta odpadů pro aktuálně zvoleného evidenta
 Otevření přehledu partneři pro aktuálně zvoleného evidenta
 Otevření nabídky kontrol
 Otevření nabídky hromadných operací

Pořízení záznamu

Základní funkcí modulu Odpady je pořízení nové dávky odpadu. Nový záznam lze pořídit kliknutím na ikonu  nebo příslušnou klávesovou zkratkou.

Jednotlivá pole formuláře

Datum - Datum nakládání s odpadem odpadu

Kód odpadu - Kód označení odpadu podle katalogu odpadů

Kategorie - Kategorie odpadu

Osvědčení - Číslo osvědčení, lze vyplnit pouze v případě kategorie N/O

Název odpadu - Název odpadu podle katalogu odpadů

Upřesnění - Doplňují označení odpadu, povinné pro kódy odpadu končící 99, lze vyplnit až po vyplnění kódu odpadu

Množství - Množství odpadu v tunách. Lze použít přepočet z počtu kusů

Kusy - Počet kusů (lze použít přepočet z množství)

Kód nakládání - Kódové označení způsobu nakládání s odpadem dle katalogu kódů nakládání

Partner - Údaje o partnerském subjektu (jeli pro daný kód nakládání vyžadován)

Poznámka - Poznámka k dávce odpadu

Zakázka - Číslo zakázky

Výdaje - Výdaje pro danou dávku odpadu v Kč

Příjmy - Příjmy pro danou dávku odpadu v Kč

Štítky - Umožňuje přiřazení štítků

V případě, že datum nespadá do Vámi zvoleného období, bude program při ukládání požadovat potvrzení. Záznam bude uložen, ale nebude vidět v zobrazeném přehledu.

Formulář dávky odpadu


Potvrzení při ukládání záznamu

Vytvoření dávek ze šablony

Vytvoření dávek odpadu ze šablony lze provést v přehledech OdpadyKarta odpadů nebo Partneři. Formulář je k dispozici pod tlačítkem  Nový odpad ze šablony, které se nachází v rozbalovací nabídce tlačítka  Nový.

V horní části formuláře se nachází šablona, do které lze doplnit konstantní hodnoty. Ve spodní části jsou pak jednotlivé záznamy, ke kterým lze dopsat nekonstantní hodnoty. Nový řádek se přidá po stisknutí klávesy ENTER na konci řádku nebo pomocí tlačítka  Nový řádek. Pomocí tlačítek  Postupný opis Opis je možné opsat (celý/postupně) předchozí řádek.

Nastavení šablony

Pokud zadáváte opad určený pro výkaz EKO-KOM, objeví se po zadání kódu odpadu nová položka Určeno pro EKO-KOM. Po jejím zaškrtnutí se ve spodní části formuláře otevře nová záložka EKO-KOM, kde můžete nastavit všechny náležitosti. Více informací naleznete na stránkách Záložka EKO-KOM na dávce odpadu a Evidence EKO-KOM.

Předvyplnění některých hodnot, konkrétně datumu a kódu nakládání, lze nastavit v nastavení programu.

Hromadné operace v rámci funkce

Součástí funkce je také generování dat z kalendáře nebo rozpočet celkového množství, ale pouze v případě rozšíření hromadných operací pro modul odpady.

Funkce pro generování dat z kalendáře je dostupná pod tlačítkem . Po stisknutí se otevře formulář, kde lze nadefinovat šablonu pro generování dat. Datumy lze generovat mnoha způsoby pro různá časová období. Z generování je také možné vyloučit státní svátky. Šablonu je také možné uložit pro další použití. Pomocí tlačítka  u položky Datum pak lze datumy rychle načíst ze šablony.

Funkce rozpočet množství se nachází pod tlačítkem . Do formuláře se zadá celkové množství, které bude následně rozpočteno podle volby konstantě (aritmetický průměr) / poměrově (podle aktuálního údaje množství na jednotlivých dávkách).

Šablona pro generování dat z kalendáře

 

 

Rozpočet celkového množství

Kontroly

V rámci agendy Odpady lze pustit kontrolu na převzetí / předání dle RES. Tato kontrola je dostupná v nabídce tlačítka  Kontroly. Před spuštěním kontroly lze určit, jaké dávky se budou kontrolovat - převzetí a / nebo předání, a co všechno se bude kontrolovat. Po provedení kontroly jsou zobrazeny případné nalezené problémy.

Nastavení kontroly převzetí / předání dle RES

Tisk

Modul Odpady nabízí uživateli několik tiskových sestav, které lze z programu vytisknout. Veškeré tiskové sestavy jsou dostupné v nabídce tlačítka  Tisk.

V současné době lze vytisknout tyto sestavy:

  • Tisk zobrazených dat
  • Průběžná evidence v podobě ročního hlášení
  • Průběžná evidence v podobě ročního hlášení - samostatně po odpadech

Rozsah tisku průběžné evidence je stejně jako tisk zobrazených dat závislý na nastaveném období.

V případě zaregistrovaného modulu ZPO / PIO je také možné tisknout:

  • Základní popis odpadu (ZPO)
  • Písemné informace o odpadu (PIO)

Hromadné operace v rámci agendy

Modul Odpady nabízí několik hromadných operací, které jsou k nalezení v agendách OdpadyKarta odpadů a Partneři v nabídce tlačítka  Hromadné operace. Tlačítko je k dispozici pouze se zaregistrovaným rozšířením hromadných operací pro modul Odpady.

Hromadné operace jsou vždy prováděny s / nad aktuálně zobrazenými záznamy, je tedy žádoucí před některými operacemi nejprve vyfiltrovat požadované záznamy.

Vyjmout zobrazené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii zobrazených záznamů do schránky. Rozdíl oproti funkci kopírovat je v tom, že po vložení dojde ke smazání záznamů v evidenci, ze které byly zkopírovány.

Kopírovat zobrazené odpady do schránky

Tato funkce provede kopii zobrazených záznamů do schránky.

Zobrazit odpady ve schránce

Tato funkce otevře formulář, ve které budou vidět aktuálně zkopírované záznamy ve schránce.

Vložit odpady ze schránky

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Pokud jsou nalezeny skutečnosti, které by mohly způsobit nesprávné vedení průběžné evidence, program na to upozorní a zobrazí všechny inkriminované záznamy. Po najetí na ikonu  se zobrazí důvod upozornění. V patě formuláře jsou zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Formulář s nalezenými problémy

Vložit ze schránky jinak

Tato funkce vloží záznamy ze schránky do evidence aktuálně vybraného evidenta. Oproti klasické funkci vložit je však možné dávky před vložením upravit. Po zvolení této funkce se otevře formulář, který je rozdělený na dvě části. V horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -. Tuto funkci je možné použít pouze pokud je rozsah přehledu nastaven na subjekt.

Smazat zobrazené dávky

Tato funkce smaže všechny zobrazené záznamy + obsah schránky.

U vybraných odpadů hromadně změnit - vybrané položky

Tato funkce provede změnu vybraných údajů u zobrazených záznamů. Po zvolení této funkce se otevře formulář jako pro funkci vložit ze schránky jinak. Tedy v horní části se nachází šablona, která obsahuje všechny dostupné možnosti úpravy, kdy je možné editovat veškeré dostupné položky pro dávku odpadů, včetně štítků, které je možné přepsat, nebo pouze přidat s použitím volby Zachovat exitující štítky. Ve spodní části se pak nachází jednotlivé záznamy po zvolených úpravách, kde jsou v patě ještě zobrazeny počet záznamů a součty množství + a -.

 

Formulář pro hromadnou editaci dávek odpadů