Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné funkcionality


Upozornenie

Z dôvodu zmien v mechanizme zapamätania si otvorených záložiek dôjde k uzavretiu všetkých otvorených záložiek, bude teda nutné si využívané záložky znovu otvoriť.

Pridané

 • Pridaná podpora automatickej zálohy databázy pri ukončení aplikácie. Pri spustení aplikácie je užívateľ upozornený, že nie je nastavené správanie zálohovania databázy v nastavení aplikácie. Užívateľ je pri štarte upozorňovaný do tej doby, než v nastavení zvolí jednu z možností zálohovania. Možnosťou je aj nezálohovať, to je pre prípady, keď sa o zálohu databázy, alebo celého databázového servera stará IT oddelenie v danej spoločnosti. Nastavenie zálohovania môže vykonať v aplikácii iba užívateľ s právami administrátora.
 • Pridaná možnosť zadania dotazu v systéme Helpdesk spoločnosti INISOFT s.r.o. priamo z programu. V páse kariet ENVITA sa novo pod tlačidlom "Napíšte nám Helpdesk" zobrazí formulár s editorom, ktorým je možné napísať požiadavku vrátane možnosti priloženia logov aplikácie, databázy a ďalších ručne priložených súborov. Súčasne dochádza aj k priloženiu informácií o konfigurácii aplikácie a počítača. Odoslanie týchto informácií musí užívateľ potvrdiť a tieto sprievodné odosielané informácie je možné v programe aj zobraziť.
 • Kontakty je možné novo priraďovať aj k ďalším typom subjektov - Občan, Zahraničný subjekt, Občania obce
 • Pred vykonaním ručnej obnovy dát zo zálohy je vykonaná automatická záloha aktuálnej databázy. V prípade, že si užívateľ obnoví nevhodnú zálohu nepríde tak o aktuálny stav databázy.
 • Zamedzenie prepísania existujúcej databázy novou zo zálohy v prípade neoprávneného neodborného zásahu do konfiguračného súboru aplikácie. V prípade prevádzky aplikácie na SQL Server Express LocalDB.
 • Aplikácia pri štarte kontroluje, či sú načítané niektoré jej časti z iného, než predvoleného umiestnenia. Pokiaľ je detekovaná komplikácia, je užívateľ pri štarte upozornený na prípadné možné problémy s behom aplikácie a je vyzvaný na kontaktovanie podpory. Napríklad pomocou nového formulára Helpdesk. Užívateľovi je umožnené spustenie a používanie programu. Súbory aplikácie sú novo rozradené do adresárovej štruktúry a nie sú teda už všetky súbory aplikácie v jednom neprehľadnom adresári.

Zmenene

 • Optimalizovali sme rýchlosť štartu aplikácie pomocou generátora natívnych bitových kópií (Ngen.exe) .
 • Komunikácia aplikácie s podpornými komponentmi ako je registrácia, kontrola dostupnosti novšej licencie alebo Helpdesk je novo smerovaná z pôvodnej URL *.inisoft.cz na URL*.inisoft.sk.

 • Vylepšená kontrola dostatočných práv na SQL serveri pred začatím upgrade databázy pre bezproblémový priebeh aktualizácie.
 • Upravené ukladanie formulára, teraz po akejkoľvek zmene dát na formulári dôjde k aktivácii tlačidla na uloženie zmien.

 • Upravená detekcia dostupnosti protokolu TLS 1.2 poskytujúceho možnosť zabezpečenej komunikácie na Internete. Novo rozlišuje či TLS 1.2 nie je na PC vôbec dostupný, alebo či je len v konfigurácii počítača vypnutý. Bez aktívneho TLS 1.2 aplikácia nemôže komunikovať na internete so svojim okolím (Registrácia, Helpdesk). Kontrola je realizovaná pri spustení inštalátora aj pri každom spustení aplikácie.

 • V modálnom režime aplikácie bola zrušená možnosť minimalizácie okien vyvolaných z aplikácie. Aplikácia v modálnom režime pracuje iba s aktuálnym oknom, ktoré zamkne všetky ostatné. Pri minimalizácii aktuálneho okna dochádzalo k užívateľsky neprehľadnej situácii, keď užívateľ nemusel vždy intuitívne nájsť správne miesto v aplikácii, kde vykoná maximalizáciu okna, aby mohol ďalej pracovať.

 • Upravená možnosť mazania užívateľskej skupiny. Užívateľskú skupinu je možné zmazať po potvrdení príslušného upozornenia pred samotným mazaním.

 • Opravené správanie pri odosielaní logov aplikácie, kedy dochádzalo k chybnému doplneniu cesty k užívateľským súborom (adresár TEMP). Teraz sa premenná pre cestu k užívateľskému adresáru TEMP dopĺňa z inej premennej v systéme .

 • Optimalizácia kontroly oprávnenia aktuálneho užívateľa pri otváraní zapamätaných záložiek vrátane revízie zapamätaných hodnôt, ktoré sa pri štarte znovu aplikujú. Pri aktualizácii programu sa všetky otvorené záložky zatvoria.

 • Optimalizácia aplikácie v prípade prevádzky na databázovom serveri typu LocalDB. V okamihu dlhej nečinnosti došlo k odpojeniu od databázy s následným chybovým hlásením. Teraz sa už odpojenie pri nečinnosti ENVITA nerealizuje.

 • Upravený vzhľad inštalátora pre správne zobrazenie potvrdenia licenčných podmienok.

 • Inštalácia potrebných fontov z rodiny fontov Roboto sa novo vykonáva v tichom režime. Licenčné dojednanie pre príslušné fonty je novo súčasťou aplikácie ENVITA a už sa samostatne nepotvrdzuje pri inštalácii.

 • Pri inštalácii aplikácie dochádza k zápisu logov do rovnakého adresára ako je aplikácia ENIVTA a aj nástroj pre aktualizáciu databázy. Umiestnenie spoločných logov je C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\INISOFT s.r.o\IsEnvita\Logs. Súčasne sa mení názov inštalačného logu na ISENvitaInstall_YYYY-MM-DD_hh-mm-ss.log.

 • Oprava správania pri zmene poľa ZÚJ u fyzickej osoby a následnej voľbe nemeniť Obec a PSČ došlo aj tak k automatickej zmene.

IMPORT


Pridané

 • Je možné importovať kontaktné údaje o subjekte (tel, fax, e-mail a url).
 • V správe importov je nová možnosť zobraziť spätne log prebehnutého importu.
 • Do xsd boli pridané definície nasledujúcich možností:
  • Zadať zoznam dávok z minulého importu, ktoré sa majú zmazať. Definícia v <OdpadyStorno>. Neskôr je možné naimportovať hodnotu novú (aktualizácia dávky) alebo žiadnu (storno dávky).
  • Zadať popis Zariadenie/Skládky, ktoré sa naimportuje.
  • K Zariadeniu je možné importovať číselník výrobkov a materiálov, ktoré vznikajú na zariadení. Ďalej potom evidenciu vzniknutých materiálov a výrobkov na zariadení.
  • K skládke je možné importovať ročné údaje o skládke.
  • Pozn.: Tieto údaje je možné zatiaľ iba zadať do xml, importné funkcie sa vyvíjajú a budú obsahom ďalšej verzie.

Zmenené

 • Upravené XSD - spojené do jedného definičného súboru IniTransferSk.xsd (namiesto pôvodných 3).
 • Zmenená verzia importu na 1.0.2.0. To znamená, že pri importe súboru vytvorenom podľa predchádzajúcej verzie bude zobrazené upozornenie.
 • V XSD sú nadefinované maximálne možné dĺžky textových elementov.
 • Zrušený výpis chýb z kontroly importovaného XML proti definičnému XSD. Je ohlásený iba nesúlad.
 • Štatutárny zástupca a Zodpovedná osoba sa zadávajú do tabuľky <ParametreSubjektu>.
 • Pri synchronizácii subjektov podľa zdrojového systému sa kontroluje iba KodSynchro ako unikátneho identifikátora subjektu. Je zrušená spojitosť na Sign.
 • Pre činnosť M sa pri kódoch nakladania PS a SVZ rozlišuje, či sú s partnerom alebo bez partnera.
 • Importný súbor obsahujúci rovnaké hodnoty v <Sign> a <IdentifikatorExporte>, sú dáta z predchádzajúceho importu automaticky zmazané vrátane partnerskej evidencie.
  • V správe importu je možné zobraziť subjekty (evidenty), ktorým sa z označeného importu vygenerovala partnerská evidencia.

ILNO


Pridané

 • Pridanie možnosti evidencie pre viacerých evidentov
 • Pridanie možnosti kopírovať ILNO viacerým evidentom.
 • Pridaná nová tlač ILNO viacerým evidentom bez toho, aby bolo nutné ILNO pre jednotlivých evidentov zakladať.

Zmenené

 • Úpravy v tlači ILNO na 1 a 2 strany. Doplnené upozornenie, že na 1 stranu sa všetko nezmestí s odporúčaním používať tlač na 2 strany.

SKLAD A OBCHOD


Pridané

 • Pridané zaokrúhľovanie hotovostných platieb od 1.7.2022 na 0,05 EUR (v súlade so zmenou legislatívy).
 • Pridaná možnosť definovať a tlačiť vlastný text na dokladoch v režime prenesenia daňovej povinnosti (PDP).
 • Pridaná funkcionalita na tarovanie vozidiel a využitie tary na skladových dokladoch - nastavuje sa v konfigurácii pravidiel pre váženie.
  • automatické alebo ručné dosadzovanie tary na skladový doklad
  • automatická alebo ručná aktualizácia tary vozidla podľa skladového dokladu
 • Pridaná možnosť uloženia skladového dokladu, ktorého položka má vyplnenú iba hmotnosť "na odchode".

Zmenené

 • Optimalizácia rýchlosti pri práci so skladovými položkami - predovšetkým pri výbere skladovej položky na skladových dokladoch.
 • Modul Fakturácia - opravené určenie daňového režimu (bežný režim s DPH) pri fakturácii zahraničnému partnerovi (firme) a výskytu položiek v režime prenesenia daňovej povinnosti.
 • Modul Fakturácia - opravený chybný preklad na formulári na tvorbu faktúry.
 • Odobraná možnosť použitia spôsobu úhrady "za hotové" na skladových dokladoch, kde partnerom je zahraničný subjekt (firma).
 • Opravené uplatňovanie zákazu čítania v agende Skladové položky.
 • Opravené otváranie formulára pre opravu chýbajúcich kódov nakladania odberateľov v rámci kontroly pred prevodom do evidencie odpadov.

VÁŽNE LÍSTKY


Pridané

 • funkcionalita na tarovanie vozidiel a využitie tary na vážnych lístkoch. Nastavenie - v konfigurácii pravidiel váženia:
  • automatické alebo ručné dosadzovanie tary na vážny lístok
  • automatická alebo ručná aktualizácia tary vozidla podľa vážneho lístka