Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Zákon

Povinnosť z vykonávacieho predpisu 373/2015 Z. z § 3a Správa o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov, obsah a zverejňované údaje § 16 ods. 12 zákona.

Povinnosť vyplývajúcu z vyššie uvedeného predpisu s účinnosťou od 2.6.2022  máte ak vykonávate zber komunálnych odpadov týchto komodít: 

Sklo (20 01 02) Plasty (20 01 39) Papier (20 01 01) Kompozity na báze lepenky (20 01 03) Kovy (20 01 04) Drevo (20 01 38) - od jednotlivých obcí, potom musíte zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu správu podľa prílohy č. 7 a prílohy č. 8 a to prvý krát do 31.8.2022 za druhý kalendárny štvrťrok. 

 Obrázkovým postupom Vám ukážeme ako si viete vyexportovať údaje z ENVITA Odpady ako podklady pre tvorbu a časť vyplnenia prílohy č.7 a prílohy č. 8:

 

1. Cez prehľad Všetky Odpady si nastavíme požadované obdobie kalendárneho štvrťroka:

 

2. Následne si pomocou filtrou (napr. kód nakladania, a množstvo + je väčšie ako 0) vyfiltrujeme požadované odpady od požadovaných partnerov v tomto prípade od Obcí:

 

 3.Takto vyfiltrované údaje si vieme vyexportovať do Excelu- kliknutím pravým tlačidlom myši: 

 

 4. Máme k dispozícií dáta na vyhodnotenie a zadanie pre vznik kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov, priamo v Exceli si vieme ešte nepotrebné stĺpce odstrániť:

 

 5. Potom si založíme ďalší hárok v Exceli a cez možnosť vložiť - vložíme kontingenčnú tabuľku:

 

6. Do prvej možnosti je potrebné vybrať prvú stránku (Sheet): a označiť potiahnutím myši požadovaný rozsah - všetky stĺpce ktoré chceme aby boli v tabuľke ( napr. stĺpec B až stĺpec I):

 

 7. Takto si definujeme údaje, ktoré chceme analyzovať:

 

 8. Priradením údajov do stĺpcov a riadkov vytvoríme podklad pre tvorbu údajov z prílohy č. 7 a č.8 :