Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modelová situácia ukazuje použitie modulu SKLAD a OBCHOD pre Výkupcu a spracovateľa starých áut, ktorý:

 • vykupuje/ príjma odpad kódom činnosti V,
 • zároveň má povolenie na činnosť R (najčastejšie úprava odpadov),
 • prevádza si odpad medzi svojimi skladmi s povolením na činnosť V a R,
 • na sklade R predruhuje vykúpený /prijatý  odpad na nové katalógové čísla odpadu, 
 • upravené, zhodnotené, vytriedené odpady potom pod iným katalógovým číslom ako nový pôvodca P predáva na ďalšie využitie (spracovanie / zhodnotenie / zneškodnenie).

Ukážka prác v programe ENVITA Sklad a Obchod

Evident, ktorý má na prevádzke povolenie na činnosť V a R so samostatnými skladmi na dané činnosti:

 pozn: na printscreene sú zobrazené dva sklady danej prevádzky využitím funkcie duplikovať okno, ktorú je možné vyvolať pravým tlačítkom myši a zároveň využitím novej funkcie zobrazenia duplicitného okna

Výkup

 

Výkup od FO/PO na sklade s činnosťou V s vopred definovanými skladovými položkami:

 

Prevod medzi vlastnými skladmi

Prevod množstva skladovej položky zo skladu V na sklad s činnosťou R k úprave odpadu.

 pozn: funkcia Prevodka- výdaj automaticky vytvorí skladový pohyb Prevodka - príjem v partnerskej evidencii (evidencia odberateľa).

 

Predruhovanie

 

Predruhovanie - funkcia modulu Sklad a Obchod- slúži najmä na možnosť evidovania zmeny katalógového čísla odpadu po úprave odpadu po ktorej dôjde k zmene katalógového čísla odpadu. Je možné evidovať túto zmenu katalógového čísla ako zmenu jednopoložkovú alebo viacpoložkovú - teda z pôvodného 1 druhu odpadu po úprave dôjde k zmene na viaceré druhy odpadov pod rôznymi katalógovými číslami: 

 

 

Viacpoložkové predruhovanie

pri viacpoložkovom predruhovaní:

 • zaniká odpad 160104 staré vozidlá 2050 kg (podľa príkladu z printscreenu)
 • vznikajú odpady s novými katalógovými číslami:

Predaj

Predaj zhodnotenej a upravenej skladovej položky (vzniknutej po predruhovaní) pod novým katalógovým číslom.

Evidenčný list

ukážka evidencie v module Odpady po prevode dát z modulu Sklad a Obchod:

 •  prevádzka činnosť V:

 • prevádzka - činnosť R: 

 

 

 • prevádzka činnosť R - nový pôvodca P

 

 

 

 

 •  Ohlásenie - za činnosť V,R,P: