Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modelová situácia ukazuje použitie modulu SKLAD a OBCHOD pre Výkupcu starých vozidiel, ktorý:

  • vykupuje/ príjma odpad kódom činnosti V,
  • predáva/vydáva odpad pod kódom činnosti V spracovateľovi starých vozidiel 
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 16 01 "Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel okrem 13,14, 16 06 a 16 08" (podľa Katalógu odpadov)

Ukážka prác v programe ENVITA Sklad a Obchod

 

Evident, ktorý má na prevádzke povolenie na činnosť V na samostatnom sklade:

 

 

 

Výkup

 

Výkup na sklad s činnosťou V na vopred preddefinované skladové položky:

 

Predaj 

 

Predaj - odovzdanie spracovateľovi starých vozidiel:

 

 

 

Evidenčný list

 

ukážka evidencie v module Odpady po prevode dát z modulu Sklad a Obchod:

  •  prevádzka činnosť V