Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zadávanie a správna evidencia kódov nakladania ZPR a ZO je popísané vo vyhláške 366/2015 Z.z a je rozdiel v zadávaní v Evidenčnom liste  a v Ohlásení. 

 

S kódmi nakladania ZPR v evidenčnom liste, ZPR pre ohlásenie a ZO pre ohlásenie Vám pomôže aj naša funkcia v module ENVITA Odpady - " Bilancia"Funkcia Bilancia pre ZPR, ZPR pre ohlásenie a ZOS

1. ZPR v evidenčnom liste a v Ohlásení 

Skratka (7) – uvedie sa:

  • ak ide o prenos údajov z predchádzajúceho kalendárneho roka, skratka „ZPR“

 

Kód (7) – uvedie sa:

  • ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 sa uvedie príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

 

 Z toho vyplýva, že ZPR do Ohlásenia prechádza iba vtedy, ak je to ZPR za rok predchádzajúci a v roku, za ktorý sa podáva Ohlásenie sa s ním nenakladalo.

 

 

2. ZO v evidenčnom liste a v Ohlásení 

Skratka ZO sa do Evidenčného listu netlačí nakoľko o ňom nie je zmienka v pokynoch prílohe č.1 - vyplnenie Evidenčného listu.

Pre našich užívateľov Odpadov sme ale možnosť zadania ZOS pridali ako interného kódu, ktorý slúži v Evidenčnom liste ako informácia o reálnom zostatku na danej karte odpadu a zároveň je možné si jeho zadaním vygenerovať ZPR v novom roku  -  Automatické zadanie zostatkov na konci roka (ZO) a dávok z predchádzajúceho roka (ZPR).

Skratka ZO sa objavuje v prílohe č. 2 - vyplnenie Ohláseniahttps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/366/20210101_5270640-2.pdf :

Kód (7) – uvedie sa:

  • ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie)

Pri zadaní ZOS do evidencie pri dávke odpadov v Odpadoch, sa tento kód premietne do Ohlásenia v zmysle pokynov k vyplneniu Ohlásenia v prílohe č.2.