Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vodárenská spoločnosť - (prevádzka) čistiareň odpadových vôd (ČOV) - pôvodca podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z:

  • má povinnosť odovzdať odpad len oprávnenej osobe, 
  • zhromažďuje odpady vytriedené podľa druhov odpadov a oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 19 "Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a z úpravní pitnej vody a priemyselnej vody" (podľa Katalógu odpadov),
  • vedie evidenciu ako pôvodca odpadov (P).

Ukážka prác v programe ENVITA

1. Vytvorenie evidenčného listu odpadu na základe katalógového čísla odpadu

2. Priebežná evidencia vzniku a odovzdania odpadu: 

3. Evidenčný list odpadu

 

4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s prílohou