Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Autoservis - pôvodca podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z:

  • má povinnosť odovzdať odpad len oprávnenej osobe, 
  • zhromažďuje odpady vytriedené podľa druhov odpadov a oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 16 "Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu" (podľa Katalógu odpadov),
  • vedie evidenciu ako pôvodca odpadov (P).

Ukážka prác v programe ENVITA

1. Vytvorenie evidenčného listu odpadu na základe katalógového čísla odpadu

2. Priebežná evidencia vzniku a odovzdania odpadu: 


3. Evidenčný list odpadu


4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s prílohou