Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spaľovňa pre nemocnicu, ktorá je prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie odpadu podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z:

  • je oprávnenou osobou pre preberanie odpadu a nakladanie s ním od nemocníc (resp. iných zdravotníckych zariadení),
  • zneškodňuje odpad spaľovaním na pevnine (D10),
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 18 "Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti" (podľa Katalógu odpadov),
  • vedie evidenciu ako zneškodňovanie odpadu (D).

Ukážka prác v programe ENVITA

1. Vytvorenie evidenčného listu odpadu na základe katalógového čísla odpadu


2. Priebežná evidencia vzniku a odovzdania odpadu


3. Evidenčný list odpadu

 


4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s prílohou