Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Investor stavby - pôvodca podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z:

  • je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa stavebné a demolačné práce vykonávajú,
  • má povinnosť odovzdať odpad len oprávnenej osobe,  
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 17 "Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest" (podľa Katalógu odpadov),
  • vedie evidenciu ako pôvodca odpadov (P).

Ukážka prác v programe ENVITA

1. Vytvorenie evidenčného listu odpadu na základe katalógového čísla odpadu

2. Priebežná evidencia vzniku a odovzdania odpadu

3. Evidenčný list odpadu

 

4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, s prílohou