Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ZZO - Zdroj znečišťování ovzduší

ČHMÚ/ČHMI - Český hydrometeorologický ústav

VOC - Těkavé organické látky

TOC - Celkový organický uhlík

PAU - Polyaromatické uhlovodíky

EL - Emisní limit

EF - Emisní faktor

NH - Nátěrové hmoty

MVE - Měrná výrobní jednotka

Org. C - Organický uhlík

PE - Provozní evidence

SPE - Souhrnná provozní evidence

ÚTJ - Územně technická jednotka

TZL - Tuhé znečišťující látky

NOx - Suma oxidů dusíku

ORF - Flourované organické látky

ORCL - Chlorované organické látky

BPS - Bioplynné stanice

FO - Fyzická osoba

AO - Autorizovaná osoba

TPP - Technickoprovozní parametry

TOO - Technickoprovozní opatření

OOO - Oddělení ochrany ovzduší

PHM - Pohonné hmoty

LPG - Zkapalněný ropný plyn

CNG - Stlačený zemní plyn

CLP - Klasifikace,označování a balení látek a směsí

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

DIČ - Daňové identifikační číslo

E-PRTR - Evropský registr znečišťování

CHLaS - Chemické látky a směsi

IČO - Identifikační číslo osoby

IČOL - Identifikační číslo ohlašovacího listu

IČP Identifikační číslo provozovny/interní č. p.

IČZ - Identifikační číslo zařízení

IRZ - Integrovaný registr znečišťování

ISOH - Integrovaný systém odpadového hospodářství

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

KÚ - Krajský úřad

MO - Ministerstvo obrany

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZdr - Ministerstvo zdravotnictví

MZe - Ministerstvo zemědělství

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

ORP - Obec s rozšířenou působností

OZV - Obecně závazná vyhláška

PID - Registrační kód zařízení v IPPC

REACH - Registrace, evaluace, autorizace chemických látek

RES - Registr ekonomických subjektů

VÚ - Vodoprávní úřad

ZUJ - Základní územní jednotka