Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

BRO - Biologicky rozložitelné odpady

CLP - Klasifikace, označování a balení látek a směsí

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

DIČ - Daňové identifikační číslo

DOC - Rozpustný organický uhlík (ve vodě)

EIA - Posuzování vlivu na životní prostředí

ELPNO - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů

EP a R - Evropský parlament a rady

E-PRTR - Evropský registr znečišťování


EU - Evropská unie

GHS - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

HNVO - Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

CHLaS - Chemické látky a směsi

IČO - Identifikační číslo osoby

IČOL - Identifikační číslo ohlašovacího listu

IČP - Identifikační číslo provozovny / Interní číslo provozovny

IČZ - Identifikační číslo zařízení

IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění

IRZ - Integrovaný registr znečišťování

ISOH - Informační systém odpadového hospodářství

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

KO - Komunální odpad

KÚ - Krajský úřad

LRV - Legislativní rada vlády

MA ISOH - Modul autovraky v informačním systému odpadového hospodářství

MO - Ministerstvo obrany

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MZ - Ministerstvo zdravotnictví

MZe - Ministerstvo zemědělství

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

NO - Nebezpečný odpad

OL - Ohlašovací list

OO -Ostatní odpad

ORP - Obec s rozšířenou působností

OZV - Obecně závazná vyhláška

PCB - Polychlorované bifenyly

PID - Kód zařízení IPPC

PIO - Písemné informace o odpadu

POH - Plán odpadového hospodářství

PSP - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

PZH - Prevence závažných havárií

REACH - Registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chem.látek

RES - Registr ekonomických subjektů

RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

SDO - Stavební, demoliční odpad

SKO - Směsný komunální odpad

TZS - Technické zabezpečení skládky

TZS materiál - Materiál pro technologické zabezpečení skládky


VÚ - Vodoprávní úřad

ZO - Zpětný odběr


ZPO - Základní popis odpadu

ZUJ - Základní územní jednotka